Vietējo rīcības grupu (VRG) KARTE

Vietējās rīcības grupas (VRG) ir lauku iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmēju un pašvaldību apvienības, kas darbojas noteiktā lauku teritorijā, pārstāvot iedzīvotāju intereses un rūpējoties par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī, kā arī ieviešot LEADER pieeju, kas dod iespēju iedzīvotājiem pašiem noteikt savas teritorijas attīstības vajadzības, izvirzot uz vietējām vajadzībām balstītus mērķus un tiem atbilstošus rīcības plānus.
Aicinām ikvienu lauku entuziastu, kam ir idejas, vēlme, iespējas vai interese iesaistīties un uzzināt par savas vietas attīstību, sazināties ar savas teritorijas vietējo rīcības grupu (VRG)!
LEADER pieejas projektu konkursu atbalsta nosacījumi, projektu veidlapas, metodiskie norādījumi un  kārtas izsludināšanas tiks publicētas Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.  

abulaAbulas lauku partnerība
Vadītāja: Svetlana Rozīte
Tālrunis: 65425089
E-pasts: abulas_lp@inbox.lv
Adrese: Cēsu iela 9, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707
Mājas lapa: http://www.abulas.lv
Tās darbība ir Smiltenes pilsēta un septiņi pagasti tās apkaimē (Bilskas, Blomes, Brantu, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu pagasti).
Partnerības „Abulas lauku partnerība” misija ir veicināt iedzīvotāju aktivitātes un iesaistīšanos tajās, ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti Partnerības darbības teritorijā, būt par vienu no vietējo attīstības procesu iniciatoriem, veicinātājiem un virzītājiem. Mācīt cilvēkus strādāt tajos apstākļos, kādos viņi dzīvo, un izmantot tos resursus, kuri ir pieejami. Īstenojot projektus, lauku iedzīvotājiem pašiem ir iespēja uzlabot dzīves kvalitāti savā teritorijā, sakārtot vai izveidot infrastruktūras objektus, veidot un uzlabot nepieciešamos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai. 
Partnerības „Abulas lauku partnerība” darbības mērķis
dažādot uz attīstīt dzīves kvalitāti lauku teritorijā, uzlabot esošo lauku infrastruktūru, lai apturētu ekonomisku un sociālo lejupslīdi, mazinātu lauku iedzīvotāju skaita samazināšanos.
Biedrības „Abulas lauku partnerība” darbības teritorijas attīstības stratēģijas prioritātes 2009.-2013. gadā atbilstoši izstrādātajai stratēģijai bija:
1. Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem;
2. Vietējās attīstības stratēģijas darbības teritorijas iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošana;
3. Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā.
Biedrība „Abulas lauku partnerība” (turpmāk Partnerība) izveidota 2006.gada decembrī. Ģeogrāfiski Partnerības darbības teritorija atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, kas iekļaujas Smiltenes novada teritorijā un aizņem 816,6 km² lielu teritoriju un tajā dzīvo vairāk kā 13 tūkstoši iedzīvotāju.
2006.gadā Partnerība pieteicās dalībai ELVGF (Eiropas lauksaimniecības vadības un garantiju fonds) līdzfinansētā mācību projektā – „Prasmju iegūšanas nodrošināšana”, lai 2007.gadā 11 biedrības pārstāvji, kas turpmāk organizēs un nodrošinās biedrības stratēģijas izstrādi, varētu piedalīties vietējo rīcības grupu darbinieku un aktīvīstu apmācībās.
Liekot lietā iegūtās pieredzes un veicot konsultācijas ar vietējām iniciatīvas grupām, biedrībām, pašvaldību un uzņēmēju pārstāvjiem, citiem sociālajiem partneriem, 2008.gada 21.novembrī tika apstiprināta Vietējās attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam. Partnerība uzsāka sadarbību ar biedrībām, pašvaldību un pagastu pārvaldēm, lai uzsāktu startēģijā nosprausto uzdevumu īstenošanu – vienot Blomes, Brantu, Launkalnes, Palsmanes, Variņu, Bilskas, Smiltenes pagastu un Smiltenes pilsētas sabiedrības interešu pārstāvjus. Panākt koordinētu un efektīvu šo pašvaldību sabiedrības interešu grupu darbošanos, noteikt prioritātes, kas būtu atbalstāmas šo mērķu sasniegšanai, kā arī minēto pašvaldību lauku teritoriju attīstības stratēģiskā plāna izstrāde aktivitāšu realizēšanu Partnerības darbības teritorijā.
aizkraukleAizkraukles rajona partnerība
Vadītāja: Alda Paura
Tālrunis: 29487108
E-pasts: alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv
Adrese: Lāčplēša iela 1-52, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Mājas lapa: http://www.aizkrauklespartneriba.lv
Darbības mērķis: veicināt ilgtspējīgu attīstību Aizkraukles rajona lauku teritorijā, pārstāvot sabiedrības intereses tās attīstībā.
Skrīveru novads, Aizkraukles novads, Kokneses novads (Bebru pagasts, Iršu pagasts, Kokneses pagasts), Pļaviņu novads (Pļaviņas Aiviekstes pagasts, Klintaines pagasts, Vietalvas pagasts), Jaunjelgavas novads (Jaunjelgava Daudzeses pagasts Seces pagasts, Sērenes pagasts, Staburaga pagasts, Jaunjalgavas pagasts, Sunākstes pagasts), Vecumnieku novads (Kurmenes pagasts, Valles pagasts), Neretas novads (Mazzalves pagasts, Neretas pagasts, Pilskalnes pagasts, Zalves pagasts).
Biedrības vīzija līdz 2020. gadam: Aizkraukles rajona partnerības  teritorija ekonomiski un sociāli aktīva teritorija,  kur notiek  ilgtspējīga saimniekošana ar augstu pilsonisko aktivitāti jebkurā ciemā. STRATĒĢISKIE MĒRĶI: (M1) Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību un (M2) Veicināt iedzīvotāju  dzīves kvalitātes paaugstināšanos Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā.
Līdz 2020. gadam atbilstoši partnerības vietējās attīstības stratēģijai, iespējams saņemt LEADER pieejas finansiālo atbalstu sekojošās rīcībās:
Rīcība Nr.R1 “Uzņēmumu izveidošana un attīstība” . Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošās attīstību ražošanas,  lauksaimniecības produktu pārstrādē un jaunu pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē un esošā uzlabošanā, īpaši jaunu  tūrisma pakalpojumu attīstību un esošo uzlabošanu, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā, mārketingā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. Īpaši atbalstāmi ir kopprojekti.
Atbalstāmās darbības:
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
Vides radīšana un labiekārtošana vietējās produkcijas realizēšanai un jaunu realizācijas veidu īstenošana;
Darbinieku produktivitātes kāpināšana.
Rīcība Nr. R2 “Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem”.  Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, sporta, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai, kā arī vietu/ objektu sakārtošanai,  kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu.
Atbalstāmās darbības:
1. Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta u.c. aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem;
2. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
Rīcība Nr.R3 “Publiskās infrastruktūras uzlabošana pakalpojumu pieejamībai”.  Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas  publisko infrastruktūru, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu, vai paredzēta pašvaldības attīstības programmā. Priekšroka šīs rīcības ietvaros tiks dota projektiem, kas papildina uzņēmējdarbības vajadzības tūrisma nozarē.Biedrības darbības uzdevumi:
•    veicināt Aizkraukles rajona lauku teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību;
•     sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Aizkraukles rajona lauku teritorijā;
•    veicināt vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu;
•    izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu;
•    attīstīt kopienu kapacitāti Aizkraukles rajonā;
•    veidot darba grupas un koalīcijas lauku attīstības jautājumu risināšanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
•     koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķa sasniegšanai;
•    attīstīt sadarbību ar ārvalstu un Latvijas Republikas valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām legālām institūcijām, veicinot lauku attīstību Aizkraukles rajonā.
No 2007.gada 1. janvāra līdz 2008.gada 30.jūnijam partnerība realizēja stratēģisko plānu ”Dzīves kvalitātes uzlabošana Aizkraukles rajona lauku teritorijās, ieskaitot uzņēmēju, NVO, valsts un pašvaldību sektoru kopīgu projektu attīstību, kas vērsti uz pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošanas iedzīvotājiem”.
Aizkraukle  Daugavpils  Daugavpils
aluksneAlūksnes lauku partnerība
Vadītāja: Santa Harjo-Ozoliņa
Tālrunis: 26330477
E-pasts: partneriba@aluksne.lv
Adrese: Dārza iela 8a, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Mājas lapa: http://www.aluksnespartneriba.lv
Biedrība dibināta 2006.gada 20 septembrī ar Alūksnes rajona padomes iniciatīvu, vienojoties tā laika pašvaldību, NVO pārstāvjiem un uzņēmējiem par šādas organizācijas veidošanu.
Darbības teritorija: Apes novads (Ape, Apes pagasts, Trapenes pagasts), Alūksnes novads (Alūksne, Alsviķu pagasts, Annas pagasts, Ilzenes pagasts, Jaunalūksnes pagasts, Jaunannas pagasts, Jaunlaicenes pagasts, Kalncempju pagasts, Liepnas pagasts, Malienas pagasts, Mālupes pagasts, Mārkalnes pagasts, Pededzes pagasts, Veclaicenes pagasts, Zeltiņu pagasts, Ziemera pagasts), Gulbenes novads (Gulbene, Beļavas pagasts, Daukstu pagasts, Druvienas pagasts, Galgauskas pagasts, Jaungulbenes pagasts, Lejasciema pagasts, Litenes pagasts, Lizuma pagasts, Līgo pagasts, Rankas pagasts, Stāmerienas pagasts, Stradu pagasts, Tirzas pagasts).
Biedrības mērķis: veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Biedrības darbības uzdevumi: izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt un īstenot stratēģiju ilgtspējīgai attīstībai;
veicināt iedzīvotāju un vietējo kopienu iniciatīvu, kas vērsta uz dzīves kvalitātes uzlabošanos un vides attīstību;
koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos un cita veida resursus Partnerības mērķu sasniegšanai.
Plānotie attīstības virzieni 2015.-2020.gadam:Alūksnes lauku partnerības teritorijas darbības stratēģijai 2015.-2020.gadam plānojam noteikt sekojošas darbības
prioritātes:
1.Prioritāte „Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs – kopienas attīstības virzītājspēks”
Šīs prioritātes īstenošanai izvirzītas sekojošas Rīcības:
1.1. Kultūras aktivitāšu dažādošana dažādām iedzīvotāju grupām
1.2. Sporta aktivitāšu dažādošana dažādām iedzīvotāju grupām
1.3. Citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana dažādām iedzīvotāju grupām.
2.Prioritāte „Sabiedriski nozīmīgas vides veidošana un attīstīšana”
Šīs prioritātes īstenošanai izvirzītas sekojošas Rīcības:
2.1. Sabiedrībai nozīmīgu teritoriju veidošana un sakārtošana
2.2. Publiski pieejama kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un pilnveidošana
2.3. Sabiedrībai pieejamu publisku ūdens teritoriju sakārtošana
3.Prioritāte „Vietējo resursu balstīta ekonomika”
Šīs prioritātes īstenošanai izvirzītas sekojošas Rīcības:
3.1. Uzņēmumu nelauksaimniecisku virzienu veidošana un attīstīšana
3.2. Lauku tūrisma vietu un pakalpojumu uzlabošana un dažādošana
3.3. Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mājražošanas veicināšana
3.4. Sadzīves pakalpojumu attīstība
3.5. Tirdzniecības vietu veidošana
3.6. Kooperatīvu veidošana un attīstīšana
3.7. Vietējo amatniecības produktu ražošana.
balviBalvu rajona partnerība
Vadītājs: Irēna Začeva
Tālrunis: 26327162
E-pasts: irena.zaceva@balvi.lv
Adrese: Brīvības iela 48, Balvi
Mājas lapa: http://www.balvi.partneribas.lv

Biedrība „Balvu rajona partnerība” ir vietējā rīcības grupa (VRG), kurā apvienojušās vietējās nevalstiskās organizācijas, pašvaldības pārstāvji, uzņēmēji un fiziskas personas.
Partnerības darbības teritorija: Baltinavas novads (Baltinavas pagasts), Balvu novads (Balvi, Balvu pagasts, Bērzkalnes pagasts, Bērzpils pagasts, Briežuciema pagasts, Kubulu pagasts, Lazdulejas pagasts, Tilžas pagasts, Vectilžas pagasts, Krišjāņu pagasts, Vīksnas pagasts), Rugāju novads (Lazdukalna pagasts, Rugāju pagasts), Viļakas novads (Viļaka, Kupravas pagasts, Medņevas pagasts, Susāju pagasts, Šķilbēnu pagasts, Vecumu pagasts, Žīguru pagasts).
Biedrība dibināta jau 2003.gadā un ir viena no vecākajām rīcības grupām Latvijā.
Biedrības vīzija līdz 2020. gadam: Ziemeļlatgale – uz sadarbību balstīta ekonomiski attīstīta teritorija ar bagātu kultūras mantojumu un pievilcīgu dzīves vidi vietējiem iedzīvotājiem un viesiem.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI:
M1 Veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē
M2 Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes

Starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības mērķi:
Starpteritoriālā sadarbība būtu nepieciešama:
– tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai Latgalē;
– vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas;
– latgalisko kultūras vērtību saglabāšanai un popularizēšanai.
Starpvalstu sadarbība būtu nepieciešama, lai stiprinātu šādas jomas:
– sadarbība un kopīgu mērķu īstenošana, apmācības vietējo kopienu līderiem;
– vietējās ekonomiskas stiprināšanas iniciatīvas, vietējā patēriņa veicināšana;
– vietējo produktu noieta tirgus meklēšanu ārvalstīs.

