VRG karte en

abulaAbulas lauku partnerība
Vadītāja: Svetlana Rozīte
Tālrunis: 65425089
E-pasts: abulas_lp@inbox.lv
Adrese: Cēsu iela 9, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707
Mājas lapa: http://www.abulas.lv
Tās darbība ir Smiltenes pilsēta un septiņi pagasti tās apkaimē (Bilskas, Blomes, Brantu, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu pagasti). Partnerības „Abulas lauku partnerība” misija ir veicināt iedzīvotāju aktivitātes un iesaistīšanos tajās, ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti Partnerības darbības teritorijā, būt par vienu no vietējo attīstības procesu iniciatoriem, veicinātājiem un virzītājiem. Mācīt cilvēkus strādāt tajos apstākļos, kādos viņi dzīvo, un izmantot tos resursus, kuri ir pieejami. Īstenojot projektus, lauku iedzīvotājiem pašiem ir iespēja uzlabot dzīves kvalitāti savā teritorijā, sakārtot vai izveidot infrastruktūras objektus, veidot un uzlabot nepieciešamos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai.
Partnerības „Abulas lauku partnerība” darbības mērķis
– dažādot uz attīstīt dzīves kvalitāti lauku teritorijā, uzlabot esošo lauku infrastruktūru, lai apturētu ekonomisku un sociālo lejupslīdi, mazinātu lauku iedzīvotāju skaita samazināšanos.
Biedrības „Abulas lauku partnerība” darbības teritorijas attīstības stratēģijas prioritātes 2009.-2013. gadā atbilstoši izstrādātajai stratēģijai bija:
1. Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem;
2. Vietējās attīstības stratēģijas darbības teritorijas iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošana;
3. Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā.
Biedrība „Abulas lauku partnerība” (turpmāk Partnerība) izveidota 2006.gada decembrī. Ģeogrāfiski Partnerības darbības teritorija atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, kas iekļaujas Smiltenes novada teritorijā un aizņem 816,6 km² lielu teritoriju un tajā dzīvo vairāk kā 13 tūkstoši iedzīvotāju.
2006.gadā Partnerība pieteicās dalībai ELVGF (Eiropas lauksaimniecības vadības un garantiju fonds) līdzfinansētā mācību projektā – „Prasmju iegūšanas nodrošināšana”, lai 2007.gadā 11 biedrības pārstāvji, kas turpmāk organizēs un nodrošinās biedrības stratēģijas izstrādi, varētu piedalīties vietējo rīcības grupu darbinieku un aktīvīstu apmācībās.
Liekot lietā iegūtās pieredzes un veicot konsultācijas ar vietējām iniciatīvas grupām, biedrībām, pašvaldību un uzņēmēju pārstāvjiem, citiem sociālajiem partneriem, 2008.gada 21.novembrī tika apstiprināta Vietējās attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam. Partnerība uzsāka sadarbību ar biedrībām, pašvaldību un pagastu pārvaldēm, lai uzsāktu startēģijā nosprausto uzdevumu īstenošanu – vienot Blomes, Brantu, Launkalnes, Palsmanes, Variņu, Bilskas, Smiltenes pagastu un Smiltenes pilsētas sabiedrības interešu pārstāvjus. Panākt koordinētu un efektīvu šo pašvaldību sabiedrības interešu grupu darbošanos, noteikt prioritātes, kas būtu atbalstāmas šo mērķu sasniegšanai, kā arī minēto pašvaldību lauku teritoriju attīstības stratēģiskā plāna izstrāde aktivitāšu realizēšanu Partnerības darbības teritorijā.
aizkraukleAizkraukles rajona partnerība
Vadītāja: Alda Paura
Tālrunis: 29487108
E-pasts: alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv
Adrese: Lāčplēša iela 1-52, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Mājas lapa: http://www.aizkrauklespartneriba.lv
Darbības mērķis:
Mūsu mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību Aizkraukles rajona lauku teritorijā, pārstāvot sabiedrības intereses tās attīstībā.
Uzdevumi:
• veicināt Aizkraukles rajona lauku teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību;
• sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Aizkraukles rajona lauku teritorijā;
• veicināt vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu;
• izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu;
• attīstīt kopienu kapacitāti Aizkraukles rajonā;
• veidot darba grupas un koalīcijas lauku attīstības jautājumu risināšanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
• koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķa sasniegšanai;
• attīstīt sadarbību ar ārvalstu un Latvijas Republikas valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām legālām institūcijām, veicinot lauku attīstību Aizkraukles rajonā.
