Biedrība “Zaļenieku dzirnas”

Biedrība “Zaļenieku dzirnas” darbojas Jelgavas novada Zaļenieku pagastā.  Biedrība ir dibināta 2005. gadā, tās mērķi ir– pilsoniskas un demokrātiskas sabiedrības veidošana Zaļeniekos;– vides labiekārtošana un saglabāšana;– kultūrvides pieejamība sabiedrībai;– uzņēmējdarbības veicināšana Zaļeniekos. 2010. gads biedrībai bijis viens no aktīvākajiem, kad biedrība veiksmīgi īstenojusi plaša mēroga talku ar vairāk nekā 500 cilvēku līdzdalību par spīti tam, ka galvenā talkas koordinatore bija …

Biedrība “Cinītis”

Biedrība “Cinītis” dibināta  2007. gadā un darbojas Nīcgales pagastā.Biedrības darbības mērķi:•    Uzlabot lauku iedzīvotāju ģimeņu dzīves kvalitāti;•    Radīt iespēju kopienas iedzīvotājiem  papildināt zināšanas mūžizglītības motivācijai;•    Atbalstīt dzīves vides uzlabošanu jaunajām ģimenēm ar bērniem.   Mērķu sasniegšanai biedrība īstenojusi vairākus projektus.Sabiedrības integrācijas fonda projekts 2011.gads.  Apakšprojekts ”Mazs cinītis gāž lielu vezumu”. Apakšprojekta mērķi:•    uzlabot lauku iedzīvotāju ģimeņu dzīves kvalitāti, atbalstot aktivitātes …

Biedrība “Stāvais krasts”

BIEDRĪBA „STĀVAIS KRASTS” Randenē, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā darbojas kopš 2007. gada. Biedrības mērķis ir apvienot Randenes iedzīvotājus un viņu ģimenes izglītībai, sabiedriskai darbībai un pašapziņas celšanai, lai veicinātu dzīves kvalitātes uzlabošanu Randenē.     Biedrības darbības uzdevumi: 1. iedzīvotāju izglītošana; 2. sociālās atstumtības riska grupu integrācija pilsoniskajā sabiedrībā; 3. veselīga dzīvesveida un atpūtas organizēšana un popularizēšana; 4. sadarbība; 5. dzīves …

Radošās idejas

Biedrība „Radošās Idejas” ir dibināta 2011.gada 12.oktobrī. Biedrības „Radošās Idejas” galvenās darbības jomas ir izglītība, sabiedrības integrācija, kultūra un lauku reģionu attīstība un kā horizontālās tēmas – Eiropas Savienības jautājumi un prioritātes. Biedrības biedri ir apvienojušies, lai veicinātu Balvu pilsētas un novada attīstību un starptautisko atpazīstamību, mazinātu sociālo izstumšanu un risinātu kopienai svarīgus jautājumus, izstrādājot un īstenojot projektus un aktivizējot …

Biedrība “Ludzas rajona zinību centrs”

Biedrība “Ludzas rajona zinību centrs” dibināta 2005. gadā. Biedrības mērķis ir Ludzas rajona iedzīvotāju labklājības līmeņa celšana. Biedrības galvenie uzdevumi:– Iedzīvotāju problēmu apzināšana un risināšana;– NVO darba popularizēšana rajona iedzīvotāju vidū;– Sieviešu problēmu apzināšana un risināšana;– Lauku vides pilnveidošana;– Integrācija;– Izglītība, apmācība;– Ekonomiskās attīstības veicināšanasl– Demokrātijas, cilvēktiesību un likumu lomu stiprināšana;– Cīņā ar nabadzību.   Biedrība ir organizējusi praktiskus izglītojošus …

Biedrība “Talsu lauksaimnieku apvienība”

Talsu lauksaimnieku apvienība dibināta 1994.gadā ar Latvijas Zemnieku federācijas ieteikumu, jo Zemkopības Ministrijā tika nodibināta Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības Padome (LOSP) un rajonos nepieciešams kontakts ar lauksaimniekiem. Pirmie gadi bija biedru piesaiste un subsīdiju izskaidrošana zemniekiem, bet LOSP lemšana par sadali. Tika izcīnītas  liellopu gaļas, cūku un piena karu  jautājumi, mazo kautuvju likvidācija un pašreiz to  atgriešana atpakaļ. Aizstāvētas tika mazās …

Biedrība “Jaunie spārni”

BIEDRĪBA „JAUNIE SPĀRNI” – darbības teritorija ir Riebiņu novads, bet aktīvākā darbība notiek Rušonas pagastā.Mēs – jaunieši no biedrības „Jaunie Spārni” mācāmies dažādās Latvijas pilsētās. Brīvdienās atgriežoties mājās dodamies uzspēlēt pludmales volejbolu, izdejoties Tautas namā un noteikti uz Kastīres bibliotēku – atrast nepieciešamo informāciju, izņemt grāmatas un periodiku, lai būtu līdzsvars fiziskajām un garīgajām aktivitātēm. Bibliotēka ir tā vieta kur …

Jaunpils reģionālās attīstības centrs „Rats”

Jaunpils reģionālās attīstības centrs „Rats” darbojas Jaunpilī, Jaunpils novadā kopš 2002. gada. Par savu veiksmes stāstu uzskatām to, ka esam izveidojuši vietu, kurā Jaunpils un apkārtnes iedzīvotājiem mācīties gan profesionālās pilnveides, gan vaļasprieku kursos, satikties, radīt un īstenot jaunas inovatīvas idejas. Esam Jaunpils novadā iedzīvinājuši un pilnveidojuši ideju par iedzīvotāju forumu organizēšanu ( nu jau Jaunpilī notikuši 3 visa novada …

Biedrība “Kapo”

Biedrība KAPO ir dibināta 2009. gada jūlijā un darbojas Gulbenes  novada Stāmerienas pagasta Kalnienā. Burtu salikums KAPO atšifrējums ir „Kultūras un atpūtas pasākumu organizēšana”, kas bija arī biedrības dibināšanas mērķis – dažādot brīva laika pavadīšanas iespējas Kalnienā. Biedrības nu jau vairāk ka 4 gadu pastāvēšanas gados ir izveidojušies tradicionālie, biedrības organizētie pasākumi: FOTOkross – septembrī; Ziemassvētku rūķīšu skola – decembrī; …

Biedrība “Kūzuls”

BIEDRĪBA „KŪZULS” darbojas jau kopš 2006. gada. Biedrība „Kūzuls” ir „Ludzas rajona partnerības” dalībniece, kā arī sadarbojas ar Latvijas Lauku Sieviešu apvienību. Viens no galvenajiem biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības prioritāro vajadzību izzināšana un to realizēšanai atbilstošu pasākumu plānošana un ieviešana, sabiedrības sociālā klimata uzlabošana, savstarpējas palīdzības attīstīšana, organizēšana un popularizēšana. Tas mudina biedrību piesaistīt līdzekļus, piedaloties dažādos projektu konkursos.  …