Līdz 2020. gadam atbilstoši partnerības vietējās attīstības stratēģijai, iespējams saņemt LEADER pieejas finansiālo atbalstu sekojošās rīcībās:
Rīcība 1.1. Mazo un vidējo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē
Rīcība 1.2. Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai
Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai
Apakšrīcība 2.1.1. Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana
Apakšrīcība 2.1.2. Dabas parka “Balkanu kalni” tūrisma un sporta piedāvājumu pilnveidošana
Apakšrīcība 2.1.3. Rugāju novada tēla pievilcības, sociālās drošības, tūrisma un uzņēmējdarbības veicināšana
Apakšrīcība 2.1.4. Arhitektūras pieminekļa „Bēržu kapu kapliča” atjaunošana
Rīcība 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem
Apakšrīcība 2.2.1.Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana
„Balvu rajona nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas stratēģija”, realizēta no 2002. līdz 2003.gadam, apgūtais finansējums – EUR 36991.37, īstenots 31 projekts. LEADER + stratēģija „Balvu rajona lauku attīstības stratēģija”, realizēta 2007. un 2008.gadā, apgūtais finansējums – EUR 151573.8, īstenoti 28 projekti.
Realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Gadalaiki” sadarbībā ar Lietuvas partneri: Kelmes rajona partnerība.
Sadarbībā ar Nīderlandes Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij fondu jau otro gadu tiek rīkoti KNHM mazie projektu konkursi. 2013.gadā tika realizēti 20 projekti un 2014.gadā 19 projekti.
Kopš 2009.gada realizē LEADER pieejas Balvu rajona attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam. Attīstības stratēģijas ietvaros izsludinātas 8 projektu konkursu kārtas dažādās aktivitātēs un 4 projektu konkursu kārtas mājražotājiem un mazajām lauku saimniecībām, kopumā īstenoti vairāk kā 160 projekti.

bauskaBauskas rajona lauku partnerība
Vadītājs: Ieva Lauva
Tālrunis: 20095189
E-pasts: lauva.ieva@inbox.lv
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Mājas lapa: http://www.bauskaspartneriba.lv

VĪZIJA:

Izglītoti, aktīvi lauku iedzīvotāji, kuri sadarbojas lauku attīstības procesu veicināšanā, un kuriem ir nodrošināta iespēja dzīvot materiālā labklājībā un sakārtotā dzīves telpā.
Biedrības vīzija līdz 2020. gadam: “Bauskas rajona partnerības teritorijā ir nodrošināta sakārtota dzīves telpa vietējiem iedzīvotājiem, tajā aktīvi darbojas uzņēmēji, atgriežas jaunieši un brīvo laiku labprāt pavada teritorijas viesi”.Stratēģiskie mērķi:
1. Veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību;
2. Veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves telpas kvalitātes uzlabošanā;
3. Veicināt sadarbību uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un pašvaldību starpā.Starpteritoriālās unstarpvalstu sadarbības mērķi:
1. Kopīgu uzņēmēju sadarbības iniciatīvu veicināšana;
2. Atstumtības riskam pakļauto uzņēmējdarbības veicināšana un pieredzes apmaiņa starptautiskā līmenī;
3. Kopīgu sabiedrisko aktivitāšu veicināšana.Līdz 2020. gadam atbilstoši partnerības vietējās attīstības stratēģijai, iespējams saņemt LEADER pieejas finansiālo atbalstu sekojošās rīcībās:
1.1. Rīcība: „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošās attīstību ražošanas nozarē, pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē un attīstīšanā, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā, mārketingā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. Šīs rīcības ietvaros paredzēts veicināt mājražošanas nozares attīstību un sadarbību, tai skaitā veidojot kopīgas tirdzniecības vietas un citus risinājumus realizācijas apjoma paaugstināšanai. Rīcības ietvaros papildus punktus dod projektiem, kurus īsteno sociālās atstumtības riskam pakļautie vai tos iesaista.1.2. Rīcība: „Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana”
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu un tūrisma nozarei nepieciešamu tūrisma produktu un pakalpojumu attīstību, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā, mārketingā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. Papildus punktus piešķir sociālās atstumtības riska grupu pārstāvju īstenotajiem projektiem vai tajos tie tiek iesaistīti, kā arī projektiem, kuru ietvaros tiek veicināta kultūrvēsturiskā mantojuma sociāli-ekonomiska izmantošana, kā arī radīti tūrisma nozares uzņēmumu kopīgi (sadarbības) piedāvājumi.2.1. Rīcība: „Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība”
Rīcības ietvaros tiks atbalstīta būvniecība un restaurācija, aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai novada līmenī. Papildus punkti tiks doti projektiem, kuri tiks īstenoti iepriekšējā plānošanas periodā izveidotās telpās vai izmantojot iepriekšējā plānošanas perioda izveidoto/uzlaboto infrastruktūru.2.2. Rīcība: „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt Partnerības teritorijas apdzīvoto vietu publisko infrastruktūru, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu un atbilst vietējās pašvaldības plānošanas dokumentiem. Priekšroka šīs rīcības ietvaros tiks dota projektiem, kas papildina uzņēmējdarbības vajadzības, piemēram, tūrisma un pakalpojumu nozarē, kā arī vērstas uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un popularizēšanu.Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” ir vietējo organizāciju (pašvaldību, NVO, uzņēmēju) un iedzīvotāju apvienība, kas darbojas Bauskas, Vecumnieku, Iecavas un Rundāles novados, pārstāv  iedzīvotāju intereses un uz pašu izstrādātas stratēģijas pamata, rūpējas par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī.Partnerības būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos un tā darbojas ar mērķi veicināt līdzsvarotu pilsētas un lauku teritorijas attīstību un šajā procesā aktīvi iesaistot arvien jaunus novadu iedzīvotājus un uzņēmējus. Partnerības darbības rezultātā tiek veicināta jaunu NVO veidošanās, esošo stiprināšana un produktīvāka organizāciju savstarpējā sadarbība un līdzdalība lēmumu pieņemšanā pašvaldībās.Partnerība ir veiksmīgs un mūsdienīgs risinājums vietējo attīstības jautājumu plānošanā un realizācijā. Aktīvie iedzīvotāji un dažāda līmeņa nozaru organizācijas apvienojušās, lai veicinātu dzīves kvalitātes paaugstināšanu, risinātu samilzušās sociālās problēmas, veicinātu jaunu darba vietu izveidi laukos, palielinātu pakalpojumu klāstu ciematos un rūpējas par pievilcīgu dzīves vidi. Partnerībai nepieciešams saskatīt jaunu pieeju un iespējas, apvienot esošos un jaunus resursus, lai rastu risinājumu lauku teritorijas attīstībai, dažāda finansējuma piesaistei lauku pagrimuma cēloņu risināšanai.
cesisCēsu rajona lauku partnerība
Vadītājs: Ieva Kalniņa
Tālrunis: 26533464
E-pasts: cesis@partneriba.lv
Adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Mājas lapa: http://www.partneriba.lv

Darbības teritorija: Raunas novads (Drustu pagasts, Raunas pagasts), Jaunpiebalgas novads (Jaunpiebalgas pagasts, Zosēnu pagasts), Vecpiebalgas novads (Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Kaives pagasts, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas pagasts), Priekuļu novads (Liepas pagasts, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu pagasts, Veselavas pagasts), Cēsu novads (Cēsis, Vaives pagasts), Līgatnes novads (Līgatne, Līgatnes pagasts), Amatas novads (Drabešu pagasts, Nītaures pagasts, Raiskuma pagasts, Skujenes pagasts, Zaubes pagasts), Pārgaujas novads (Raiskuma pagasts).

Cēsu rajona lauku partnerība ir nevalstiska sadarbības organizācija, kas vieno dažādu sabiedrības interešu pārstāvjus, un kas ar savu rīcību, zināšanām un organizatoriskajām spējām rosina sabiedrībā iniciatīvu un atbildību par savas dzīves, darba vides attīstību un pilnveidošanu.Mērķis – attīstīt dzīvošanai labvēlīgu un ilgspējīgu Cēsu rajona lauku teritoriju, kurā dzīvot un atgriezties.

Līdz 2020. gadam atbilstoši partnerības vietējās attīstības stratēģijai, iespējams saņemt LEADER pieejas finansiālo atbalstu sekojošās rīcībās:
Rīcība Nr.1.1. Mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība
Rīcība Nr.1.2. Vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana
Rīcība Nr. 2.1. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai Rīcība Nr. 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

darisim_pasiDarīsim paši!
Vadītājs: Ieva Birbele
Tālrunis: 29463295
E-pasts: darisimpasi@gmail.com
Adrese: Pilsētas laukums 4, 3 stāvs, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Mājas lapa: http://www.darisimpasi.lv
Darbības teritorija: Kuldīgas novads (Kuldīga, Ēdoles pagasts, Gudenieku pagasts, Īvandes pagasts, Kabiles pagasts, Kurmāles pagasts, Laidu pagasts,  Padures pagasts, Pelču pagasts, Rendas pagasts, Rumbas pagasts, Snēpeles pagasts, Turlavas pagasts, Vārmes pagasts), Alsungas novads (Alsungas pagasts), Skrundas novads (Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasts, Rudbāržu pagasts, Skrunda, Skrundas pagasts).
Biedrība “Darīsim paši!” ir dibināta 2006. gada 21. septembrī.Biedrības vīzija ir kvalitatīvas dzīves, darba un vides apstākļu nodrošināšana visiem teritorijas iedzīvotājiem.
Biedrības stratēģijas vispārējais mērķis ir tās darbības teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, veicinot lauku teritorijas ekonomisko attīstību, pakalpojumu pieejamību un kvalitātes uzlabošanu.Biedrības darbības galvenās prioritātes:
1.PRIORITĀTE – Kvalitatīvas sociālās vides infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.
2.PRIORITĀTE – Investīcijas apkārtējās vides infrastruktūrā, vides vērtību un dabas resursu saglabāšanā
3.PRIORITĀTE – Aktīvas pilsoniskās sabiedrības un sadarbības veidošana.
4.PRIORITĀTE – Investīcijas uzņēmējdarbības veicināšanā, sadarbības un partnerības veidošanā.
5.PRIORITĀTE – Iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu iespēju veicināšana un popularizēšana
Biedrības uzdevumi:

• Izstrādāt un realizēt vietējo attīstības stratēģiju ilgtspējigai teritorijas attīstībai;
• Īstenot šo stratēģiju ar projektu pieteicēju starpniecību;
• Administrēt stratēģijas īstenošanai piešķirtos finanšu resursus;
• Izsludināt un organizēt projektu iesniegumu pieņemšanu ;
• Izvērtēt iesniegto projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģijai;
• Veikt projektu īstenošanas saturisko un virzības uzraudzību;
• Izvērtēt vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas rezultātus.Tiek piedāvāts praktiskais apmācību seminārs kopā ar LPKS “Kuldīgas labumi” par mājražotāju, amatnieku sadarbību, pieredzi un attīstības perspektīvu, PKS “Kuldīgas labumi” sadarbību ar vietējiem tūrisma uzņēmējiem, strausu audzēšanu, biškopību, mazajiem mājražotājiem un vīna razošanu Programma te: http://llf.partneribas.lv/archives/1691
kaiminiDaugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”
Vadītājs: Inga Krekele
Tālrunis: 65425089
E-pasts: inga.krekele@gmail.com
Adrese: Sēlijas iela 25-305, Daugavpils, LV-5401
Mājas lapa: http://www.daugavpils.partneribas.lv
Darbības teritorija: Daugavpils novads (Ambeļu pagasts, , Biķernieku pagasts, Demenes pagasts, Dubnas pagasts, Kalkūnes pagasts, Kalupes pagasts, Laucesas pagasts, Līksnas pagasts, Maļinovas pagasts, Medumu pagasts, Naujenes pagasts, Nīcgales pagasts, Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Sventes pagasts, šedres pagasts, Tabores pagasts, Vaboles pagasts, Vecsalienas pagasts, Višķu pagasts) un Ilūkstes novads (Ilūkste, Subate, Bebrenes pagasts, Dvietes pagasts, Eglaines pagasts, Pilskalnes pagasts, Prodes pagasts).Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” ir organizācija, kas izveidota 2001.gadā ar mērķi mazināt nabadzību un sociālo atstumtību Daugavpils rajona teritorijā, īstenojot lauku un vietējās attīstības pasākumus, kā arī veicinot pilsoniskas sabiedrības veidošanos. Tā ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2003.gada 15.aprīlī kā nevalstiska organizācija.Biedrības VĪZIJA ir izglītoti, aktīvi lauku iedzīvotāji, izveidojuši kopēju sapratni, veido integrētu lauku sabiedrību, kopā ar stiprām organizācijām iekļaujas plašā partnerības tīklā un sadarbojas lauku attīstības procesa veicināšanā.STRATĒĢISKIE MĒRĶI:
M1 Vietas ekonomikas stiprināšana un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana
M2 Vietas potenciāla attīstības, kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, dabas un kultūras resursu saglabāšana un attīstībaLīdz 2020. gadam atbilstoši partnerības vietējās attīstības stratēģijai, iespējams saņemt LEADER pieejas finansiālo atbalstu sekojošās rīcībās:
Rīcība 1.1. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai
Rīcības mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi sekmējot nodarbinātību VRG darbības teritorijā.
Rīcība 1.2. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kas veicina vietējo produktu noietu
Rīcības mērķis: Veicināt vietējās produkcijas noieta sekmēšanu attīstot tirdzniecības vietas VRG teritorijā.
Rīcība 1.3. Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai
Rīcības mērķis: Veicināt darbinieku zināšanu, prasmju un iemaņu paaugstināšanos, kas nodrošinātu uzņēmumu produktivitāti un uzņēmējdarbības attīstību VRG teritorijā.
Rīcība 2.1. Atbalsts sabiedrības iniciatīvām, kas vērstas uz vietas potenciāla uzlabošanu un efektīvu izmantošanu, vietējo dabas un kultūras vērtību saglabāšanu un ilgtspējīgu pamatu radīšanu to saudzīgai izmantošanai, uz daudzveidīgu un kvalitatīvu publisko pakalpojumu un koplietošanas objektu pieejamību lauku apvidos
Rīcības mērķis: Veicināt sabiedrības iesaistīšanos dzīves vides kvalitātes uzlabošanā lauku apvidos
dobeleDobeles rajona lauku partnerība
Vadītājs: Dace Vilmane
Tālrunis: 29187113
E-pasts: dace.vilmane@inbox.lv
Adrese: Uzvaras iela 2b, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Mājas lapa: http://www.dobelespartneriba.lv/

Darbības teritorija: Auces novads (Auce, Bēnes pagasts, Īles pagasts, Lielauces pagasts, Ukru pagasts, Vecauces pagasts, Vītiņu pagasts), Dobeles novads (Dobele, Annenieku pagasts, Auru pagasts, Bērzes pagasts, Bikstu pagasts, Dobeles pagasts, Jaunbērzes pagasts, Krimūnu pagasts, Naudītes pagasts, Penkules pagasts,  Zebrenes pagasts), Tērvetes novads (Augstkalnes pagasts, Bukaišu pagasts, Tērvetes pagasts).

Dobeles rajona lauku partnerības darbības mērķis ir veicināt sabiedrības iniciatīvu un pilsonisko līdzdalību, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību.

Partnerības galvenie uzdevumi:
– sekmēt sabiedrības iniciatīvu, kas vērsta uz lauku teritorijas attīstību un vietējo iniciatīvas grupu dibināšanos un attīstību,
– izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus,
– veidot interešu pārstāvniecību lauku attīstību jautājumu risināšanai dažādos līmeņos, institūcijās,
– piesaistīt un koordinēt finanšu, materiālos un intelektuālos resursus Partnerības mērķu sasniegšanai,
– izglītot un informēt iedzīvotājus par lauku attīstības jautājumos, attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Dobeles rajona lauku attīstību.

„Dobeles rajona lauku partnerības” augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce. Organizācijas veiksmīgai funkcionēšanai ir izveidota pārstāvju lēmējinstitūcija – Partnerības Padome deviņu cilvēku sastāvā, ko ievēl Biedru sapulce. Padome ir izveidota, ievērojot partnerības principu, kas paredz, ka no katra sektora – uzņēmējdarbības, valsts un pašvaldība, NVO – tiek ievēlēti ne vairāk kā 3 locekļi.

Padomes izpildinstitūcija ir koordinators, ko ievēlē Padome. Koordinators organizē Partnerības darbu, nodrošina Biedru sapulces un Padomes lēmumu izpildi, kā arī pārstāv Partnerību visās institūcijās.

