Iznācis labās prakses apkopojums par attālinātā darba centriem

Rīgas Tehniskā Universitāte jau vairākus gadus darbojas projektā “Micropol”, kura mērķis ir veicināt attālināto darbu. Projekta ietvaros ir izstrādāts labo prakšu apkopojums angļu valodā un bukleta formāta izdevums latviešu valodā. Pielikumā abu izdevumu elektroniskās versijas. Micropol_bukletsLabas prakses apkopojums

Latvijas Lauku forums sagatavojis atzinumu par Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam projektu

Latvijas Lauku forums iebilst par 28.01.2014. sniegtajā papildus informācijā norādīto finansējumasadalījumu LEADER pieejai, sadalot to pa detalizētākām tēmām, jo šāds sadalījums ir pretrunāLEADER pieejai, nav atbilstošs EK vadlīnijām par sabiedrības virzītu vietējo attīstību un ierobežosabiedrības virzītas vietējās attīstības iniciatīvas. Pielikumā vēstule LAP 2014.-2020.gadam Pagaidu uzraudzības komitejas dalībniekiem. LLF vēstule ZM par LAP

Latvijas Lauku foruma vietējo rīcības grupu sadarbības un interešu pārstāvības memorands

Interešu pārstāvības mērķis ir veicināt VRG sadarbību ar LR Zemkopības ministriju un citām institūcijām, nodrošinot efektīvu VRG interešu pārstāvību lēmumu pieņemšanas procesos valsts un Eiropas Savienības līmenī lauku un zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju attīstības jomā, īpašu uzmanību pievēršot LEADER pieejas principu patiesai iedzīvināšanai dažādās politikās. Memorands pilns teksts pieejams pielikumā. VRG sadarbības memorands

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam projekts

Ir pieejams LR Zemkopības ministrijas izstrādātais dokuments “Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam projekts”.   Latbijas Lauku forums aicina savus biedrus un asociētos biedrus iepazīties ar dokumentu un komentārus sūtīt LLF izpilddirektoram Valdim Kudiņam (valdis.kudins@gmail.com) vai LLF pārstāvei Lauku Attīstības programmas uzraudzības komitejā Līgai Švānbergai (liga.svanberga@inbox.lv) līdz 6. februārim. LAP_2014_2020_projekts

NVO darbības jomu klasifikators Latvijas Lauku kopienu ilgtspējas nodrošināšanas veicināšanai 2013- 2015. gadam.

Latvijas Lauku kopienu ilgtspējas nodrošināšanai ir nepieciešams līdz 2015. gadam īstenot 1. Latvijas Lauku kopienu parlamenta laikā izstrādāto rezolūciju. Tās izpildīšanai ir nepieciešama aktīva lauku NVO līdzdalība. Identificējot rezolūcijā noteiktos uzdevumus un apzinoties lielo Latvijas lauku NVO dažādību, identificēti 17 dažādi organizāciju veidi, kas var kalpot par Lauku NVO klasifikatoru Lauku kopienu ilgtspējas nodrošināšanai. Latvijas lauku NVO jau tagad darbojas …

Aktīvo lauku NVO saraksts

Latvijas Lauku forums, gatavojoties 1. Latvijas Lauku kopienu parlamentam, identificēja tās lauku NVO, kuras savā vietā darbojas kā vietējās attīstības veicinātāji, domājot gan par savu biedru, gan vietas iedzīvotāju interesēm rūpējoties par sava ciema, pagasta vai mazpilsētas iedzīvotāju ilgtspējīgu attīstību. Pielikumā atradīsit tās 196 aktīvās lauku NVO, kas apzinātas ceļā uz 1. Latvijas Lauku kopienu parlamentu. Ja Jūs paši redzat …

Lauku NVO datubāze

Latvijas Lauku forums ir apkopojis aktīvās lauku nevalstiskās organizācijas katra reģiona novados. Latvijas lauku nevalstisko organizāciju datubāze pa novadiem pielikumā.  Lauku aktīvās nevalstiskās organizācijas identificētas izmantojot dažādus resursus (vietējo rīcību grupu, pašvaldību, NVO centru un Latvijas Pilsoniskās alianses apkopotos datus) tālab informācijas daudzums, kas pieejams par katra novada nevalstiskajām biedrībām, ir atšķirīgs – kamēr par atsevišķu novadu nevalstiskajām organizācijām piejama …

Reģistrēto NVO skaits uz 1000 iedzīvotājiem Latvijas novados

Latvijas Lauku forums projekta “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgās demokrātijas metodes ieviešana Latvijā” īstenošanu 2013. gadā ietvaros ir uzsākusi lauku NVO apzināšanu un grupēšanu. Ir tapusi pirmā karte- Reģistrēto NVO skaits uz 1000 iedzīvotājiem Latvijas novados.  

LLF 2012 gada pārskats ESF projekta ietvaros

LLF ir sagatavojis 2012. gada pārskatu par darbību projekta  “Biedrības „Latvijas Lauku forums” administratīvās kapacitātes stiprināšana aktīvas un kvalitatīvas nevalstiskā sektora līdzdalības nodrošināšanai reģionālās attīstības rīcības politikā un Ministru Kabineta Komitejā” ietvaros. Biedrība „Latvijas Lauku forums” 2012. gadu pavadīja strādājot, lai ietekmētu valstī notiekošos procesus, mēģinot tuvināties brīdim, kad Latvija kļūtu par vietu, kur dzīvo ar dzīvi apmierināti cilvēki, kuri …

Biedrības “Latvijas Lauku forums” pozīcija par NAP2020 un citu saistīto reģionālās politikas dokumentu izstrādi

Noslēdzoties 2012. gadam un gadu ilgušam projektam, biedrība “Latvijas Lauku forums” ir izstrādājusi pozīciju par NAP2020 un citu saistīto reģionālās politikas dokumentu izstrādi.   Īstenojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu „Biedrības „Latvijas Lauku forums” administratīvās kapacitātes stiprināšana aktīvas un kvalitatīvas nevalstiskā sektora līdzdalības nodrošināšanai reģionālās attīstības rīcības politikā un Ministru Kabineta Komitejā” ir aktīvi iesaistījusies reģionālās attīstības  jautājumu risināšanā, uzlabojot interešu aizstāvības …