No 2007.gada 1. janvāra līdz 2008.gada 30.jūnijam partnerība realizēja stratēģisko plānu ”Dzīves kvalitātes uzlabošana Aizkraukles rajona lauku teritorijās, ieskaitot uzņēmēju, NVO, valsts un pašvaldību sektoru kopīgu projektu attīstību, kas vērsti uz pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošanas iedzīvotājiem”. Stratēģijas prioritātes 2007. – 2008.gadam:
1. Vietējo iniciatīvas grupu (VIG) atbalsta infrastruktūras izveide un sociālā kapitāla veidošana;
2. Padarīt lauku teritorijas pievilcīgas darbam un dzīvošanai, saglabājot tradicionālo dabas vidi un piedāvāt estētisku un kvalitatīvu atpūtas pakalpojumu;
3. Veicināt lauku iedzīvotāju nodarbinātību un ienākumus, vienlaicīgi piedāvājot jaunus pakalpojumus un jaunus produktu veidus patērētājiem;
4. Sociālā pakalpojuma pieejamība laukos un sociālās izslēgtības mazināšana iedzīvotājiem”.
2005.gada 9.februārī organizācija pārreģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā, kā biedrība „Aizkraukles rajona partnerība”.
aluksneAlūksnes lauku partnerība
Vadītāja: Santa Harjo-Ozoliņa
Tālrunis: 26330477
E-pasts: partneriba@aluksne.lv
Adrese: Dārza iela 8a, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Mājas lapa: http://www.aluksnespartneriba.lv
Biedrība dibināta 2006.gada 20 septembrī ar Alūksnes rajona padomes iniciatīvu, vienojoties tā laika pašvaldību, NVO pārstāvjiem un uzņēmējiem par šādas organizācijas veidošanu.
Biedrības mērķis: veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Biedrības darbības uzdevumi:
izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt un īstenot stratēģiju ilgtspējīgai attīstībai;
veicināt iedzīvotāju un vietējo kopienu iniciatīvu, kas vērsta uz dzīves kvalitātes uzlabošanos un vides attīstību;
koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos un cita veida resursus Partnerības mērķu sasniegšanai.
Plānotie attīstības virzieni 2015.-2020.gadam
Alūksnes lauku partnerības teritorijas darbības stratēģijai 2015.-2020.gadam plānojam noteikt sekojošas darbības
Prioritātes:
1.Prioritāte „Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs – kopienas attīstības virzītājspēks”
Šīs prioritātes īstenošanai izvirzītas sekojošas Rīcības:
1.1. Kultūras aktivitāšu dažādošana dažādām iedzīvotāju grupām
1.2. Sporta aktivitāšu dažādošana dažādām iedzīvotāju grupām
1.3. Citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana dažādām iedzīvotāju grupām
Apkopojot semināros (iedzīvotāju tikšanās) izteiktās iedzīvotāju idejas un vajadzības, veidojas sekojošs sadalījums:
Kultūras aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai izteikts 16% no idejām;
Sporta aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai izteikts 22% no idejām;
Cita brīvā laika dažādošanai un pilnveidošanai izteikts 19% no idejām
No visām idejām aptuveni 64 % ir bijušas saistītas ar iedzīvotāju aktivitāšu attīstību.
2.Prioritāte „Sabiedriski nozīmīgas vides veidošana un attīstīšana”
Šīs prioritātes īstenošanai izvirzītas sekojošas Rīcības:
2.1. Sabiedrībai nozīmīgu teritoriju veidošana un sakārtošana
2.2. Publiski pieejama kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un pilnveidošana
2.3. Sabiedrībai pieejamu publisku ūdens teritoriju sakārtošana
Apkopojot semināros (iedzīvotāju tikšanās) izteiktās iedzīvotāju idejas un vajadzības, veidojas sekojošs sadalījums:
Teritoriju sakārtošanai izteikti 13% no idejām;
Kultūrvēsturisko objektu sakārtošanai izteikti 5% no idejām;
Peldēšanas vieta sakārtošana parādās 3% no idejām.
Kopā vides veidošanai un attīstībai izteikts 20% no idejām.