Gaujas_partneribaGaujas Partnerība
Vadītājs: Ineta Martuzāne
Tālrunis: 29254554
E-pasts: gaujaspartneriba@inbox.lv
Adrese: Gaujas iela 33A, 240.kab., Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Mājas lapa: http://www.gaujaspartneriba.lv

Darbības teritorija: Ādažu novads.

Vietējā rīcības grupa biedrība „Gaujas Partnerība” tika nodibināta 2009. gada 29. aprīlī un Uzņēmumu reģistrā iereģistrēta 2009. gada 14. jūlijā. Biedrība „Gaujas Partnerība” aptver Ādažu novada teritoriju un ir izveidota ar nolūku sekmēt un līdzsvarot novada teritorijas attīstību, lai palīdzētu lauku iedzīvotājiem pašiem uzlabot dzīves kvalitāti un labklājību savā dzīvesvietā. Savā darbībā biedrība plāno sekmēt mazāk attīstīto teritoriju attīstību, tādā veidā arī īstenojot vienu no LEADER galvenajiem virsmērķiem: līdzsvarot dažādu teritoriju sociāli ekonomisko attīstību līmeni.

Biedrība „Gaujas Partnerība” tika dibināta ar mērķi veicināt uz sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecībām balstītu darbību savas teritorijas plānošanā, sociālekonomisko problēmu risināšanā un ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanā, izmantojot vietējos un piesaistītos ekonomiskos resursus, un sadarbojoties ar citiem partneriem. Sadarbībai starp visām vietējās iniciatīvas grupām ir jāsamazina ekonomiskās un sociālās atšķirības partnerības teritorijā un jānodrošina vietējās rīcības grupas teritorijas atpazīstamība ekonomiskajā, sociālajā, kultūras un vides jomā.

Biedrībā „Gaujas Partnerība” iesaistījušies ekonomiski un sabiedriski aktīvi cilvēki, kas pārstāv kā privāto tā arī publisko sektoru. Biedrības „Gaujas Partnerība” darbība tiek balstīta uz vietējās Attīstības stratēģijas īstenošanu. Stratēģijas izstrādē un īstenošanā tiek iesaistīti iedzīvotāji un viņu dažādo interešu pārstāvji.

Biedrības „Gaujas Partnerība” darbības MĒRĶI ir:
─ Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā;
─ Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
─ Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot „Gaujas Partnerības” teritorijas attīstību;
─ Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos;
─ Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķu sasniegšanai;
─ Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, biedrība noteikusi sekojošus galvenos UZDEVUMUS:
─ izmantojot publikācijas vietējā avīzē un mājas lapā, veicināt sabiedrības informētību un izglītošanu par LEADER sniegtajām iespējām un informēt iedzīvotājus par iespēju iesaistīties vietējās Attīstības stratēģijas izstrādē un īstenošanā;
─ izvērtējot un atbalstot Attīstības stratēģijas īstenošanas laikā saņemto projektu pieteikumus, sekmēt vietējās sabiedrības projektu īstenošanu un teritorijas līdzsvarotu attīstību;
─ veidojot darba grupas un organizējot to sanāksmes, plānot un gatavot vietējo Attīstības stratēģiju, meklējot jaunus risinājumus un pieejas esošo teritoriju problēmu risinājumiem un attīstības iespējām, kā arī regulāri pārbaudīt izstrādātās stratēģijas īstenošanas gaitu;
─ izmantojot aptauju anketas, kā arī organizējot darba grupas un seminārus, iesaistīt iedzīvotājus diskusijās un pārdomās par teritorijas esošo situāciju un vēlamo attīstību;
─ plānojot vietējās Attīstības stratēģijas rīcības un biedrības veicamos darbus, paredzēt un atbalstīt dažādu sadarbības projektu īstenošanu;
─ apmeklējot seminārus, konferences un citus pasākumus, kā arī dodoties pieredzes apmaiņas braucienos, veidot sadarbību ar citām biedrībām un sadarbības partneriem, kā arī atbalstīt sadarbības tīklu veidošanos vietējo iedzīvotāju projektos;
─ izstrādājot un attiecīgajās iestādēs iesniedzot projektu pieteikumus, sekmēt ES fondu un citu finanšu avotu līdzekļu, kā arī citu nepieciešamo resursu piesaisti biedrības darbības nodrošināšanai un pilnveidošanai, kā arī darbības teritorijas attīstībai;
─ tiekoties ar dažādu iestāžu un organizāciju pārstāvjiem, informēt par biedrības darbības teritorijā esošo iedzīvotāju interesēm, vēlmēm u.c.

lielupe_jaunsLauku partnerība ”Lielupe”
Vadītājs: Līga Švānberga
Tālrunis: 26399946
E-pasts: lielupe@partneribalielupe.lv
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Mājas lapa: http://www.partneribalielupe.lv

Darbības teritorija: Jelgavas novads (Kalnciema pagasts, Elejas pagasts, Glūdas pagasts, Jaunsvirlaukas pagasts, Lielplatones pagasts, Līvbērzes pagasts, Platones pagasts, Sesavas pagasts,  Svētes pagasts, Valgundes pagasts, Vilces pagasts, Vircavas pagasts, Zaļenieku pagasts) un Ozolnieku novads (Cenu pagasts, Salgales pagasts, Ozolnieku pagasts).

Lauku partnerība „Lielupe”, īstenojot vietējās attīstības stratēģiju, veicina vietējo iedzīvotāju iniciatīvu un iesaistīšanos uzņēmējdarbības aktivitātēs. Biedrības darbība jau no pirmsākumiem vērsta uz vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, ko raksturo tās VĪZIJA un SAUKLIS –„ Jelgavas un Ozolnieku novads – manas mājas Zemgalē!”, akcentējot latvisku, sakoptu ainavu, plašas iespējas darbam un atpūtai, pievilcīgu vidi ģimenēm, pakalpojumu pieejamību un izglītības iespējas.

Teritorijas attīstības veicināšanai ir noteikti 3 stratēģiskie mērķi:
M1 VIETĒJĀ EKONOMIKA – veicināt sabiedrības iesaisti vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tādā veidā radot jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti, konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību;
M2 TERITORIJAS PIEVILCĪBA – veicināt sabiedrības iesaisti vietējā dabas, fiziskā, sociālā, cilvēkkapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tādā veidā paaugstinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai.
M3 SADARBĪBA UN PIEREDZE – Lauku partnerības „Lielupe” pieredzes nodošana un iegūšana vietējiem iedzīvotājiem aktuālu jautājumu risināšanā, jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošana laukos, tādā veidā sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas lauku teritorijās.

Aktuālās jomas sadarbības projektiem:
– uzņēmējdarbības attīstība, īpaši jauniešu uzņēmējspēju palielināšana;
– tūrisma un kultūrvēsturiskā potenciāla izmantošana;
– sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Līdz 2020. gadam atbilstoši partnerības vietējās attīstības stratēģijai, iespējams saņemt LEADER pieejas finansiālo atbalstu sekojošās rīcībās:

Stratēģiskais mērķis M1 Vietējā ekonomika
Rīcība Nr.1. „Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”.
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošas attīstību nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības jomās, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā, mārketingā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā.
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt projektus, kas paredz vides radīšanu un labiekārtošanu vietējās produkcijas realizēšanai Jelgavas pilsētā.

Stratēģiskais mērķis M2 Teritorijas pievilcība
Rīcība Nr.2. „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”.
Rīcības atbilstība Lauku attīstības programmai:
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt vietējai sabiedrībai nozīmīgus projektus, kas nodrošina pakalpojumu pieejamību pagastā/ciemā, jaunu sabiedrisko aktivitāšu radīšanu un esošu sabiedrisko aktivitāšu attīstību. Projekti ir nozīmīgi lauku teritorijas attīstībai, rada priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai.
Stratēģiskais mērķis M2 Teritorijas pievilcība

Rīcība Nr.3. „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”.
Rīcības ietvaros paredzēts sniegt atbalstu teritorijā nozīmīgu kultūrvēsturisko objektu sakārtošanai, lai uzlabotu un nodrošinātu to pieejamību, veicinātu to iesaisti tūrisma attīstībā.

Stratēģiskais mērķis M2 Teritorijas pievilcība
Rīcība Nr.4. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”.
Rīcības ietvaros tiks atbalstīti ieguldījumi gan būvniecībā, gan aprīkojuma iegādēm, lai veicinātu sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstību, kultūrvēsturiskā mantojuma un tūrisma attīstību.

Jelgavas un Ozolnieku novados tiek piedāvāts seminārs un pieredzes brauciens vienai vai divām dienām:
– Atbalsts vietējo produktu attīstībai un popularizēšana;
– Siera ražošana un dārzeņu pārstrāde mājas apstākļos, izaicinājumi un attīstības perspektīvas;
– Piparmētru audzēšana tējām un garšaugiem, izaicinājumi un attīstības iespējas;
– Kopienas aktivitātes un ieguldījums jaunu prasmju apguvē vietējiem iedzīvotājiem;
– Strausu audzēšanas iespējas Zemgalē, izaicinājumi un attīstības iespējas;
– Mazās ceptuves laukos, attīstības iespējas pieaugošās konkurences apstākļos;
– Mājražotāju un amatnieku sadarbība, pieredze un attīstības perspektīva.
Vairāk par pieredzes braucienu: http://llf.partneribas.lv/archives/1690

JurkanteJūrkante
Vadītājs: Dzintra Eizenberga
Tālrunis: 29427095
E-pasts: dzintra.eizenberga@salacgriva.lv
Adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033
Mājas lapa: http://www.jurkante.lv

Darbības teritorija: Salacgrīvas novads (Ainaži, Salacgrīva, Ainažu pagasts, Salacgrīvas pagasts, Liepupes pagasts) un Limbažu novads (Pāles pagasts, Skultes pagasts, Viļķenes pagasts).

Biedrības „Jūrkante” mērķis, īstenojot 2014-2020. gada Stratēģiju, būs balstīts uz uzņēmēju un citu lauku iedzīvotāju uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, inovāciju un sabiedrības labklājības celšanu. CILVĒKS Latvijas laukos.

Biedrības vīzija līdz 2020. gadam:
Vietējās rīcības grupas teritorija nodrošina ikvienam sabiedrības loceklim dzīvot ekonomiski un sociāli aktīvā vidē, kur ikvienam ir nodrošināta iespēja radošai un profesionālai izaugsmei ražošanas jomā un pilsoniskai aktivitātei jebkurā teritorijas ciemā.
1. Ekonomiski aktīva vide – ir vide, kur ikvienam, kurš nolēmis uzsākt savu uzņēmējdarbību ir radīti atbalsta instrumenti ideju pārvēršanai uzņēmējdarbībā;
2. Sociāli aktīva vide – ir vide, kurā ikvienam ir iespēja justies droši, kur nodrošināti visi nepieciešamie pakalpojumi kvalitatīvai dzīves telpas izmantošanai
3. Radoša un profesionāla izaugsme ražošanas jomā – ikvienam ir iespēja pavadīt brīvo laiku atbilstoši savām interesēm un spējām, kā arī iespēja papildināt savas zināšanas un prasmes visa mūža garumā, koncentrējot resursus uz nozares attīstību;
4. Pilsoniska aktivitāte jebkurā ciemata teritorijā – ikvienam ir prasmes un iespējas izteikt savu viedokli, ietekmēt lēmumu pieņemšanu sabiedrības interesēs, kas pārsvarā koncentrēta uz teritorijas mazāko vienību – ciemu.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI:
M1 Atbalstīt mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos, kā arī to dažādošanu un tūrisma attīstību teritorijā;
M2 Sekmēt vietējās produkcijas noieta tirgu;
M3 Vietējo iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana;
M4 Sekmēt piekrastes uzņēmējdarbības attīstību;
M5 Sekmēt vietējo dabas resursu izmantošanu uzņēmējdarbībā;
M6 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.

Starp-teritoriālā sadarbība veicināma šādu stratēģisko mērķu sasniegšanai:
a) Vienotu tūrisma pakalpojumu radīšana Vidzemes piekrastē;
b) Bērnu un jauniešu uzņēmības attīstība un veicināšana;
c) Zvejniecības kā dzīvesveida un vēsturiska amata popularizēšana.

Starptautiskā sadarbība veicināma šādu stratēģisko mērķu sasniegšanai:
a) Ciemu kopienu attīstība un sabiedrības iesaiste savas dzīves telpas veidošanā;
b) Vienots tūrisma piedāvājums Baltijas jūras reģionā;
c) Ģeogrāfiski aizsargājamo produktu un zivsaimniecības produktu vienota popularizēšana.

Līdz 2020. gadam atbilstoši partnerības vietējās attīstības stratēģijai, iespējams saņemt LEADER pieejas finansiālo atbalstu sekojošās rīcībās:
Rīcība ELFLA Nr.1 “Uzņēmumu radīšana un attīstība”
Rīcībā plānotās darbības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu tūrisma pakalpojumu attīstību un esošo uzlabošanu, tāpat jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošās attīstību ražošanas nozarēs un jaunu (neesošu) pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā, mārketingā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. Šīs rīcības ietvaros priekšroku paredzēts dot projektiem tūrisma nozarē.

Rīcība ELFLA Nr.2 „Produkcijas realizācijas dažādošana un uzlabošana”
Rīcībā plānotās darbības ietvaros paredzēts atbalstīt „Jūrkantes” teritorijā inovatīvu iepakošanas iekārtu iegādi, tirgus vietas iekārtošanu, uzlabošanu, labiekārtošanu, kā arī citu veidu vietējās produkcijas tirgus noieta sekmēšanu. Jaunu tirdzniecības vietu iekārtošanu pilsētās virs 15 000 iedzīvotājiem. Tirgus interneta vides izveidi.

Rīcība ELFLA Nr.3 “Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana”
Rīcībā plānotās darbības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai, kā arī infrastruktūras izveidei kultūras objektos, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu. Īpaša priekšroka tiks dota projektiem, kuri tiks īstenoti iepriekšējā plānošanas perioda izveidotās telpās vai izmantojot iepriekšējā plānošanas perioda izveidotā/uzlabotā infrastruktūrā.

Rīcība ELFLA Nr.4 „Vēsturiskā kultūras mantojuma saglabāšana”
Rīcībā plānotās darbības ietvaros paredzēts atbalstīt biedrības teritorijas apdzīvoto kultūrvēsturisko mantojumu infrastruktūru, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu (ciema vai apkaimes līmenī). Priekšroka šīs rīcības ietvaros tiks dota projektiem, kas papildina uzņēmējdarbības vajadzības tūrisma nozarē, kā arī vērstas uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu (muzeji, muižas, pilis).

Rīcība EJZF Nr.1 “Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, dažādošana un sezonalitātes mazināšana” Atbilstība
Rīcībā plānotās darbības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG darbības teritorijā strādājošos zivsaimniecības uzņēmumus, sniedzot atbalstu esošās saimnieciskās darbības dažādošanai un uzlabošanai – tai skaitā ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai. Īpaši atbalstot uzņēmējdarbības dažādošanu zvejniecības nozares sezonalitātes ietekmes mazināšanai. Jaunu inovatīvu produktu radīšanu.

