SVVA koncepcijas priekšrocības

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja NAT/724 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības koncepcijas priekšrocības  ATZINUMS Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) koncepcijas sniegtās priekšrocības integrētai vietējai un lauku attīstībai (izpētes atzinums)   Ziņotājs: Roman Haken Apspriešanās Padomes pezidentvalsts Igaunija, 08/08/2017 Juridiskais pamats Līguma par Eiropas Savienības darbību 302. pants Izpētes atzinums Biroja lēmums 19/09/2017     Atbildīgā specializētā …

Pozīcija LEADER/SVVA 2021.-2027.g.

Eiropas LEADER asociācijas lauku attīstībai pozīcijaLEADER/SVVA 2021.-2027. gada plānošanas periodam Pozīcija apstiprināta 2017. gada 23. novembrī ELARD kopsapulcē un veidots mērķtiecīgām sarunām ar Eiropas institūcijām un dalībvalstīm. „Eiropas LEADER asociācija lauku attīstībai”, atbilstoši Tartu Deklarācijai par LEADER/SVVA ieviešanu 2021.-2027. gada plānošanas periodā un atzinumam par SVVA 2021.-2027. gadam, ko izstrādāja Eiropas Ekonomisko un Sciālo lietu komiteja, 2021.-2027. gada plānošanas periodam piedāvā …

Kopējā lauksaimniecības politika pēc 2020

EK paziņojums par nākotnes Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2020. gada. Dokumetns latviešu valodā pieejams te: COM_2017_713_LV_ACTE_f Eiropas komisijas paziņojums presei (pārpublicēts no http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4841_lv.htm): Pārtikas un lauksaimniecības nākotne – elastīga, taisnīga un ilgtspējīga kopējā lauksaimniecības politika Briselē, 2017. gada 29. novembrī Vienkāršāki noteikumi un elastīgāka pieeja nodrošinās to, ka kopējā lauksaimniecības politika (KLP) atbalsta lauksaimniekus un veicina ES lauksaimniecības ilgtspējīgu attīstību. Tās …

Moldovas nacionālās lauku un reģionālās attīstības platormas darbības stratēģija

Izstrādātais dokuments ir vadlīnijas biedrības “Latvijas Lauku forums” un VARAM kopprojekta „Atbalsts nacionāla līmeņa sadarbības platformas izveidei un pasākumu īstenošanai Moldovas lauku un reģionu izaugsmei” (granta līgums LV-27) izvirzītā mērķa “Veicināt Moldovas reģionu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, sekmējot Moldovas nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu reģionālās attīstības jomā īstenošanu un pārņemot Eiropas Savienības valstu reģionālās politikas labo pieredzi Moldovas eirointegrācijas procesa …

Venhorstas deklarācija 2017

Lejuplādē deklarāciju, kas tika izstrādāta 3. Eiropas Lauku parlamentā te: Venhorstas deklaracija 2017 Mēs, 250 dalībnieki no 40 Eiropas valstīm, no 2017. gada 18. līdz 21. oktobrim tikāmies 3. Eiropas Lauku Parlamentā Vernhorstas ciematā, Ziemeļbrabantā, Nīderlandē ar Eiropas Padomes ģenerālsekretāra aizbildnību un ar Eiropas Savienības institūciju pārstāvju, dažu valstu valdību un daudzu valstu pilsoniskās sabiedrības organizāciju līdzdalību. Mēs diskutējām par lauku teritoriju vajadzībām un …

Korka 2 konference lauku attīstībai

Korka 2 konference lauku attīstībai  (Cork 2.0: European Conference on Rural Development ) notika  5. un 6. septembrī Korkā, Īrijā. To organizēja Eiropas Komisija un Lauksaimniecības un lauku attīstības nodaļa un tajā piedalījās vairāk kā 300 lauku attīstības ekspertu ar meŗķi izstrādāt jaunu Korka deklerāciju, balstoties uz pašreizējiem un nākotnes izaicinājumiem un iespējām lauksaimniecībā un lauku teritorijā Eiropā. Eiropas mēroga organziācijās, kurās …

Lauku kopienu attīstības perspektīvas: viedoklis

Ā.Ādlers, V.Kudiņš (Latvijas Lauku forums, 2016) Lauku kopienu attīstības dimensija Latvijā jeb atskats uz pēdējā desmitgadē (2005 – 2015) īstenotajām nozīmīgākajām aktivitātēm lauku kopienu kapacitātes stiprināšanai Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 2004.gadā, mums ir pieejams ES fondu finansējums lauku attīstībai. Lai arī pirmajos dalības ES gados Latvijas fokuss joprojām tika vērsts uz lauksaimniecības attīstību, modernizējot nozari, kas paredz aizvien mazāku …

Kas ir post-2015 un ko attīstības sadarbības jomā dara NVO

“Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” kopā ar vides organizācijām un ekspertiem izstrādājusi materiālus par attīstības sadarbību (1) NVO stratēģija par attīstības politikas ietvaru pēc 2015. gada (post2015), Latvijas procesiem un iespējām, ko var darīt NVO, kā arī ekspertu viedokļi atsevišķās tematiskās jomās un (2) iepriekšējo materiālu papildinošu infografiku. Materiāli pielikumā. Post-2015-stratēģijaPost-2015-infografika-lv

Vadlīnijas vietējo rīcības grupu stratēģiju izstrādei

Latvijas Lauku forums ir izstrādājis Vadlīnijas vietējo rīcības grupu stratēģiju izstrādei 2014. -2020. gada plānošanas periodam. Vadlīnijas izstrādātas ar mērķi sniegt ieskatu potenciālajām Vietējām rīcības grupām un Zivsaimniecības vietējām rīcības grupām prasībās un ieteikumos, ko nosaka normatīvie akti (Ministru kabineta noteikumi vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai, kā arī Lauku attīstības programma un Zivsaimniecības rīcības programma 2014.-2020.gadam), kā arī teritoriju attīstības plānošanas …

Vadlīnijas cilvēkdrošības koncepcijas ieviešanai

Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) sagatavojusi materiālus par cilvēkdrošību “Praktiskās vadlīnijas cilvēkdrošības koncepcijas ieviešanai kopienu līmenī, tajā skaitā nevalstiskajās organizācijās”. Materiāli pielikumā. Vadlīnijas cilvēkdrošības koncepcijas ieviešanaiCilvēkdrošības koncepts – kopsavilkums