3.Prioritāte „Vietējo resursu balstīta ekonomika”
Šīs prioritātes īstenošanai izvirzītas sekojošas Rīcības:
3.1. Uzņēmumu nelauksaimniecisku virzienu veidošana un attīstīšana
3.2. Lauku tūrisma vietu un pakalpojumu uzlabošana un dažādošana
3.3. Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mājražošanas veicināšana
3.4. Sadzīves pakalpojumu attīstība
3.5. Tirdzniecības vietu veidošana
3.6. Kooperatīvu veidošana un attīstīšana
3.7. Vietējo amatniecības produktu ražošana
Apkopojot semināros (iedzīvotāju tikšanās) izteiktās iedzīvotāju idejas un vajadzības, aptuveni 15% no visām idejām iezīmē uzņēmējdarbības attīstības vajadzības. Šeit parādās, gan nelauksaimniecisku virzienu attīstība, gan lauku tūrisma vietu un pakalpojumu attīstība, gan lauksaimniecības produktu pārstrāde, gan tirdzniecības vietu veidošana, gan sadzīves pakalpojumu attīstība.
balviBalvu rajona partnerība
Vadītājs: Irēna Začeva
Tālrunis: 26327162
E-pasts: irena.zaceva@balvi.lv
Adrese: Sēlijas iela 25-305, Daugavpils, LV-5401
Mājas lapa: http://www.balvi.partneribas.lv

Biedrība „Balvu rajona partnerība” ir vietējā rīcības grupa (VRG), kurā apvienojušās vietējās nevalstiskās organizācijas, pašvaldības pārstāvji, uzņēmēji un fiziskas personas. Partnerības darbības teritorija ir bijusī Balvu rajona teritorija, kas tagad apvieno Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novadus.

Biedrība dibināta jau 2003.gadā un ir viena no vecākajām rīcības grupām Latvijā.
Īstenotie projekti:

„Balvu rajona nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas stratēģija”, realizēta no 2002. līdz 2003.gadam, apgūtais finansējums – EUR 36991.37, īstenots 31 projekts.
LEADER + stratēģija „Balvu rajona lauku attīstības stratēģija”, realizēta 2007. un 2008.gadā, apgūtais finansējums – EUR 151573.8, īstenoti 28 projekti.
Realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Gadalaiki” sadarbībā ar Lietuvas partneri: Kelmes rajona partnerība.
Sadarbībā ar Nīderlandes Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij fondu jau otro gadu tiek rīkoti KNHM mazie projektu konkursi. 2013.gadā tika realizēti 20 projekti un 2014.gadā 19 projekti.
Kopš 2009.gada realizē LEADER pieejas Balvu rajona attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam. Attīstības stratēģijas ietvaros izsludinātas 8 projektu konkursu kārtas dažādās aktivitātēs un 4 projektu konkursu kārtas mājražotājiem un mazajām lauku saimniecībām, kopumā īstenoti vairāk kā 160 projekti.

bauskaBauskas rajona lauku partnerība
Vadītājs: Ieva Lauva
Tālrunis: 20095189
E-pasts: lauva.ieva@inbox.lv
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Mājas lapa: http://www.bauskaspartneriba.lv
Vīzija:
Izglītoti, aktīvi lauku iedzīvotāji, kuri sadarbojas lauku attīstības procesu veicināšanā, un kuriem ir nodrošināta iespēja dzīvot materiālā labklājībā un sakārtotā dzīves telpā.Mērķi:
Veicināt Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novadu teritoriju ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību;Sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos, ietverot formālu un neformālu vietējās attīstības grupu rašanos un attīstību, kā arī aktīvu sadarbību.
Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” ir vietējo organizāciju (pašvaldību, NVO, uzņēmēju) un iedzīvotāju apvienība, kas darbojas Bauskas, Vecumnieku, Iecavas un Rundāles novados, pārstāv iedzīvotāju intereses un uz pašu izstrādātas stratēģijas pamata, rūpējas par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī.Partnerības būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos un tā darbojas ar mērķi veicināt līdzsvarotu pilsētas un lauku teritorijas attīstību un šajā procesā aktīvi iesaistot arvien jaunus novadu iedzīvotājus un uzņēmējus. Partnerības darbības rezultātā tiek veicināta jaunu NVO veidošanās, esošo stiprināšana un produktīvāka organizāciju savstarpējā sadarbība un līdzdalība lēmumu pieņemšanā pašvaldībās.Partnerība ir veiksmīgs un mūsdienīgs risinājums vietējo attīstības jautājumu plānošanā un realizācijā. Aktīvie iedzīvotāji un dažāda līmeņa nozaru organizācijas apvienojušās, lai veicinātu dzīves kvalitātes paaugstināšanu, risinātu samilzušās sociālās problēmas, veicinātu jaunu darba vietu izveidi laukos, palielinātu pakalpojumu klāstu ciematos un rūpējas par pievilcīgu dzīves vidi. Partnerībai nepieciešams saskatīt jaunu pieeju un iespējas, apvienot esošos un jaunus resursus, lai rastu risinājumu lauku teritorijas attīstībai, dažāda finansējuma piesaistei lauku pagrimuma cēloņu risināšanai.