Rīcība EJZF Nr.2 “Atbalsts vides resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā”
Rīcībā plānotās darbības ietvaros tiks atbalstīta uzņēmējdarbības, īpaši tūrisma nozares, veicināšana VRG teritorijā, izmantojot atjaunojamos dabas resursus. Tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde un būvdarbi, kas vērsti uz jaunu tūrisma pakalpojumu un produktu radīšanu, izmantojot esošos dabas un kultūras objektus un to sociālekonomisko potenciālu.

Rīcība EJZF Nr.3 “Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībai”
Rīcībā plānotās darbības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas no zivsaimniecības nozares atkarīgo apdzīvoto vietu publisko infrastruktūru, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu (ciema vai apkaimes līmenī).

kandavaKandavas Partnerība
Vadītāja: Inta Haferberga
Tālrunis: 28390394
E-pasts: intaha@inbox.lv
Adrese: Talsu iela 11-5, Kandava, Kandavas novads, LV-3121
Mājas lapa: http://www.kandavaspartneriba.lv
Darbības teritorija: Kandavas novads (Kandava, Kandavas pagasts, Cēres pagasts, Matkules pagasts, Zemītes pagasts, Vānes pagasts, Zantes pagasts)
Jaunpils novads (Jaunpils pagasts, Viesatu pagasts) un Tukuma novads (Irlavas pagasts, Pūres pagasts, Sēmes pagasts).Biedrība „Kandavas Partnerība” tika nodibināta 2006. gada 8. augustā. Dibināšanas sapulcē piedalījās pārstāvji no pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem.Biedrība „Kandavas Partnerība” ir vietējo organizāciju – pašvaldību, nevalstisko organizāciju, uzņēmumu un lauku iedzīvotāju apvienība, kas darbojas Kandavas Partnerības teritorijā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.Biedrības „Kandavas Partnerība” darbība tiek balstīta uz Kandavas Partnerības Attīstības stratēģijas izstrādi. Stratēģijas izstrādē un īstenošanā tiek izmantota pieeja, kas nosaka aktīvu iedzīvotāju līdzdalību gan stratēģijas izstrādē, gan apstiprināšanā un stratēģijas īstenošanā.Biedrības „Kandavas Partnerība” galvenais MĒRĶIS
Partnerības attīstības stratēģijas īstenošanas mērķis ir tādu projektu piesaiste un īstenošana, kuri stimulē vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu visā teritorijā.Biedrības „Kandavas Partnerība” UZDEVUMI:
* veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā;
* izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
*attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot “ Kandavas partnerības” teritorijas attīstību;
* veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos;
* koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus;
* Partnerības mērķu sasniegšanai pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.
kraslavaKrāslavas rajona partnerība
Vadītāja: Aina Dzalbe
Tālrunis: 26195753
E-pasts: aina.dzalbe@inbox.lv
Adrese: Skolas iela 7, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5602
Mājas lapa: http://www.kraslavaspartneriba.lv

Darbības teritorija: Aglonas novads (Grāveru pagasts, Kastuļinas pagasts, Šķeltovas pagasts), Dagdas novads (Dagda, Andrupenes pagasts, Andzeļu pagasts, Asūnes pagasts, Bērziņu pagasts, Dagdas pagasts, Ezernieku pagasts, Konstantinovas pagasts, Ķepovas pagasts, Svariņu pagasts, Šķaunes pagasts), Krāslavas novads (Krāslava, Aulejas pagasts, Indras pagasts, Izvaltas pagasts, Kalniešu pagasts, Kaplavas pagasts, Kombuļu pagasts, Piedrujas pagasts, Robežnieku pagasts, Skaistas pagasts, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas pagasts).

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” ir dibināta 2006. gada 17. oktobrī ar MĒRĶI veicināt ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību bijušajā Krāslavas rajonā, iesaistot organizācijas un iedzīvotājus vietējā līmeņa problēmu risināšanā. Mērķa veiksmīgai sasniegšanai biedrības darbā iesaistījās uzņēmēji, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji.

Biedrības „Krāslavas rajona partnerība” galvenie darbības UZDEVUMI ir:
• veicināt vietējo kopienu iniciatīvu, kas vērsta uz lauku problēmu risināšanu.
• Apvienot vietējās kopienas kopīgai problēmu apzināšanai lauku teritorijās un nodrošināt vietējās attīstības stratēģijas vienmērīgu īstenošanu visā „Krāslavas rajona partnerības” teritorijā.
• Attīstīt kopienu kapacitāti biedrības teritorijā.
• Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un citu veidu resursus partnerības mērķa sasniegšanai.
• Izplatīt informāciju par lauku jautājumiem, problēmām, idejām un projektiem, iesaistīt to apspriešanā un risinājumu meklēšanā pēc iespējas lielāku organizāciju un iedzīvotāju skaitu un panākt vienotu lēmumu izstrādāšanu un tālāku virzīšanu.
• Attīstīt sadarbību ar ārvalstu un Latvijas Republikas valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām legālām institūcijām, veicot lauku attīstību „Krāslavas rajona partnerības” teritorijā.

Lauku partnerība Sēlija
Vadītājs: Gvido Liepiņš
Tālrunis: 29283474
E-pasts: partneriba.selija@inbox.lv
Adrese: Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils nov., p.n. Ābeļi , LV-5212
Mājas lapa: http://www.partneribaselija.lv

Darbības teritorija: Viesītes novads (Viesīte, Elkšņu pagasts, Rites pagasts, Saukas pagasts, Viesītes pagasts), Salas novads (Salas pagasts, Sēlpils pagasts), Aknīstes novads (Aknīste, Aknīstes pagasts, Asares pagasts, Gārsenes pagasts), Jēkabpils novads (Ābeļu pagasts, Dignājas pagasts, Dunavas pagasts, Kalna pagasts, Leimaņu pagasts, Rubenes pagasts, Zasas pagasts) un Krustpils novads (Atašienes pagasts, Krustpils pagasts, Kūku pagasts, Mežāres pagasts, Variešu pagasts, Vīpes pagasts).

VĪZIJA: Lauku partnerības „Sēlija” teritorija – vide, kur vērts dzīvot un vieta, ko vērts apmeklēt. Vide, kas sniedz darba un pārticības iespējas iedzīvotājiem; ir sakārtota un droša; dabai draudzīga un veselību veicinoša; draudzīga un atbalstoša ikvienam cilvēkam, kā arī spilgta un apgarota kultūras vērtību izpausmēs.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI:
1. Sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai, vietējās produkcijas kvalitātes uzlabošanai un izplatībai;
2. Sniegt atbalstu infrastruktūras sakārtošanai un iedzīvotāju drošības palielināšanai;
3. Atbalstīt dabas resursu mērķtiecīgu pielietojumu un veselīgu dzīvesveidu;
4. Atbalstīt sociālā atbalsta un integrācijas pasākumus dažādām sabiedrības grupām;
5. Atbalstīt kvalitatīvu kultūras dzīves un atbildīgas sabiedrības attīstību.

ŠO MĒRĶU ĪSTENOŠANAI STRATĒĢIJAS RĪCĪBAS PLĀNĀ IR IETVERTAS ASTOŅAS RĪCĪBAS:
– „Darbs un pārticība”;
-„Lauku dizaina birojs”
– „Tirgojam kopā”
– „Sakārtota un droša dzīves vide”
– „Veselīga dzīves vide”
– „Spilgta un apgarota dzīves vide”’
– „Draudzīga un atbalstoša dzīves vide”
– „Radošās rezidences”

RĪCĪBAS PLĀNĀ IR IEKĻAUTI ŠĀDI INOVATĪVIE RISINĀJUMI:
– Lauku dizaina biroja izveidošana;
– Vienotas vietējo ražotāju tirdzniecības vietas izveidošana Jēkabpils pilsētā, sadarbojoties visām piecām LP „Sēlija” teritorijas pašvaldībām.
– „Radošo rezidenču” izveidošana vismaz divās LP „Sēlija” teritorijas vietās.

ziemelgaujaLauku partnerība Ziemeļgauja
Vadītāja: Dagnija Ūdre
Tālrunis: 229219477
E-pasts: ziemelgauja@gmail.com
Adrese: Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730
Mājas lapa: http://www.zgauja.lv

Darbības teritorija: Valkas novads (Valka, Ērģemes pagasts, Valkas pagasts, Vijciema pagasts, Zvārtavas pagasts), Strenču novads (Seda,  Strenči, Jērcēnu pagasts, Plāņu pagasts), Burtnieku novads (Ēveles pagasts), Beverīnas novads (Brenguļu pagasts, Kauguru pagasts, Trikātas pagasts), Apes novads (Gaujienas pagasts, Virešu pagasts) un Smiltenes novads (Grundzāles pagasts).

Darbības MĒRĶIS: veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Biedrības VĪZIJA līdz 2020. gadam:
Partnerības darbības teritorijas redzējums pēc 10 – 15 gadiem:
• Teritorijas veiksmīgu attīstību ir veicinājusi sadarbība starp pašvaldībām, uzņēmējiem, sabiedriskajām organizācijām un iedzīvotājiem gan pašvaldību līmenī, gan novadu līmenī.
• Iedzīvotājiem nodrošinātas pietiekamas brīvā laika pavadīšanas iespējas – ir sakārtota nepieciešamā infrastruktūra, notiek kvalitatīvi kultūras un sporta pasākumi.
• Pēc studijām daļa jauniešu labprāt atgriežas savās dzimtajās vietās.
• Iedzīvotāji aktīvi iesaistās sabiedriskās dzīves procesos – kultūras dzīves veidošanā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un kopšanā, sporta aktivitātēs.
• Partnerības teritorijā ir sakopta vide un ainava.
• Ziemeļgauja ir tūristu iecienīta teritorija, kurā dabai draudzīgs tūrisms balstās uz dabas un kultūrvēstures vērtību izmantošanu.
• Uzlabojusies pakalpojumu pieejamība un kvalitāte lauku apdzīvotās vietās.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI:
Līdz 2020. gadam atbilstoši partnerības vietējās attīstības stratēģijai, iespējams saņemt LEADER pieejas finansiālo atbalstu sekojošās rīcībās:
1.Rīcība – Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem
Mērķis: Kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana iedzīvotājiem.
Iespējamie risinājumi:
– Brīvā laika pavadīšanas telpu ierīkošana dažādām interešu grupām un NVO- telpu izveide un labiekārtošana:
– Esošo kultūras, sporta un atpūtas infrastruktūras objektu sakārtošana un atjaunošana;
– Jaunu atpūtas, sporta un atpūtas infrastruktūras objektu ierīkošana;
– Dažāda veida aprīkojuma iegāde (mēbeles, atskaņošanas tehnika, spēļu galdi, sporta inventārs; u.c.).

2.Rīcība -Vides sakārtošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana
Mērķis: Vides kvalitātes uzlabošana Partnerības teritorijā
Iespējamie risinājumi:
– Esošo parku, apstādījumu un atpūtas zonu sakārtošana, pilnveidošana un jaunu ierīkošana;
– Tualešu ierīkošana sabiedriskās vietās;
– Lauku ainavas sakopšana;
– Vides sakopšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde;
– Atbilstošas dabu saudzējošas infrastruktūras ierīkošana ( laipas, tiltiņi, atpūtas vietas, u.c.);
– Iedzīvotāju motivēšana izturēties saudzīgāk pret savu dzīves vidi (piktogrammas, zīmes, norādes).

3.Rīcība – Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem

Mērķis: Uzlabot dzīves kvalitāti lauku iedzīvotājiem, nodrošinot nepieciešamāko pakalpojumu pieejamību
Iespējamie risinājumi:
– Publisko pakalpojumu sniegšanai piemērotu telpu izveide un iekārtošana;
– Sociālo dienas centru izveide;
– Iekārtu, ierīču iegāde to darbības nodrošināšanai;
– Risināt jautājumus par sabiedrisko ēku pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

4.Rīcība – Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana
Mērķis: Saglabāt un pilnveidot esošo kultūras mantojumu, tā lai tas būtu pieejams arī nākamajām paaudzēm
Iespējamie risinājumi:
– Kvalitatīvu izglītojošu un kultūras pasākumu organizēšanai nepieciešamās aparatūras iegāde (prožektori, atskaņošanas tehnika, mikrofoni, u.t.t.);
– Atbalsts pašdarbības kolektīviem aprīkojuma iegādei ( tērpi, mūzikas instrumenti, aparatūra);
– Muzeju un ekspozīcijas telpu izveide, aprīkojuma iegāde.

5.Rīcība – Lauku saimniecību modernizācija
Mērķis: veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju.
Iespējamie risinājumi:
– Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana;
– Infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanai;
– Ilggadīgo augļkopības kultūru(izņemot zemenes) stādu iegāde un stādījumu ierīkošana;
– Stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde un uzstādīšana.

6.Rīcība- Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana
Mērķis: veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, pievienojot lauksaimniecības produktiem pievienoto vērtību.
Iespējamie risinājumi:
– Investīcijas lauksaimniecības produktu pārstrādei, iepakošanai un pirmapstrādei-jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu iegāde un uzstādīšana
– Lauksaimniecības produktu pārstrādei, iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecība un esošo rekonstrukcija
Investīcijas vides aizsardzības jomā pārstrādes uzņēmuma vispārējās darbības uzlabošanai

liepajaLiepājas rajona partnerība
Vadītāja: Inita Ate
Tālrunis: 26595623, 63491806
E-pasts: inita.a@inbox.lv
Adrese: Krasta iela 12, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430
Mājas lapa: http://www.lrpartneriba.lv

Darbības teritorija: Aizputes novads (Aizpute, Aizputes pagasts, Cīravas pagasts, Kalvenes pagasts, Kazdangas pagasts, Lažas pagasts), Pāvilostas novads (Pāvilosta, Sakas pagasts, Vērgales pagasts), Durbes novads (Dunalkas pagasts, Durbe, Durbes pagasts, Tadaiķu pagasts, Vecpils pagasts), Grobiņas novads (Bārtas pagasts, Gaviezes pagasts, Grobiņa, Grobiņas pagasts, Medzes pagasts), Liepāja (EJZF darbības teritorijā), Nīcas novads  (Nīcas pagasts, Otaņķu pagasts), Rucavas novads (Dunikas pagasts, Rucavas pagasts), Priekules novads (Bunkas pagasts, Gramzdas pagasts, Kalētu pagasts, Priekule, Priekules pagasts, Virgas pagasts) un Vaiņodes novads (Embūtes pagasts, Vaiņodes pagasts).

Biedrības VĪZIJA līdz 2020. gadam: Sakārtota un pievilcīga dzīves vide, sociāli aktīvas vietējās kopienas, ilgtspējīga uzņēmējdarbība Liepājas rajona partnerības teritorijā.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI:
M1 Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā.
M2 Veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību.
MC Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā.

Starpteritoriālā sadarbība veicama šādu mērķu sasniegšanai:
a) Sekmēt sadarbību starp Baltijas jūras piekrastēs zvejniekiem kopīgu noieta tirgus meklēšana un piedāvājuma nodrošināšana potenciālajiem pircējiem.
b) Vienota tūrisma pakalpojuma piedāvājuma veidošana tūrisma jomā.
c) Vietējo kopienu sadarbība.
Starptautiskā sadarbība veicināma šādu mērķu sasniegšanai:
a) Sadarbības veicināšana ar Baltijas juras piekrastēs valstīm vietējā produkta tirgus attīstībai, inovatīvu risinājumu ieviešanai un zināšanu pārņemšanai.
b) Vietējo uzņēmēju, mājražotāju sadarbības veicināšana jaunu zināšanu iegūšanai, prasmju un zināšanu pārmantojamības veicināšanai no paaudzēs paaudzei.
c) Vietējo kopienu sadarbības veicināšana.