cesisCēsu rajona lauku partnerība
Vadītājs: Dace Melgalve
Tālrunis: 29467509
E-pasts: dace.melgalve@inbox.lv
Adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Mājas lapa: http://www.partneriba.lv
Raunas novads (Drustu pagasts, Raunas pagasts)
Jaunpiebalgas novads (Jaunpiebalgas pagasts, Zosēnu pagasts)
Vecpiebalgas novads (Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Kaives pagasts, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas pagasts)
Priekuļu novads (Liepas pagasts, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu pagasts, Veselavas pagasts)
Cēsu novads (Cēsis, Vaives pagasts)
Līgatnes novads (Līgatne, Līgatnes pagasts)
Amatas novads (Drabešu pagasts, Nītaures pagasts, Raiskuma pagasts, Skujenes pagasts, Zaubes pagasts)
Pārgaujas novads (Raiskuma pagasts)
darisim_pasiDarīsim paši!
Vadītājs: Zanda Dimanta -Svilpe
Tālrunis: 26135858
E-pasts: darisimpasi@gmail.com
Adrese: Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Mājas lapa: http://www.darisimpasi.lv
Kuldīgas novads (Kuldīga, Ēdoles pagasts, Gudenieku pagasts, Īvandes pagasts, Kabiles pagasts, Kurmāles pagasts, Laidu pagasts, Padures pagasts, Pelču pagasts, Rendas pagasts, Rumbas pagasts, Snēpeles pagasts, Turlavas pagasts, Vārmes pagasts)
Alsungas novads (Alsungas pagasts)
Skrundas novads (Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasts, Rudbāržu pagasts, Skrunda, Skrundas pagasts)
kaiminiDaugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”
Vadītājs: Inga Krekele
Tālrunis: 65425089
E-pasts:inga.krekele@gmail.com
Adrese: Sēlijas iela 25-305, Daugavpils, LV-5401
Mājas lapa: http://www.daugavpils.partneribas.lv
Daugavpils novads (Ambeļu pagasts, , Biķernieku pagasts, Demenes pagasts, Dubnas pagasts, Kalkūnes pagasts, Kalupes pagasts, Laucesas pagasts, Līksnas pagasts, Maļinovas pagasts, Medumu pagasts, Naujenes pagasts, Nīcgales pagasts, Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Sventes pagasts, Šedres pagasts, Tabores pagasts, Vaboles pagasts, Vecsalienas pagasts, Višķu pagasts)
Ilūkstes novads (Ilūkste, Subate, Bebrenes pagasts, Dvietes pagasts, Eglaines pagasts, Pilskalnes pagasts, Prodes pagasts)
dobeleDobeles rajona lauku partnerība
Vadītājs: Dace Vilmane
Tālrunis: 29187113
E-pasts: dace.vilmane@inbox.lv
Adrese: Uzvaras iela 2b, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Mājas lapa: http://www.dobelespartneriba.lv/
Auces novads (Auce, Bēnes pagasts, Īles pagasts, Lielauces pagasts, Ukru pagasts, Vecauces pagasts, Vītiņu pagasts)
Dobeles novads (Dobele, Annenieku pagasts, Auru pagasts, Bērzes pagasts, Bikstu pagasts, Dobeles pagasts, , Jaunbērzes pagasts, Krimūnu pagasts, Naudītes pagasts, Penkules pagasts, Zebrenes pagasts)
Tērvetes novads (Augstkalnes pagasts, Bukaišu pagasts, Tērvetes pagasts)
Gaujas_partneribaGaujas Partnerība
Vadītājs: Ineta Martuzāne
Tālrunis: 29254554
E-pasts: gaujaspartneriba@inbox.lv
Adrese: Gaujas iela 33A, 240.kab., Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Mājas lapa: http://www.gaujaspartneriba.lv
Ādažu novads
lielupe_jaunsJelgavas lauku partnerība ”Lielupe”
Vadītājs: Līga Švānberga
Tālrunis: 26399946
E-pasts: lielupe@partneribalielupe.lv
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Mājas lapa: http://www.partneribalielupe.lv
Jelgavas novads (Kalnciema pagasts, Elejas pagasts, Glūdas pagasts, Jaunsvirlaukas pagasts, Lielplatones pagasts, Līvbērzes pagasts, Platones pagasts, Sesavas pagasts, Svētes pagasts, Valgundes pagasts, Vilces pagasts, Vircavas pagasts, Zaļenieku pagasts)
Ozolnieku novads (Cenu pagasts, Salgales pagasts, Ozolnieku pagasts)
JurkanteJūrkante
Vadītājs: Dzintra Eizenberga
Tālrunis: 29427095
E-pasts: dzintra.eizenberga@salacgriva.lv
Adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033
Mājas lapa: http://www.jurkante.lv
Salacgrīvas novads (Ainaži, Salacgrīva, Ainažu pagasts, Salacgrīvas pagasts, Liepupes pagasts)
Limbažu novads (Pāles pagasts, Skultes pagasts, Viļķenes pagasts)
kandavaKandavas Partnerība
Vadītāja: Inta Haferberga
Tālrunis: 28390394
E-pasts: intaha@inbox.lv
Adrese: Talsu iela 11-5, Kandava, Kandavas novads, LV-3121
Mājas lapa: http://www.kandavaspartneriba.lv
Kandavas novads (Kandava, Kandavas pagasts, Cēres pagasts, Matkules pagasts, Zemītes pagasts, Vānes pagasts, Zantes pagasts)
Jaunpils novads (Jaunpils pagasts, Viesatu pagasts)
Tukuma novads (Irlavas pagasts, Pūres pagasts, Sēmes pagasts)
kraslavaKrāslavas rajona partnerība
Vadītāja: Aina Dzalbe
Tālrunis: 26195753
E-pasts: aina.dzalbe@inbox.lv
Adrese: Skolas iela 7, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5602
Mājas lapa: http://www.kraslavaspartneriba.lv
Aglonas novads (Grāveru pagasts, Kastuļinas pagasts, Šķeltovas pagasts)
Dagdas novads (Dagda, Andrupenes pagasts, Andzeļu pagasts, Asūnes pagasts, Bērziņu pagasts, Dagdas pagasts, Ezernieku pagasts, Konstantinovas pagasts, Ķepovas pagasts, Svariņu pagasts, Šķaunes pagasts)
Krāslavas novads (Krāslava, Aulejas pagasts, Indras pagasts, Izvaltas pagasts, Kalniešu pagasts, Kaplavas pagasts, Kombuļu pagasts, Piedrujas pagasts, Robežnieku pagasts, Skaistas pagasts, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas pagasts)
selijaLauku partnerība Sēlija
Vadītāja: Ieva Jātniece
Tālrunis: 29548967
E-pasts: ieva.jatniece@gmail.com
Adrese: Skolas iela 16A, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
Mājas lapa: http://www.partneribaselija.lv
Viesītes novads (Viesīte, Elkšņu pagasts, Rites pagasts, Saukas pagasts, Viesītes pagasts)
Salas novads (Salas pagasts, Sēlpils pagasts)
Aknīstes novads (Aknīste, Aknīstes pagasts, Asares pagasts, Gārsenes pagasts)
Jēkabpils novads (Ābeļu pagasts, Dignājas pagasts, Dunavas pagasts, Kalna pagasts, Leimaņu pagasts, Rubenes pagasts, Zasas pagasts)
Krustpils novads (Atašienes pagasts, Krustpils pagasts, Kūku pagasts, Mežāres pagasts, Variešu pagasts, Vīpes pagasts)
ziemelgaujaLauku partnerība Ziemeļgauja
Vadītāja: Rūta Zepa
Tālrunis: 29163859
E-pasts: ziemelgauja@gmail.com
Adrese: Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730
Mājas lapa: http://www.zgauja.lv
Valkas novads (Valka, Ērģemes pagasts, Valkas pagasts, Vijciema pagasts, Zvārtavas pagasts)
Strenču novads (Seda, Strenči, Jērcēnu pagasts, Plāņu pagasts)
Burtnieku novads (Ēveles pagasts)
Beverīnas novads (Brenguļu pagasts, Kauguru pagasts, Trikātas pagasts)
Apes novads (Gaujienas pagasts, Virešu pagasts)
Smiltenes novads (Grundzāles pagasts)
liepajaLiepājas rajona partnerība
Vadītāja: Inita Ate
Tālrunis: 26595623, 63491806