Līdz 2020. gadam atbilstoši partnerības vietējās attīstības stratēģijai, iespējams saņemt LEADER pieejas finansiālo atbalstu sekojošās rīcībās:
M1/ R1 “Mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana, esošo attīstība”.
M1/ R2 “Vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana.”
M2/ R1 “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana.”
M2/ R2 “Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana.”

Tiek piedāvāti semināri un pieredzes braucieni: LEADER projektu ieguldījums teritorijas attīstībā Liepājas rajona partnerības teritorijā vienas un divu dienu garumā.
Ietvertās tēmas: sabiedriskās vides pārvaldes sadarbība ar pašvaldību, uzņēmējdarbības attīstība no mājražotāja uz SIA, aktīva dzīvesveida popularizēšana biedrībā, jauniešu aktīva iesaistīšanās dzīves kvalitātes uzlabošanā iedzīvotājiem, tūrisma virzība, kazas siera pārstrāde mājas apstākļos un daudzas citas.
PILNA SEMINĀRU PROGRAMMA UN APRAKSTI ŠEIT: http://llf.partneribas.lv/archives/1689

Ludzas_rajona_partneribaLudzas rajona partnerība
Vadītāja: Sandra Palma
Tālrunis: 29413335
E-pasts: ludzaspartneriba@inbox.lv
Adrese: Raiņa iela 16-418, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Mājas lapa: http://www.ludzaspartneriba.lv

Darbības teritorija: Kārsavas novads (Kārsava, Goliševas pagasts, Malnavas pagasts, Mežvidu pagasts, Mērdzenes pagasts, Salnavas pagasts), Ciblas novads (Blontu pagasts, Ciblas novads, Līdumnieku pagasts, Pušmucovas pagasts, Zvirgzdenes pagasts), Ludzas novads (Ludza, Briģu pagasts, Cirmas pagasts, Isnaudas pagasts, Istras pagasts, Nirzas pagasts, Ņukšu pagasts, Pildas pagasts, Pureņu pagasts, Rundēnu pagasts) un Zilupes novads (Zilupe, Lauderu pagasts, Pasienes pagasts, Zaļesjes pagasts).

2006.gada 30.jūnijā tika nodibināta biedrība „Ludzas rajona partnerība”. Partnerība ir biedrība, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atbalsta partnerības darbības mērķi un atzīst partnerības statūtus. Partnerībai nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura. Tā darbojas saskaņā ar Latvijas republikā spēkā esošo likumdošanu un statūtiem. Dibinātāji – Ludzas novadu pašvaldību, biedrību un uzņēmēju pārstāvji.

Darbības MĒRĶIS ir paaugstināt vietējo iedzīvotāju un organizāciju kapacitāti, vietējām iniciatīvas grupām realizējot pašu izstrādātus projektus saskaņā ar vietējās rīcības grupas apstiprināto integrēto lauku attīstības izmēģinājuma stratēģiju, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību kā arī iedzīvotāju labklājību.

Partnerības darbības galvenie UZDEVUMI:
– veicināt vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu;
– izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu;
– attīstīt kopienu kapacitāti Ludzas rajona partnerības teritorijā;
– veidot darba grupas un koalīcijas lauku attīstības jautājumu risināšanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
– koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķa sasniegšanai;
– attīstīt sadarbību ar ārvalstu un Latvijas Republikas valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām legālām institūcijām, veicinot lauku attīstību Ludzas rajona partnerības teritorijā.

Partnerība darbības mērķa un uzdevumu izpildei:
– izstrādā un ievieš stratēģijas un programmas;
– piedalās un organizē izglītojošas un informatīvas aktivitātes;
– veic pārraudzību un pētniecisko darbību;
– sniedz metodoloģisko un praktisko palīdzību;
– veic citas likumos atļautās darbības.

Ludzas rajona partnerība piedāvā pieredzes apmaiņu un seminārus vienu vai idivu dienu garumā, iekļaujot mikro un mazās uzņēmējdarbības attīstības iespējas laukos, mājražošanas un mājamatniecības attīstības iespējas laukos, kultūras mantojuma saglabāšana nākamajām paaudzēm, jauniešu piesaiste novadpētniecībai, tūrisma attīstības iespējas piesaistot mājražotājus un amatniekus, kā arī citi jau jautājum.
Detalizēta programma pieejama šeit: http://llf.partneribas.lv/archives/2300

MNFMadonas novada fonds
Vadītāja: Jogita Baune
Tālrunis: 27527343
E-pasts: jogitabaune@inbox.lv
Adrese: Poruka iela 1, Madona, Madonas novads, LV4801
Mājas lapa: http://www.mnf.lv

Darbības teritorija: Ērgļu novads (Ērgļu novads, Jumurdas pagasts, Sausnējas pagasts), Madonas novads (Madona, Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes pagasts, , Dzelzavas pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Ļaudonas pagasts, Mārcienas pagasts, Mētrienas pagasts, , Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Vestienas pagasts), Cesvaines novads (Cesvaine, Cesvaines pagasts), Lubānas novads (Lubāna, Indrānu pagasts) un Varakļānu novads (Varakļāni, Murmastienes pagasts, Varakļānu pagasts).

Biedrības vīzija līdz 2020. gadam: Teritorija ar augstu pašnovērtējumu, kas pamatojas teritorijas resursu izmantošanā, radot kvalitatīvu, inovatīvu vai tradicionālu produktu un pakalpojumu. Teritorija ar stabilu sociālo drošumspēju un personību attīstošu vidi. Vieta, kas saudzīgi, bet efektīvi izmanto kultūrvēsturisko un dabas mantojumu. Vieta, kur dzīvo cilvēki ar labām dzīves prasmēm, pozitīvu attieksmi pret sevi un savām iespējām.

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS: Sabiedrības dalība un sadarbība vietējās ekonomikas un dzīves kvalitātes stiprināšanā, sabiedriski aktīvas un attīstošas dzīves vides veidošanā.

Līdz 2020. gadam atbilstoši partnerības vietējās attīstības stratēģijai, iespējams saņemt LEADER pieejas finansiālo atbalstu sekojošās rīcībās:

1.Aktivitāte “Vietējās ekonomikas stiprināšana”, kurā atbalstu var saņemt šādās darbībās:
5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana un to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
5.1.3. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vietas), jaunu realizācijas veidu īstenošana;
5.1.4. Darbinieku produktivitātes kāpināšana;

2.Aktivitāte “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, kurā atbalstu var saņemt šādās darbībās:
5.2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai;
5.2.2. Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem;

No_Salacas_lidz_RujaiNo Salacas līdz Rūjai
Vadītāja: Daiga Siliņa
Tālrunis: 29188612
E-pasts: daiga.silina@llkc.lv
Adrese: Mūrmuižas iela 9, Valmiera, LV-4201
Mājas lapa: http://www.nosalacaslidzrujai.lv
Darbības teritorija:
Kocēnu novads (Bērzaines pagasts, Kocēnu pagasts)
Mazsalacas novads (Mazsalaca, Mazsalacas pagasts, Ramatas pagasts, Skaņkalnes pagasts, Sēļu pagasts)
Rūjienas novads (Rūjiena, Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Lodes pagasts, Vilpulkas pagasts)
Naukšēnu novads (Ķoņu pagasts, Naukšēnu pagasts)
Burtnieku novads (Burtnieku pagasts, Rencēnu pagasts, Valmieras pagasts, Matīšu pagasts, Vecates pagasts)
Valkas novads (Kārķu pagasts).Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” ir juridiski reģistrēta biedrība, kas nodibināta ar mērķi radīt iespēju vietējo iedzīvotāju iniciatīvas attīstībai, veicinātu un koordinētu vietējās iniciatīvas grupu darbu teritorijā. Biedrība „No Salacas līdz Rūjai ” attīstības stratēģija par savas teritorijas attīstības mērķi ir izvirzījusi lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes līdzsvarotas attīstības veidošanu, inovatīvu ideju ģenerēšanu un realizēšanu, racionālu un ilgtspējīgu pieejamo dabas un kultūras resursu izmantošanu.
DaugavkrastsPartnerība “Daugavkrasts”
Vadītājs: Aiga Smiltāne
Tālrunis: 25418113
E-pasts: vrgdaugavkrasts@inbox.lv
Adrese: Gaismas iela 19, k.9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123
Mājas lapa: http://www.daugavkrasts.lv

Darbības teritorija: Ķekavas novads (Baloži, Daugmales pagasts, Ķekavas pagasts).

VRG „Partnerība „Daugavkrasts”” vīzija ir teritorijas nākotnes tēls 2020. gadā, ko varētu sasniegt balstoties uz priekšrocībām un izmantojot attīstības iespējas, novēršot iespējamos draudus un atrisinot problēmas: „Cilvēku dzīvei un ģimenei, attīstībai un izaugsmei, darbam un atpūtai pieejama harmoniska un videi draudzīga telpa ar aktīvām kopienām un koptām kultūrvēsturiskām vērtībām.”

VRG “Partnerība „Daugavkrasts”” vietējās teritorijas attīstības virzieni iedalāmi divos lielos blokos, kas balstīti uz iepriekšējā plānošanas perioda (2007.-2013.gads) teritorijas attīstības stratēģijas ietvaros veiktajām darbībām un rezultātiem un viedokļu apkopojumiem pēc dažādu iedzīvotāju grupu sanāksmēm, kas notika 2014.-2015.gadā.

1.mērķis – VRG “Partnerība „Daugavkrasts”” teritorijas ekonomiskā attīstība.
Rīcība 1.1. Mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība.
Rīcība 1.2. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vietas).

2.mērķis – VRG “Partnerība „Daugavkrasts”” teritorijas iedzīvotāju labklājības paaugstināšana un dabas un kultūrvides attīstība.
Rīcība 2.1. Partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana, sabiedrisko objektu attīstība.
Rīcība 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana.

Starpteritoriālās un starptautiskās sadarbības mērķis ir sadarbības teritoriju ekonomiskās izaugsmes veicināšana un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, veicinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Jauns redzējums un jaunas dimensijas atbalsta un veicina jaunu darba metožu iepazīšanu un apguvi. Starpvalstu sadarbībā gūtā pieredze var paplašināt uzņēmējdarbības apvāršņus un mudināt uzņēmumus uzlabot darba procesu. Tā rezultātā lauku apvidi gūst sociālekonomisku labumu un / vai tiek labvēlīgi ietekmēta to vide. Starpvalstu sadarbība var pavērt jaunas uzņēmējdarbības iespējas, kuru rezultātā var palielināt ražojumu noietu; sadarbības partneris var uzlabot savu ražojumu vai procesu un paplašināt savas zināšanas. Tā vietā, lai konkurētu, sadarbībā iesaistītās puses var izmantot savā labā partneru īpašības, kuras tiem pašiem nepiemīt, un gūt labumu no līdzīgajām īpašībām.
Starpteritoriālie projekti vislabāk var tikt realizēti ar kaimiņu VRG – Salaspils un Stopiņu partnerību kopīgo ūdens resursu – Sausās Daugavas un Rīgas HES ūdenskrātuves apsaimniekošanai un attīstībai, kultūrvēsturisko resursu izmantošanu tūrisma attīstībai, partnerību „Zied zeme” – kopīgo ūdens resursu – Rīgas HES ūdenskrātuves apsaimniekošanai un attīstībai, kultūrvēsturisko resursu un tūrisma objektu izmantošanu tūrisma attīstībai, Pierīgas partnerību – dabas resursi kopīgai izmantošanai, kopīgas infrastruktūras veidošanai un attīstībai.
Ideju līmenī ir uzsāktas diskusijas ar citām attālākām VRG Latvijā kopīga projekta realizēšanai, lai sagatavotu kopīgu tūrisma produktu piedāvāšanai ārvalstu VRG.
Ņemot vērā to, ka Ķekavas novada pašvaldībai ir izveidojusies cieša sadarbība ar Raseiniai pašvaldību Lietuvā, kā arī notikušās vairākas tikšanās ar Raseiniai partnerības un pašvaldības pārstāvjiem, tad starptautiskie projekti tiks gatavoti sadarbības ciešākai veidošanai ar Raseiniai rajona VRG. Abu teritoriju iedzīvotājiem ir kopīgas vēlmes sadarboties, abas pašvaldības un VRG ir savā starpā diezgan līdzīgas teritorijas platības un iedzīvotāju skaita ziņā, abas pašvaldības atrodas tuvumā intensīviem autoceļiem, tajās ir dziļas kultūrvēsturiskās saknes, attīstās vietējā amatniecība. Abas partnerības atrodas salīdzinoši netālu viena no otras, tikai dažu stundu brauciena attālumā, un iespējams sagatavot kvalitatīvu starptautiskā projekta pieteikumu amatniecības attīstībai ekonomiskās sadarbības ietvaros, iedzīvotāju apmaiņai, aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanai, rīkojot kopīgus sporta pasākumus sabiedrisko aktivitāšu ietvaros.

Starptautiskās sadarbības projekti veicinās tūrisma attīstību iesaistītajās VRG teritorijās gan realizējot iedzīvotāju apmaiņu, gan sagatavojot kopīgus tūrisma produktus potenciālajiem tūristiem no lielākām apdzīvotām vietām pašu valstīs, gan no trešajām valstīm. Starptautisko projektu dalībnieki realizēs pieredzes apmaiņu saistībā ar dažādu tautsaimniecības sektoru, amatniecības, tūrisma apakšnozaru attīstību (ūdenstūrisms, ekotūrisms, kaujas vietu tūrisms kā piemēri kopīgam tūrisma produktam). Starptautiskās sadarbības projekti veicinās uzņēmējdarbības attīstību caur kopīgiem amatniecības attīstības projektiem, ieskaitot kopīgu dalību dažāda rakstura izstādēs, gadatirgos un tamlīdzīgi.

laukiem_un_juraiPartnerība Laukiem un Jūrai
Vadītāja: Ilze Turka
Tālrunis: 29528441
E-pasts: ilze.turka@plj.lv
Adrese: “Pagastmāja”, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129
Mājas lapa: http://www.plj.lv

Darbības teritorijaL Tukuma novads (Degoles pagasts, Džūkstes pagasts, Jaunsātu pagasts, Lestenes pagasts, Slampes pagasts, Tumes pagasts, Zentenes pagasts), Engures novads (Engures pagasts, Lapmežciema pagasts, Smārdes pagasts) un Jūrmala (EJZF darbības teritorijā).

Vietējā rīcības grupa (VRG) biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2006.gada 27.jūlijā ar Nr. 40008104707. VRG ir dibināta, lai pārstāvētu šīs teritorijas iedzīvotāju intereses un rūpētos par lauku attīstības jautājumu risināšanu tās teritorijā.