E-pasts: inita.a@inbox.lv
Adrese: Krasta iela 12, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430
Mājas lapa: http://www.lrpartneriba.lv
Aizputes novads (Aizpute, Aizputes pagasts, Cīravas pagasts, Kalvenes pagasts, Kazdangas pagasts, Lažas pagasts)
Pāvilostas novads (Pāvilosta, Sakas pagasts, Vērgales pagasts)
Durbes novads (Dunalkas pagasts, Durbe, Durbes pagasts, Tadaiķu pagasts, Vecpils pagasts)
Grobiņas novads (Bārtas pagasts, Gaviezes pagasts, Grobiņa, Grobiņas pagasts, Medzes pagasts)
Liepāja (EJZF darbības teritorijā)
Nīcas novads (Nīcas pagasts, Otaņķu pagasts)
Rucavas novads (Dunikas pagasts, Rucavas pagasts)
Priekules novads (Bunkas pagasts, Gramzdas pagasts, Kalētu pagasts, Priekule, Priekules pagasts, Virgas pagasts)
Vaiņodes novads (Embūtes pagasts, Vaiņodes pagasts)
Ludzas_rajona_partneribaLudzas rajona partnerība
Vadītāja: Sandra Palma
Tālrunis: 29413335
E-pasts: ludzaspartneriba@inbox.lv
Adrese: Raiņa iela 16-418, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Mājas lapa: http://www.ludzaspartneriba.lv
Kārsavas novads (Kārsava, Goliševas pagasts, Malnavas pagasts, Mežvidu pagasts, Mērdzenes pagasts, Salnavas pagasts)
Ciblas novads (Blontu pagasts, Ciblas novads, Līdumnieku pagasts, Pušmucovas pagasts, Zvirgzdenes pagasts)
Ludzas novads (Ludza, Briģu pagasts, Cirmas pagasts, Isnaudas pagasts, Istras pagasts, Nirzas pagasts, Ņukšu pagasts, Pildas pagasts, Pureņu pagasts, , Rundēnu pagasts)
Zilupes novads (Zilupe, Lauderu pagasts, Pasienes pagasts, Zaļesjes pagasts)
MNFMadonas novada fonds
Vadītāja: Jogita Baune
Tālrunis: 27527343
E-pasts: jogitabaune@inbox.lv
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Mājas lapa: http://www.mnf.lv
Ērgļu novads (Ērgļu novads, Jumurdas pagasts, Sausnējas pagasts)
Madonas novads (Madona, Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes pagasts, , Dzelzavas pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Ļaudonas pagasts, Mārcienas pagasts, Mētrienas pagasts, , Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Vestienas pagasts)
Cesvaines novads (Cesvaine, Cesvaines pagasts)
Lubānas novads (Lubāna, Indrānu pagasts)
Varakļānu novads (Varakļāni, Murmastienes pagasts, Varakļānu pagasts)
No_Salacas_lidz_RujaiNo Salacas līdz Rūjai
Vadītāja: Daiga Siliņa
Tālrunis: 29188612
E-pasts: daiga.silina@llkc.lv
Adrese: Mūrmuižas iela 9, Valmiera, LV-4201
Mājas lapa: http://www.nosalacaslidzrujai.lv
Kocēnu novads (Bērzaines pagasts, Kocēnu pagasts)
Mazsalacas novads (Mazsalaca, Mazsalacas pagasts, Ramatas pagasts, Skaņkalnes pagasts, Sēļu pagasts)
Rūjienas novads (Rūjiena, Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Lodes pagasts, Vilpulkas pagasts)
Naukšēnu novads (Ķoņu pagasts, Naukšēnu pagasts)
Burtnieku novads (Burtnieku pagasts, Rencēnu pagasts, Valmieras pagasts, Matīšu pagasts, Vecates pagasts)
Valkas novads (Kārķu pagasts)
DaugavkrastsPartnerība “Daugavkrasts”
Vadītājs: Māris Ozoliņš
Tālrunis: 28633324
E-pasts: maris.ozolins@kekava.lv
Adrese: Gaismas iela 19, k.9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123
Mājas lapa: http://www.daugavkrasts.lv
Ķekavas novads (Baloži, Daugmales pagasts, Ķekavas pagasts)
laukiem_un_juraiPartnerība Laukiem un Jūrai
Vadītāja: Ilze Turka
Tālrunis: 29528441
E-pasts: ilze.turka@plj.lv
Adrese: “Pagastmāja”, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129
Mājas lapa: http://www.plj.lv
Tukuma novads (Degoles pagasts, Džūkstes pagasts, Jaunsātu pagasts, Lestenes pagasts, Slampes pagasts, Tumes pagasts, Zentenes pagasts)
Engures novads (Engures pagasts, Lapmežciema pagasts, Smārdes pagasts)
Jūrmala (EJZF darbības teritorijā)
Pierigas_PartneribaPierīgas partnerība
Vadītāja: Nadīna Millere
Tālrunis: 26440279, 28644888
E-pasts: info@pierigaspartneriba.lv
Adrese: Mazcenu aleja 37/1, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166
Mājas lapa: http://www.pierigaspartneriba.lv
Babītes novads (Babītes pagasts, Salas pagasts),
Mārupes novads
Olaines novads (Olaine, Olaines pagasts)
sernikon_jaunsPPP biedrība “Sernikon”
Vadītāja: Zane Seržante
Tālrunis: 26121424
E-pasts: sernikon@carnikava.lv
Adrese: Atpūtas iela 1 (2.stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Mājas lapa: http://www.biedribasernikon.lv
Saulkrastu novads (Saulkrasti, Saulkrastu pagasts)
Carnikavas novads
Zied_zeme_logoPPP biedrība “Zied zeme”
Vadītāja: Linda Cīrule
Tālrunis: 25623775
E-pasts: linda@ziedzeme.lv
Adrese: Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070
Mājas lapa: http://www.ziedzeme.lv
Ogres novads (Krapes pagasts, Ķeipenes pagasts, Lauberes pagasts, Madlienas pagasts, Mazozolu pagasts, Meņģeles pagasts, Ogresgala pagasts, Suntažu pagasts, Taurupes pagasts)
Ikšķiles novads (Ikšķile, Tīnūžu pagasts)
Ķeguma novads (Ķegums, Birzgales pagasts, Rembates pagasts, Tomes pagasts)
Lielvārdes novads (Lielvārde, Lielvārdes pagasts, Jumpravas pagasts, Lēdmanes pagasts)
Baldones novads (Baldone, Baldones pagasts)
preiliPreiļu rajona partnerība
Vadītāja: Valija Vaivode
Tālrunis: 22026684
E-pasts: preilupartneriba@inbox.lv
Adrese: Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Mājas lapa: http://www.preilupartneriba.lv
Riebiņu novads (Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Galēnu pagasts, Sīļukalna pagasts, Stabulnieku pagasts, Silajāņu pagasts)
Preiļu novads (Preiļi, Aizkalnes pagasts, Pelēču pagasts, Saunas pagasts, Preiļu pagasts)
Līvānu novads (Līvāni, Jersikas pagasts, Rožupes pagasts, Sutru pagasts, Turku pagasts, Rudzātu pagasts)
Vārkavas novads (Rožkalnu pagasts Vārkavas pagasts, Upmalas pagasts)
Aglonas novads (Aglonas pagasts)
Rezeknes_RKPRēzeknes rajona kopienu partnerība
Vadītājs: Ineta Elksne
Tālrunis: 26363497
E-pasts: ineta.dzerkale@rezeknespartneriba.lv
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Mājas lapa: http://www.rezeknespartneriba.lv
Viļānu novads (Viļāni, Dekšāres pagasts, Sokolku pagasts, Viļānu pagasts)
Rēzeknes novads (Audriņu pagasts, Bērzgales pagasts, Čornajas pagasts, Dricānu pagasts, Feimaņu pagasts, Gaigalavas pagasts, Griškānu pagasts, Ilzeskalna pagasts, Kantinieku pagasts, Kaunatas pagasts, Lendžu pagasts, Lūznavas pagasts, Maltas pagasts, Mākoņkalna pagasts, Nagļu pagasts, Nautrēnu pagasts, Ozolaines pagasts, Ozolmuižas pagasts, Pušas pagasts, Rikavas pagasts, Sakstagala pagasts, Silmalas pagasts, Stoļerovas pagasts, Stružānu pagasts, Vērēmu pagasts)
rrlabRīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Vadītāja: Inese Pikaļova
Tālrunis: 26423616
E-pasts: rrlab@inbox.lv