„Partnerības laukiem un jūrai” vietējā rīcību grupa pastāv uz ciešas sadarbības principiem un tai raksturīgs plaši pārstāvēts interešu loks un piesaiste konkrētajai teritorijai, kas rada iespēju izmantot integrētu un plašu sadarbības modeli, apvienojot to ar dažādo partneru iespējām un nākotnes perspektīvām. Dažādais iedzīvotāju uzņēmējdarbības un dzīves līmenis, kā arī sabiedriskā aktivitāte palīdz mobilizēt jaunu domāšanu un ieskatus par lauku pagrimumu cēloņiem un rast risinājumus šīm problēmām. „Partnerība laukiem un jūrai” ir dibināta, lai rūpētos par partnerības teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Un galvenais, lai tiktu panākta kopienu, uzņēmēju, pašvaldību un atsevišķu indivīdu (ģimeņu, jauniešu, pensionāru, bezdarbnieku, sieviešu, invalīdu, sociāli atstumto sabiedrības locekļu u.c) kopēja sadarbība savas lauku teritorijas dzīves kvalitātes uzlabošanā izmantojot jau esošos un jaunos resursus.

Partnerības mērķi ir:
1.Dzīves kvalitātes uzlabošana partnerības teritorijā;
2. Kultūras un dabas resursu saglabāšana un saudzīga izmantošana;
3. Jaunu tehnoloģisko sasniegumu ieviešana partnerības teritorijā;
4. Sekmēt tirgus pieejamību vietējo ražošanas uzņēmumu produkcijai;
5. Uzņēmējdarbības veicināšana partnerības teritorijā.

Partnerības darbības galvenie uzdevumi ir:
1. Vienot dažādu sabiedrības interešu pārstāvjus partnerības teritorijā;
2. Panākt koordinētu un efektīvu sabiedrības interešu grupu darbošanos;
3. Noteikt prioritātes, kas būtu atbalstāmas interešu grupu mērķu sasniegšanai;
4. Partnerības lauku teritorijas stratēģiskā plāna izstrāde

Pierīgas partnerība
Vadītāja: Nadīna Millere
Tālrunis: 26440279, 28644888
E-pasts: info@pierigaspartneriba.lv
Adrese: Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166
Mājas lapa: http://www.pierigaspartneriba.lv

Darbības teritorija: Babītes novads (Babītes pagasts, Salas pagasts), Mārupes novads un Olaines novads (Olaine, Olaines pagasts).

Biedrības vīzija līdz 2020. gadam: Partnerības teritorija ir ekonomiski un sociāli spēcīga teritorija, ar sakārtotu un kvalitatīvu vidi atpūtai un dzīvošanai.
1. Ekonomiski spēcīga teritorija – ekonomiski patstāvīga un aktīva teritorija, kas izmanto savu veiksmīgo ģeogrāfisko izvietojumu, ir labvēlīgi apstākļi jaunu uzņēmumu radīšanai un esošo uzņēmumu attīstība kā arī ikviens var pilnveidot savas radošās un profesionālās iemaņas.
2. Sociāli spēcīga teritorija – teritorija, kuras iedzīvotāji ir pilsoniski atbildīgi, izglītoti un atvērti jaunām idejām, un ikvienam ir pieejami visi nepieciešamie pakalpojumi kvalitatīvas dzīves telpas attīstībai, kā arī iedzīvotāji ir iespēja pavadītu brīvo laiku atbilstoši savām interesēm un spējām.
3. Kvalitatīva vide atpūtai un dzīvošanai – vide, kura tiek saglabātas un racionāli izmantotas esošās dabas bagātības, un ikviens šo teritoriju pazīst kā aktīvā dzīvesveida un tūrisma vietu.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI:
M1 Attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide;
M2 Sociālo un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana;
M3 Sakārtota, pievilcīga dzīves un atpūtas vide.

STARPTERITORIĀLĀ SADARBĪBAS MĒŖKI
Veicināt: • vienotu tūrisma pakalpojumu, t.sk., velotūrisma, attīstīšana;
• sociālās uzņēmējdarbības un brīvprātīgo kustības attīstīšana;
• vietējo, t.sk. jauniešu un senioru, kopienu iniciatīvas attīstīšana;
• vietējo uzņēmēju saražotās produkcijas noieta tirgus sekmēšana.

STARPVALSTU SADARBĪBAS MĒRĶI
Veicināt: • Tūrisma un lauku uzņēmējdarbības, t.sk., sociālās uzņēmējdarbības, veicināšana;
• Vietējo uzņēmēju saražotās produkcijas noieta tirgus sekmēšana;
• Vietējās kopienas stiprināšana, tradīciju un lokālā patriotisma veicināšana;
• Vides un ilgtspējas attīstība.

Līdz 2020. gadam atbilstoši partnerības vietējās attīstības stratēģijai, iespējams saņemt LEADER pieejas finansiālo atbalstu sekojošās rīcībās:

Rīcība 1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai
Mērķis – Veicināt tūrisma un rekreācijas iespējas, saglabājot pieejamos dabas un kultūrvēsturiskos resursus, nodrošinot ilgtspējīgu, inovatīvu pakalpojumu pieejamību un veicinot nodarbinātību VRG darbības teritorijā.

Rīcība 1.2.Atbalsta lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai
Mērķis – Attīstīt lauku uzņēmējdarbības nozares, sekmējot esošo prasmju izmantošanu teritorijas attīstīšanā un atpazīstamībā, tādejādi veicinot nodarbinātību VRG darbības teritorijā un produktu ražošanu un atbalstot produkciju ar eksporta potenciālu.

Rīcība 1.3. Atbalsts mazo un vidējo uzņēmumu radīšanai un attīstībai
Mērķis – Attīstīt topošos un esošo uzņēmumus, sekmējot esošo prasmju izmantošanu teritorijas attīstīšanā un atpazīstamībā, tādejādi veicinot nodarbinātību VRG darbības teritorijā un produktu ražošanu, pakalpojumu sniegšanu un atbalstot produkciju ar eksporta potenciālu.
Rīcība 2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana
Mērķis – Atbalsts, kas veicina teritorijas popularizēšanu, uzņēmējdarbības kapacitātes stiprināšanu, kopienas sadarbību, jauniešu un mazaizsargāto personu iesaisti.

Rīcība 3.1. Atbalsts darbības teritorijas nozīmīgiem projektiem Mērķis – Katram novadam sniegt atbalstu brīvā laika pavadīšanas, kultūras, sporta pasākumu un aktīvās atpūtas vietu izveidei vai labiekārtošanai, kas saistīti ar tūrismu t.sk. velotūrismu, tādējādi popularizējot VRG darbības teritoriju, kā kvalitatīvu dzīves, atpūtas un tūrisma vietu.

Rīcība 3.2. Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai
Mērķis – sekmēt apkārtējā vidē esošo resursu izmantošanu teritorijas attīstīšanā un atpazīstamībā, atbalstot projektus saistībā ar apkārtējās vides sakopšanu, labiekārtošanu un visu tajā esošo kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību apzināšanu un pieejamības nodrošināšanu sabiedrībai.

Biedrība “Jūras Zeme”
Administratīvais vadītājs: Āris Ādlers
Tālrunis: 20044241
E-pasts: juraszeme@gmail.com
Adrese: Carnikava, Stacijas iela 7, 2. stāvs
Mājas lapa: www.juraszeme.lv

Darbības teritorija: Saulkrastu novads (Saulkrasti, Saulkrastu pagasts) un Carnikavas novads.

Biedrības vīzija līdz 2020. gadam:
Ekonomiski un sociāli aktīva teritorija, kur radīta atbalstoša vide radošo un profesionālo mērķu
sasniegšanai
Ekonomiski aktīva – radīta iespēja esošo uzņēmumu attīstībai un jaunu izveidošanai;
Sociāli aktīva – iedzīvotāji aktīvi iesaistās savas dzīves telpas attīstībā, kā arī tiek
veicinātu vietējo interešu kopu darbība;
Atbilstoša vide – tiek saglabāts un ilgtspējīgi izmantots esošais dabas un kultūras
mantojums/objekti.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI:
M1 Veicināt mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu un attīstību, it sevišķi tūrisma nozarē
M2 Atbalstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību
M3 Atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību
M4 Stiprināt zivsaimniecības nozari, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai
M5 Integrēt zivsaimniecības nozares un dabas resursus tūrisma pakalpojumu sniegšanā, kā arī
saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu
M6 Atbalstīt zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošanu

Starpteritoriālā sadarbība veicināma šādu stratēģisko mērķu sasniegšanai:
a) Vienotu tūrisma pakalpojumu radīšana Vidzemes piekrastē
b) Bērnu un jauniešu uzņēmības attīstība un veicināšana
c) Zvejniecības kā dzīvesveida un vēsturiska amata popularizēšana
Starptautiskā sadarbība veicināma šādu stratēģisko mērķu sasniegšanai:
a) Ciemu kopienu attīstība un sabiedrības iesaiste savas dzīves telpas veidošanā
b) Vienots tūrisma piedāvājums Baltijas jūras reģionā
c) Ģeogrāfiski aizsargājamo produktu un zivsaimniecības produktu kopumā vienota
popularizēšana

Līdz 2020. gadam atbilstoši partnerības vietējās attīstības stratēģijai, iespējams saņemt LEADER pieejas finansiālo atbalstu sekojošās rīcībās:

Rīcība Nr.ELFLA1
“Mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu tūrisma pakalpojumu attīstību un esošo uzlabošanu, tāpat jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošās attīstību ražošanas nozarēs un jaunu (neesošu) pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā, mārketingā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. Šīs rīcības ietvaros priekšroku paredzēts dot projektiem, ko īsteno tūrisma nozarē.

Rīcība Nr.ELFLA2
“Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība”
Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai, kā arī infrastruktūras izveide, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu. Īpaša priekšroka tiks dota projektiem, kuri tiks īstenoti iepriekšējā plānošanas periodā (vai iepriekšējās kārtās) izveidotās telpās vai izmantojot iepriekšējā plānošanas perioda (vai iepriekšējās kārtās) izveidotā/uzlabotā infrastruktūrā.

Rīcība Nr.ELFLA3
“Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas apdzīvoto vietu publisko infrastruktūru, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu (ciema vai apkaimes līmenī). Priekšroka šīs rīcības ietvaros tiks dota projektiem, kas papildina uzņēmējdarbības vajadzības tūrisma nozarē, kā arī vērstas uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Rīcība Nr.EJZF1
“Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai”
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG darbības teritorijā strādājošos zivsaimniecības uzņēmumus, sniedzot atbalstu esošās saimnieciskās darbības uzlabošanai – tai skaitā ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai. Vienlaikus atbalsts var tikt sniegts arī saimnieciskās darbības dažādošanai, it sevišķi zvejniecības nozares sezonalitātes ietekmes mazināšanai.

Rīcība Nr.EJZF2
“Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā”
Rīcības ietvaros tiks atbalstīta uzņēmējdarbības tieša veicināšana, kā arī kultūras un dabas objektu atjaunošana gadījumos, kad tas ietekmē uzņēmējdarbības vidi VRG teritorijā, it sevišķi veicinot tūrisma nozares attīstību. Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde un būvdarbi, kas vērsti uz jaunu tūrisma pakalpojumu un produktu radīšana, izmantojot esošos dabas un kultūras objektus un to sociālekonomisko potenciālu. Šīs rīcības ietvaros par kultūras pieminekļu atjaunošanu tiks uzskatīti projekti, kuri tiks īstenoti vietējas nozīmes kultūras pieminekļos un būs vērsti uz kultūras pieminekļu sociāli-ekonomiskās darbības uzlabošanu, nodrošinot jaunus pakalpojumus vietējai sabiedrībai, kā arī atbalstošus pasākumus tūrisma nozarei.

Rīcība Nr.EJZF3
“Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas infrastruktūras attīstība”
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas no zivsaimniecības nozares atkarīgo apdzīvoto vietu piekrastes joslas publisko infrastruktūru. Šajā rīcībā ieguldījumi paredzēti pašā piekrastes joslā vai ar to tieši saistītā infrastruktūra, kas neatrodas tālāk kā 500 metrus no piekrastes joslas.

Zied_zeme_logoPPP biedrība “Zied zeme”
Vadītāja: Linda Cīrule
Tālrunis: 25623775
E-pasts: linda@ziedzeme.lv
Adrese: Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070
Mājas lapa: http://www.ziedzeme.lv
Darbības teritorija: Ogres novads (Krapes pagasts, Ķeipenes pagasts, Lauberes pagasts, Madlienas pagasts, Mazozolu pagasts, Meņģeles pagasts, Ogresgala pagasts, Suntažu pagasts, Taurupes pagasts)
Ikšķiles novads (Ikšķile, Tīnūžu pagasts)
Ķeguma novads (Ķegums, Birzgales pagasts, Rembates pagasts, Tomes pagasts)
Lielvārdes novads (Lielvārde, Lielvārdes pagasts, Jumpravas pagasts, Lēdmanes pagasts)
Baldones novads (Baldone, Baldones pagasts).Biedrības vīzija līdz 2020. gadam: Ekonomiski un sociāli aktīva sabiedrība, pievilcīga dzīves vide, un radošas un profesionālas izaugsmes iespējas ikvienam teritorijas iedzīvotājam.Lai nodrošinātu ilgtspējīgu teritorijas attīstību vietējās attīstības stratēģijas ietvaros, izvirzīti šādi
stratēģiskie mērķi un rīcības:M1 Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana.
1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
Rīcības mērķis: Veicināt nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību un inovāciju ieviešanu, tādējādi sekmējot nodarbinātību VRG darbības teritorijā.
1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
Rīcības mērķis: Veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi, radot pievienoto vērtību
lauksaimniecības produktiem, tādējādi sekmējot nodarbinātību un jauninājumu ieviešanu VRG
darbības teritorijā.
1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana.
Rīcības mērķis: Vecināt tradicionālu un netradicionālu vietējās produkcijas realizācijas veidu
attīstību VRG teritorijā.
1.4. Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai.
Rīcības mērķis: Veicināt darbinieku zināšanu, prasmju un iemaņu paaugstināšanos, tādējādi
sekmējot produktivitāti un uzņēmējdarbības attīstību VRG teritorijā.M2 Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai
izaugsmei vietējā teritorijā.
2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
Rīcības mērķis: Veicināt radošas, kvalitatīvas un drošas dzīves vides attīstību, publisko
pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu VRG teritorijā.
2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Rīcības mērķis: Veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās
aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes)
dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei VRG teritorijā.
preiliPreiļu rajona partnerība
Vadītāja: Valija Vaivode
Tālrunis: 22026684
E-pasts: preilupartneriba@inbox.lv
Adrese: Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Mājas lapa: http://www.preilupartneriba.lv
Darbības tertorija:
Riebiņu novads (Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Galēnu pagasts, Sīļukalna pagasts, Stabulnieku pagasts, Silajāņu pagasts)
Preiļu novads (Preiļi, Aizkalnes pagasts, Pelēču pagasts, Saunas pagasts, Preiļu pagasts)
Līvānu novads (Līvāni, Jersikas pagasts, Rožupes pagasts, Sutru pagasts, Turku pagasts, Rudzātu pagasts)
Vārkavas novads (Rožkalnu pagasts Vārkavas pagasts, Upmalas pagasts)
Aglonas novads (Aglonas pagasts).Biedrības darbības mērķis ir paaugstināt vietējo iedzīvotāju un organizāciju kapacitāti, vietējām iniciatīvas grupām realizējot pašu izstrādātus projektus saskaņā ar vietējās rīcības grupas apstiprināto integrēto lauku attīstības stratēģiju Preiļu rajonā, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kā arī iedzīvotāju labklājību.Partnerības galvenie uzdevumi
– veicināt vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu;
. izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt stratēģijas ilgspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu;
. attīstīt kopienu kapacitāti Preiļu rajonā;
. veidot darba grupas un koalīcijas lauku attīstības jautājumu risināšanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
. koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķa sasniegšanai;
. attīstīt sadarbību ar ārvalstu un Latvijas Republikas valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām legālām institūcijām, veicinot lauku attīstību Preiļu rajonā.Vietējās rīcības grupa “Preiļu rajona partnerība”, ir biedrība, kura dibināta Preiļos, 2006.gada 30.maijā. Ar 25.06.2006. biedrība tika reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā. Biedrībā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atbalsta Partnerības darbības mērķi.
Rezeknes_RKPRēzeknes rajona kopienu partnerība
Vadītājs: Ineta Elksne
Tālrunis: 26363497
E-pasts: ineta.dzerkale@rezeknespartneriba.lv
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Mājas lapa: http://www.rezeknespartneriba.lv
Darbības teritorija:
Viļānu novads (Viļāni, Dekšāres pagasts, Sokolku pagasts, Viļānu pagasts)
Rēzeknes novads (Audriņu pagasts, Bērzgales pagasts, Čornajas pagasts, Dricānu pagasts, Feimaņu pagasts, Gaigalavas pagasts, Griškānu pagasts, Ilzeskalna pagasts, Kantinieku pagasts, Kaunatas pagasts, Lendžu pagasts, Lūznavas pagasts, Maltas pagasts, Mākoņkalna pagasts, Nagļu pagasts, Nautrēnu pagasts, Ozolaines pagasts, Ozolmuižas pagasts, Pušas pagasts, Rikavas pagasts, Sakstagala pagasts, Silmalas pagasts, Stoļerovas pagasts, Stružānu pagasts, Vērēmu pagasts).Biedrība „ Rēzeknes rajona kopienu partnerība” dibināta 2007. gada septembrī un 2008.gada 8.janvārī no Uzņēmuma reģistra ir saņemta reģistrācijas apliecība
Biedrības darbība vērsta uz Rēzeknes un Viļānu novadu teritorijas ilgtspējīgu attīstību, sekmējot iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanos, ņemot vērā dažādu sfēru pārstāvju – pašvaldību, izglītības un kultūras iestāžu, valsts iestāžu, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju – intereses.
rrlabRīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Vadītāja: Inese Pikaļova
Tālrunis: 26423616
E-pasts: rrlab@inbox.lv
Adrese: Birzes iela 4, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154
Mājas lapa: http://www.rrlab.lv