Adrese: Birzes iela 4, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154
Mājas lapa: http://www.rrlab.lv
Sējas novads,
Krimuldas novads
Inčukalna novads (Inčukalna pagasts, Vangaži)
Siguldas novads (Allažu pagasts, Mores pagasts Siguldas pagasts)
Mālpils novads
Ropazu_partneribaRopažu Garkalnes partnerība
Vadītāja: Eva Haberkorne Vimba
Tālrunis: 29210007
E-pasts: eva.haberkorne@gmail.com
Adrese: Stadiona iela 3, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135
Mājas lapa: http://www.ropazigarkalne.lv
Ropažu novads
Garkalnes novads
srab-logoSaldus rajona attīstības biedrība
Vadītāja: Sandra Fridrihsone
Tālrunis: 29494781
E-pasts: sandra.fridrihsone@saldus.lv
Adrese: Striķu iela 2, (2.stāvs), Saldus, Saldus novads, LV-3800
Mājas lapa: http://srab.saldus.lv
Saldus novads (Saldus, Ezeres pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Rubas pagasts, Saldus pagasts, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts)
Brocēnu novads (Brocēni, Blīdenes pagasts, Cieceres pagasts, Gaiķu pagasts, Remtes pagasts)
SateklogoSateka
Vadītāja: Daiga Gargurne
Tālrunis: 26330257, 29177019
E-pasts: daiga@sateka.lv
Adrese: Ābeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Mājas lapa: http://www.sateka.lv
Gulbenes novads (Gulbene, Beļavas pagasts, Daukstu pagasts, Druvienas pagasts, Galgauskas pagasts, Jaungulbenes pagasts, Lejasciema pagasts, Litenes pagasts, Lizuma pagasts, Līgo pagasts, Rankas pagasts, Stāmerienas pagasts, Stradu pagasts, Tirzas pagasts)
Stopinu_un_Salaspils_partneribaStopiņu un Salaspils partnerība
Vadītāja: Agnese Bērziņa
Tālrunis: 29361190
E-pasts: agnese.berzina@salaspils.lv
Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2131
Mājas lapa: http://www.stopini-salaspils.lv
Stopiņu novads
Salaspils novads (Salaspils pagasts)
Talsu_rajona_partneribaTalsu rajona partnerība
Vadītāja: Lolita Pļaviņa
Tālrunis: 22328884
E-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv
Adrese: Kr. Valdemāra 21a, Talsi, Talsu novads, LV-3251
Mājas lapa: http://www.talsupartneriba.lv
Talsu novads (Sabile, Stende, Talsi, Valdemārpils, Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Vandzenes pagasts, Virbu pagasts)
Rojas novads
Mērsraga novads
braslaVidzemes lauku partnerība “Brasla”
Vadītāja: Līga Kārkliņa
Tālrunis: 26137342
E-pasts: liga@brasla.lv
Adrese: Braslas iela 2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-4152
Mājas lapa: http://www.brasla.lv
Limbažu novads (Limbaži, Katvaru pagasts, Limbažu pagasts, Staiceles pagasts, Umurgas pagasts, Vidrižu pagasts)
Alojas novads (Aloja, Staicele, Alojas pagasts, Braslavas pagasts, Brīvzemnieku pagasts)
Krimuldas novads (Lēdurgas pagasts)
Pārgaujas novads (Stalbes pagasts, Straupes pagasts)
Kocēnu novads (Dikļu pagasts, Vaidavas pagasts, Zilākalna pagasts)
zkba_logo_smallZiemeļkurzemes biznesa asociācija
Vadītāja: Gunta Abaja
Tālrunis: 29172814
E-pasts: zba@dundaga.lv
Adrese: Pils iela 4, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
Mājas lapa: http://www.ziemelkurzeme.lv
Dundagas novads (Dundagas pagasts, Kolkas pagasts)
Ventspils novads (Ances pagasts, Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles pagasts, Usmas pagasts)
Talsu novads (Īves pagasts, Lubes pagasts, Valdgales pagasts)