Darbības teritorija: Sējas novads, Krimuldas novada Krimudas pagasts, Inčukalna novads (Inčukalna pagasts, Vangaži), Siguldas novads (Allažu pagasts, Mores pagasts Siguldas pagasts) un Mālpils novads.

Darbības MĒRĶIS: veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu teritorijas attīstību Siguldas, Mālpils, Inčukalna, Sējas un Krimuldas novados, iesaistot dažādus sabiedrības slāņus sociāli ekonomisko jautājumu risināšanā.

Biedrības VĪZIJA līdz 2020. gadam:
– Iedzīvotājiem ir augsta drošumspēja, viņi ir izglītoti, aktīvi, radoši, ar augstu līdzdalību un lokālpatriotismu, veido iekļaujošu sabiedrību;
– Ir daudzveidīgas ekonomiskās aktivitātes ar konkurētspējīgu produkciju un piedāvājumu, kas atbilst vietējām vajadzībām un ilgtspējības principiem;
– Vietējiem un ārvalstu viesiem tiek nodrošināts augstas kvalitātes, daudzveidīgs un unikāls tūrisma piedāvājums, ilgtspējīgi un efektīvi izmantojot esošos dabas, kultūrvēsturiskos, sociālos resursus un infrastruktūru.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI:
Vietējās uzņēmējdarbības attīstība (M1)
Paaugstināt vietējo iedzīvotāju iesaisti ekonomiskajās aktivitātēs RRLAB darbības teritorijā, veidojot pievienoto vērtību vietējam produktam, sniedzot atbalstu nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, kā arī lauksaimniecības produktu pārstrādei, tādā veidā radot jaunas darbavietas, produktus, pakalpojumus, kā arī uzlabojot esošo konkurētspēju.
Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana (M2)
Veicināt vietējās sabiedrības iesaisti dzīves apstākļu uzlabošanā RRLAB darbības teritorijas iedzīvotājiem, pilnveidojot mūžizglītības piedāvājumu, sociālo, kultūras un dabas vidi, kas sekmē uz vietējām vajadzībām balstītu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti, sasniedzamību un daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāti, kā arī palielina vietas pievilcību viesiem.

2.1.1. Starpteritoriālais un starpvalstu sadarbības mērķis
Sadarbība un tīklošanās (M3)
Stiprināt sadarbības saiknes ar partneriem Latvijā un citās valstīs, lai nodrošinātu jaunas prasmes un zināšanas RRLAB darbības teritorijā, tādējādi sekmējot iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, vietējās uzņēmējdarbības attīstību, kā arī popularizējot vietējas attīstības pieredzes ārpus RRLAB darbības teritorijas, tai skaitā sekmējot jaunu tirgu apgūšanu vietējiem uzņēmējiem.

Līdz 2020. gadam atbilstoši partnerības vietējās attīstības stratēģijai, iespējams saņemt LEADER pieejas finansiālo atbalstu sekojošās rīcībās:

Rīcība Nr. 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana
Rīcības mērķis: Veicināt jaunu nelauksaimniecisko uzņēmumu radīšanu un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanu un paplašināšanu, t.sk. radot un labiekārtojot vidi, tādejādi sekmējot jaunu darbavietu izveidi, jaunu ekonomiski aktīvo vienību izveidi vai esošo darbības apjoma pieaugumu un attīstību, t.sk. sociālās uzņēmējdarbības un vietējā tūrisma piedāvājuma attīstībai, izveidojot jaunus pakalpojumus, produktus vai pilnveidojot esošos, un iekārtojot jaunus vai uzlabojot esošās tirdzniecības vietas vai mobilos pakalpojumus.

Rīcība Nr. 1.2 Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana
Rīcības mērķis: Veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, t.sk. radot un labiekārtojot vidi, tādejādi sekmējot jaunu darbavietu izveidi, jaunu ekonomiski aktīvo vienību izveidi vai esošo darbības apjoma pieaugumu un attīstību, izveidojot jaunus pakalpojumus, produktus vai pilnveidojot esošos un iekārtojot jaunu vai uzlabojot esošo vietējo lauksaimniecības produktu tirdzniecības vietas vai mobilos pakalpojumus.

Rīcība Nr. 2.1. Vietējās teritorijas infrastruktūras un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
Rīcības mērķis: Atbalstīt vietējai sabiedrībai nozīmīgu publiski pieejamu objektu labiekārtošanu, piekļuves izveidi vai uzlabošanu, kā arī aprīkojuma iegādi un dabas aizsardzības pasākumus, tādējādi sekmējot dabas, sporta, kultūras un sociālās vides objektu, t.sk. tūrisma objektu, sakārtošanu vai izveidi, sabiedriskā labuma pakalpojumu kvalitātei un sasniedzamībai un uzlabojot pieejamību pakalpojumiem.

Rīcība Nr. 2.2. Daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstība.
Rīcības mērķis: Veicināt daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamību un attīstību, tādejādi sekmējot jaunu interešu grupu vai NVO un sabiedrisko aktivitāšu izveidi, mūžizglītības, brīvā laika un veselības uzlabošanas, vides, kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas un sociālās aprūpes sabiedrisko aktivitāšu attīstību un dažādošanu, pieejamības uzlabošanu sabiedriskajām aktivitātēm un sakārtojot objektus sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai.

Ropažu Garkalnes partnerība
Vadītāja: Eva Haberkorne Vimba
Tālrunis: 29210007
E-pasts: eva.haberkorne@gmail.com
Adrese: Stadiona iela 3, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135
Mājas lapa: http://www.ropazigarkalne.lv
Darbības teritorija: Ropažu novads un
Garkalnes novads.Vietējās rīcības grupa (VRG) – biedrība „Ropažu partnerība” (turpmāk tekstā – Partnerība) ir dibināta 2009.gada 20.jūlijā, kad Ropažos notika Partnerības dibināšanas sapulce. Tajā apstiprināti Partnerības statūti, ievēlēta valde un definēti Partnerības veicamie uzdevumi un darba plāns. Partnerība ierakstīta LR Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2009. gada 17.septembrī.Darbības mērķis: attīstīt un veidot dzīvošanai labvēlīgu vidi Ropažu un Garkalnes novadu teritorijās un paaugstināt dzīves kvalitāti to iedzīvotājiem.Partnerības uzdevumi, kas īstenojami tās mērķa sasniegšanai, ir:
– veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā;
– izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
– attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām, veicinot „Ropažu partnerības” darbības teritorijas attīstību;
– veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos;
– koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķu sasniegšanai;
– pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī;
– piesaistīt finanšu līdzekļus no dažādiem avotiem Partnerības mērķu sasniegšanai un vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanai;
– veicināt Partnerības darbības teritorijas iedzīvotāju iniciatīvas zināšanu, prasmju un iemaņu apgūšanai, kvalifikācijas paaugstināšanai un pārkvalifikācijai;
– attīstīt sadarbību starp vietējām nevalstiskajām organizācijām, komersantiem, valsts un pašvaldību institūcijām;
– veicināt sabiedrības integrāciju un samazināt sociāli ekonomiskās atšķirības starp iedzīvotāju grupām, kā arī teritoriālā griezumā Partnerības darbības teritorijā.
srab-logoSaldus rajona attīstības biedrība
Vadītāja: Sandra Fridrihsone
Tālrunis: 29494781
E-pasts: sandra.fridrihsone@saldus.lv
Adrese: Striķu iela 2, (2.stāvs), Saldus, Saldus novads, LV-3800
Mājas lapa: http://srab.saldus.lv

Darbības teritorija: Saldus novads (Saldus, Ezeres pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Rubas pagasts, Saldus pagasts, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts) un Brocēnu novads (Brocēni, Blīdenes pagasts, Cieceres pagasts, Gaiķu pagasts, Remtes pagasts).

Darbības mērķis:
Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējās lauku teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti laukos, rosinot sabiedrību meklēt jaunus risinājumus;
Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalsts, lai veicinātu Saldus rajona teritorijas attīstību;
Veicināt iespējami labāku ilgtspējīgu ekonomikas, dabas un kultūras resursu izmantošanu;
Veicināt kopienu sadarbību; Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai.

Stratēģijas pamatvirzieni:
1. Vietējās ekonomikas un uzņēmējdarbības dažādības stiprināšana; vietējo resursu maksimāla un produktīva izmantošana, radot pēc iespējas augstāku pievienoto vērtību. Teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, uzlabojot lauku dzīves telpu un padarot to draudzīgāku un pievilcīgāku iedzīvotājiem, kas ļaus tiem parūpēties pašiem par sevi, par savām ģimenēm un par savas teritorijas attīstību.
2. Vietas potenciāla – dabas, fiziskā, sociālā, cilvēku un kultūras kapitāla stiprināšana. Jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstība un to stratēģiska un ilgtspējīga izmantošana. Infrastruktūras objektu atjaunošana un būvniecība, drošība un veselība, efektīvi risinājumi vides un klimata jautājumiem, kā arī piedāvājums inovatīviem risinājumiem nodarbinātības veicināšanā un ienākumu iespējas palielināšanā. Vietējo iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošana, kā arī ilgtspējīgas attīstības principu ievērošanu, nodrošinot dzimumlīdztiesību un jauniešu iesaistīšanos.
Uzsvara pārvietošana uz saimnieciskās darbības aktivizēšanu, lai piedāvātu pievilcīgu atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai. Turpināt attīstīt LEADER pieeju iedzīvotāju sociālās iekļaušanās, uzņēmējdarbības attīstības, ienākumu vairošanas, kultūras mantojuma saglabāšanas, kultūras pakalpojumu dažādošanas un citu aktivitāšu atbalstam.

Starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības mērķi: sekmēt ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, padarīt vidi konkurētspējīgāku un pievilcīgāku dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam, ieviest inovācijas , nodrošināt vietējo produktu noietu un atpazīstamību, nodrošināt jaunu un inovatīvu sadarbību arī kultūras, sporta un dažādu aktivitāšu un pakalpojumu sniegšanas jomā.

Līdz 2020. gadam atbilstoši partnerības vietējās attīstības stratēģijai, iespējams saņemt LEADER pieejas finansiālo atbalstu sekojošās rīcībās:
Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām
Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām

SateklogoSateka
Vadītāja: Daiga Gargurne
Tālrunis: 26330257, 29177019
E-pasts: daiga@sateka.lv
Adrese: Ābeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Mājas lapa: http://www.sateka.lv

Darbības teritorija: Gulbenes novads (Gulbene, Beļavas pagasts, Daukstu pagasts, Druvienas pagasts, Galgauskas pagasts, Jaungulbenes pagasts, Lejasciema pagasts, Litenes pagasts, Lizuma pagasts, Līgo pagasts, Rankas pagasts, Stāmerienas pagasts, Stradu pagasts, Tirzas pagasts).

Darbības mērķis: Veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu teritorijas attīstību Gulbenes novadā, pārstāvot sabiedrības intereses un rosinot tās aktīvu līdzdalību sociāli ekonomisko jautājumu risināšanā, iesaistot uzņēmējus, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un iedzīvotājus.

Biedrības stratēģiskā vīzija līdz 2020. gadam:
Ekonomiski un sociāli aktīva teritorija, kur radīta atbilstoša vide radošo un profesionālo mērķu sasniegšanai – ir inovatīvi ražošanas uzņēmumi, kvalitatīvi pakalpojumi, daudzveidīga lauksaimnieciskā ražošana un pārstrāde, uzturēta kultūrvide un vēstures pieminekļi, pievilcīga lauku un pilsētvides ainava, aktīva sabiedriskā dzīve, nodrošināta sociālā iekļaušana- pamats dzīvošanai, strādāšanai, atpūtai un dzīves kvalitātes paaugstināšanai katrā ģimenē un teritorijā kopumā.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI:
M1 Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā
M2 Veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību, attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību.

Līdz 2020. gadam atbilstoši partnerības vietējās attīstības stratēģijai, iespējams saņemt LEADER pieejas finansiālo atbalstu sekojošās rīcībās:

Rīcība Nr.1.1. Mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt: jaunu uzņēmumu radīšanu un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanu, tajā skaitā tūrisma nozarē un lauksaimniecības produktu pārstrāde; jaunu (neesošu) produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana un to realizēšana tirgū, ieskaitot vietējās teritorijas sakārtošanu pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Rīcība Nr.1.2. Vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana
Rīcībā paredzēta vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vieta)- tirgus vietas iekārtošana, uzlabošana, labiekārtošana, kā arī citu veidu vietējās produkcijas tirgus noieta sekmēšana (piemēram, interneta veikala ierīkošana).

Rīcība 2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem
Rīcības ietvaros plānotajām darbībām tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, sporta, kultūras, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai, vides aizsardzības aktivitātēm, kā arī infrastruktūras izveide sporta un kultūras objektos, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu. Priekšroka tiks dota projektiem, kuri tiks īstenoti iepriekšējā plānošanas periodā izveidotās telpās vai izmantojot iepriekšējā plānošanas perioda izveidotā/uzlabotā infrastruktūrā.

Rīcība 2.2. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas apdzīvoto vietu publisko infrastruktūru un kultūras mantojuma infrastruktūru, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu (ciema vai apkaimes līmenī). Priekšroka šīs rīcības ietvaros tiks dota projektiem, kas papildina uzņēmējdarbības vajadzības tūrisma nozarē, kā arī vērstas uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu (t.sk. muzeji, muižas, pilis, piemiņas vietas).

Stopinu_un_Salaspils_partneribaStopiņu un Salaspils partnerība
Vadītāja: Agnese Bērziņa
Tālrunis: 29361190
E-pasts: agnese.berzina@salaspils.lv
Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2131
Mājas lapa: http://www.stopini-salaspils.lv

Darbības teritorija: Stopiņu novads un Salaspils novads (Salaspils pagasts).

Darbības mērķis:
– Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā;
– Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
– Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Partnerības teritorijas attīstību;
– Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos;
– Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķu sasniegšanai;
– Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.

Partnerības misija ir ar savu rīcību, zināšanām un organizatoriskajām spējām rosināt sabiedrībā atbildību par savas dzīves un darba vides attīstību un pilnveidošanu.
Teritorijas attīstības vīzija ir – sakoptā vidē dzīvo radoši, ekoloģiski domājoši, ekonomisko un sociālo attīstību veicinoši cilvēki, savas dzīvesvietas patrioti.

Talsu_rajona_partneribaTalsu rajona partnerība
Vadītāja: Lolita Pļaviņa
Tālrunis: 22328884
E-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv
Adrese: Kr. Valdemāra 21a, Talsi, Talsu novads, LV-3251
Mājas lapa: http://www.talsupartneriba.lv

Darbības teritorija: Talsu novads (Sabile, Stende, Talsi, Valdemārpils, Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Vandzenes pagasts, Virbu pagasts), Rojas novads un Mērsraga novads.

Darbības mērķis:
1. Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā;
2. Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
3. Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot biedrības darbības teritorijas attīstību;
4. Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos;
5. Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanai;
6. Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.

2007.- 2014. g. plānošanas periodā „Talsu rajona partnerība” izsludināja 8 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) projektu konkursu kārtas, kurās tika iesniegti 187 projekti, no kuriem finansiālu atbalstu ieguva 98 projekti. Pavisam kopā vietējai lauku attīstībai bija piešķirti 1 112 635,97 EUR, kas tika apgūti pilnībā.

braslaVidzemes lauku partnerība “Brasla”
Vadītāja: Līga Kārkliņa
Tālrunis: 26137342
E-pasts: liga@brasla.lv
Adrese: Braslas iela 2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-4152
Mājas lapa: http://www.brasla.lv
Darbības teritorija: Limbažu novads (Limbaži, Katvaru pagasts, Limbažu pagasts, Staiceles pagasts, Umurgas pagasts, Vidrižu pagasts)
Alojas novads (Aloja, Staicele, Alojas pagasts, Braslavas pagasts, Brīvzemnieku pagasts)
Krimuldas novads (Lēdurgas pagasts)
Pārgaujas novads (Stalbes pagasts, Straupes pagasts)
Kocēnu  novads (Dikļu pagasts, Vaidavas pagasts, Zilākalna pagasts).Biedrības vīzija līdz 2020. gadam: Lauku apvidi mijiedarbībā ar pilsētām ir dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai pievilcīga vide ar iniciatīvām bagātu pilsonisko sabiedrību, ilgtspējīgi izmantotiem resursiem, izmantotu potenciālu vietējās ekonomikas stiprināšanai un pilnvērtīgai dzīvei laukos ar atbalstošu kvalitatīvu infrastruktūru un pakalpojumiem. Iedzīvotājiem ir piekļuve nepieciešamajiem resursiem atbilstošo vajadzību kvalitatīvai nodrošināšanai, tostarp drošam mājoklim, izglītībai, nodarbinātībai, socializēšanās iespējām un sevis pilnveidei. Nostiprinājusies stabila kopienas apziņa un lepnums par dzīves vietu, tradīcijām un vienoto dabas un kultūras mantojumu, raksturīga viesmīlība.STRATĒĢISKIE MĒRĶI:
Partnerības teritorijas ilgtspējīgas attīstības veicināšana dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai pievilcīgas vides vairošanā un vietējo kopienu dzīves kvalitātes uzlabošanā, īpaši stiprinot vietējās ekonomikas ne-lauksaimnieciskās iniciatīvas, kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un sabiedrisko aktivitāšu daudzveidības iespējas.Apakšmērķi
M1 Veicināt uzņēmējdarbības gara izpausmes vietējās ekonomikas stiprināšanai, produktīvāk izmantojot teritoriālo kapitālu un saikni ar lauksaimniecību, radot jaunas vērtības, sekmējot sadarbību konkurences apstākļos un palielinot vietējo patēriņu,
kā arī attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas dažādo iespējas un paaugstina uzņēmēju konkurētspēju un vietu sociālekonomisko attīstību;
M2 Veicināt vietas potenciāla attīstību un vietas pievilcību, radot vietējām kopienām nozīmīgu pakalpojumu sasniedzamību, pieejamību un kvalitāti un rosināt vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos un aktīvāku pašiniciatīvu nozīmīgu sabiedrisko aktivitāšu daudzveidības radīšanai un uzturēšanai, kā arī izpratni un ieinteresētību vienotā dabas un kultūras mantojuma vērtību uzturēšanā, radot pamatu ilgtspējīga tūrisma attīstībai, stiprinot vietas identitāti un vēlmi lepoties ar dzīves vietu kā labāko izvēli pilnvērtīgai dzīvošanai.Starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības mērķi
Starptautiski:
stiprināt pārrobežu sadarbību ar Igauniju, veicinot integrētu telpisko attīstību pēc vietējo kopienu noteiktām prioritātēm un atbalstot mērķtiecīgu sadarbību Baltijas jūras valstu reģionā, Eiropas Savienībā plašāk, rosinot zinātības un pieredzes apmaiņu, veicinot preču un pakalpojumu eksportu.
Starpteritoriāli:
mazināt administratīvo robežu attīstību bremzējošo efektu, panākot plašāku skatījumu uz resursu pieejamību un vienotiem problēmu risinājumiem, potenciāla efektīvu izmantošanu, veicinot integritāti vienotas publiskās infrastruktūras tīkla veidošanā, pakalpojumu sasniedzamībā un vietējo preču un pakalpojumu pieprasījumu nacionālā mērogā.Līdz 2020. gadam atbilstoši partnerības vietējās attīstības stratēģijai, iespējams saņemt LEADER pieejas finansiālo atbalstu sekojošās rīcībās:Rīcība Nr.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu produktu, pakalpojumu attīstību un esošo uzlabošanu, jaunas uzņēmējdarbības vides veidošanu un esošās attīstību dažādās ražošanas nozarēs un jaunu (neesošu) pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā, mārketingā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā, tai skaitā tūrisma nozarē.Rīcība Nr.2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstību, tajā skaitā pašu saražotās produkcijas dizaina izveidi, iepakošanu un realizēšana tirgū, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā, mārketingā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. Prioritāri akcentējama bioloģiski audzētu lauksaimniecības produktu pārstrāde pievienotās vērtības izcelšanai.Rīcība Nr.3. Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt vietējās produkcijas tirdzniecības vietas izveidi, labiekārtošanu, jaunu realizācija veidu izveidošanu, tajā skaitā interneta veikala izveidi. Paredzot ieguldījumus infrastruktūras izveidei, būvniecībai, aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai, mārketinga pasākumiem.Rīcība Nr.4. Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātei uzlabošanai
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas publisko infrastruktūru (tostarp tūrisma), kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar vietējo iedzīvotāju vajadzību apzināšanu. Priekšroka šīs rīcības ietvaros tiks dota projektiem, kas papildina uzņēmējdarbības vajadzības vai vērstas uz vietas identitātes izcelšanai vērtīgu objektu saglabāšanu un popularizēšanu.Rīcība Nr.5. Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana
Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai, kā arī infrastruktūras izveide, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu. Īpaša priekšroka tiks dota projektiem, kuri tiks īstenoti iepriekšējā plānošanas periodā izveidotās telpās vai izmantojot iepriekšējā plānošanas periodā izveidotā vai uzlabotā infrastruktūrā.
zkba_logo_smallZiemeļkurzemes biznesa asociācija
Vadītāja: Gunta Abaja
Tālrunis: 29172814
E-pasts: zba@dundaga.lv
Adrese: Pils iela 4, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
Mājas lapa: http://www.ziemelkurzeme.lv
Darības teritorija:
Dundagas novads (Dundagas pagasts, Kolkas pagasts)
Ventspils novads (Ances pagasts,  Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles pagasts, Usmas pagasts)
Talsu novads (Īves pagasts, Lubes pagasts, Valdgales pagasts).Biedrības vīzija līdz 2020. gadam:
Ziemeļkurzeme ar sakārtotu un pievilcīgu dzīves vidi, kurā dzīvo sociāli aktīvi
iedzīvotāji un darbojas rosīgi un konkurētspējīgi uzņēmumi.
Jaunajā paaudzē radusies pārliecība par dzimtās vietas nozīmību un radošās darbības iespējām
tajā. Sadarbojoties ar citām partnerībām un organizācijām, biedrība iekļaujas plašā partnerības
tīklā un turpina sadarbību lauku attīstības procesu veicināšanā, izmantojot bagātos dabas un
iedzīvotāju intelektuālos resursus un pieredzi iepriekšējā plānošanas periodā. Turpinot
teritorijas attīstību, aktivizēsies vietējo iedzīvotāju, it īpaši jauniešu interese piedalīties savas
teritorijas infrastruktūras sakārtošanā, esošo vērtību saglabāšanā un jaunu vietējo produktu
radīšanā.
Attīstot vietējo mājražotāju un amatnieku, pakalpojumu sniedzēju un ražotāju darbību tiks
veicināta nodarbinātības paplašināšanās un dažādošana. Vietējā vide kļūs interesanta kā
vietējiem iedzīvotājiem, tā arī tūristiem.STRATĒĢISKIE MĒRĶI: M1 Veicināt sīko, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos
M2 Veicināt sabiedrisko organizāciju iniciatīvas vietējo kopienu izaugsmei
M3 Veicināt kvalitatīvas dzīves vides un publiskās infrastruktūras attīstību
M4 Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un paaugstināt to konkurētspēju
M5 Veicināt piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšanu un piedāvājumu
tūrisma pakalpojumos
M6 Attīstīt un pilnveidot piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru un kultūras
mantojuma pieejamībuStarpteritoriālās un starpvalstu sadarbības mērķi:
SM1 Pieredzes iegūšana sezonalitātes mazināšanai uzņēmējdarbībā, jaunu produktu
radīšanā un jaunu tehnoloģiju ieviešanā
SM2 Sekmēt jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā lauku un piekrastes teritorijās
SM3 Vietējo mājražotāju un zivsaimniecības produktu popularizēšana, tirgus produktu
izveide
SM4 Lauku un zivsaimniecības kultūras mantojuma piedāvājuma popularizēšana
SM5 Pieredzes iegūšana zivsaimniecības nozares saglabāšanā un attīstībāLīdz 2020. gadam atbilstoši partnerības vietējās attīstības stratēģijai, iespējams saņemt LEADER pieejas finansiālo atbalstu sekojošās rīcībās:RĪCĪBA – ELFLA1
Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo darbības uzlabošanu
un paplašināšanu. Ieguldījumu atbalsts paredzēts būvniecībā, iekārtu un aprīkojuma iegādē,
mārketingā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā.RĪCĪBA – ELFLA2
Sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt sabiedrisko organizāciju iniciatīvas vietējo iedzīvotāju
interešu jomā. Infrastruktūras izveides gadījumos nepieciešama īstenojamo aktivitāšu
saskaņotība ar pašvaldības attīstības plānu.
Priekšroka projektiem, kuri vērsti uz bērnu un jauniešu interešu un fizisko spēju attīstīšanu,
lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanu, kultūrvēstures mantojuma un dabas
objektu pieejamību un efektīvu izmantošanu.RĪCĪBA – ELFLA3
Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt pašvaldību attīstības plānos iekļautos infrastruktūras
attīstības projektus publiski izmantojamiem objektiem to labiekārtošanai/ izveidei un
kvalitatīvai piekļuvei (brīvdabas estrādes, parki, atpūtas vietas, dabas takas ar atpūtas
elementiem, publiskie sporta un rotaļu aktivitāšu laukumi, kapsētu teritorijas un citas
tamlīdzīgas vietējai sabiedrībai aktuālas un publiski pieejamas vietas).
Priekšroka projektiem, kuri papildina vietējo uzņēmējdarbību, kā arī vērsti uz materiālā vai
nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.RĪCĪBA – EJZF1
Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un
sezonalitātes mazināšana
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG teritorijas piekrastes pagastos strādājošos
uzņēmumus, sniedzot atbalstu esošās saimnieciskās darbības uzlabošanai – tai skaitā ražošanas
procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, kā arī jaunu zvejnieku un zivju produkcijas
ražotāju darbības uzsākšanai. Atbalsts paredzēts arī saimnieciskās darbības dažādošanai jūras
ekonomikas nozarēs (jūras transports, zivju produkcijas tirdzniecība, piekrastes tūrisms un
citas ar jūru saistītas darbības), it sevišķi zvejniecības un tūrisma nozares sezonalitātes
ietekmes mazināšanai. Inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšana.RĪCĪBA – EJZF2
Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, tūrisma
pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana
Rīcības ietvaros tiks atbalstīta uzņēmējdarbība un sabiedrisko organizāciju iniciatīva, kas
veicina piekrastes kultūras un dabas objektu atjaunošanu un saglabāšanu, arī to iesaisti
piekrastes tūrisma nozares attīstībā. Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde un
būvdarbi, kas vērsti uz jaunu tūrisma pakalpojuma vai produkta radīšanu, izmantojot esošos
dabas un kultūras objektus un vietējo sociālekonomisko potenciālu.
Atbalsts paredzēts arī vides resursu saglabāšanas un uzlabošanas veicināšanas pasākumiem,
zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai. Inovatīvu
produktu un pakalpojumu radīšana.RĪCĪBA – EJZF3
Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras
mantojuma pieejamība
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG piekrastes pašvaldību teritoriju publisko
infrastruktūru ar mērķi saglabāt un lietderīgi izmantot jūras kultūras mantojuma un
zivsaimniecības teritoriju un tās vides resursus. Projekta nepieciešamībai jābūt pamatotai
vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos.