Vietējo iniciatīvu karte

Vietējo iniciatīvu kartē iekļautas vietējās iniciatīvas – objekti un pakalpojumi, ko izveidojuši, attīstījuši vai pilnveidojuši vietējie iedzīvotāji (privātpersonas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības vai uzņēmēji) – saimniecības, amatnieku mājas un muižas ar daudzveidīgu apskates objektu un praktisku nodarbību piedāvājumu, brīnišķīgas ēdināšanas vietas, dabas objekti un atpūtas vietas, arī aktīvās atpūtas piedāvājums, piemēram, velobraukšanas, ūdens atpūtas, zirgu sporta, slēpošanas un citu objektu un pakalpojumu izziņas iespējas Latvijas laukos. Šīs …

Preiļu NVO centrs – jaunākais LLF biedrs

Biedrība “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs” pievienojusies “Latvijas Lauku forumam”, kā biedru organizācija. “Preiļu NVO centrs” ir dibināts 2005. gadā un strādā, lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības attīstību, radītu un atbalstītu biedru tīklu, veicinātu pieaugušo tālākizglītību un cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā un iesaistīšanos sociāli – ekonomiskajos procesos. Tā apvieno vairāk kā 20 biedrības, kuru darbības teritorija ir agrākā Preiļu rajona teritorija. Preiļu NVO …

Biedrība “Aronas pīlādzis” – LLF asociētais biedrs

2015. gada novembrī “Latvijas Lauku foruma” padome apstiprināja biedrības “Aronas pīlādzis” iesniegumu kļūt par asociētajiem biedriem. “Aronas pīlādzis” ir dibināts 2009.gadā ar mērķi veidot labvēlīgu vidi un attieksmi pilsoniskās sabiedrības aktivitātei un visu paaudžu sadarbībai atbilstoši vecumam, interesēm un vajadzībām. Biedrība ir īstenojusi daudzus porjektus – ar Sorosa fonda – Latvija  atbalstu ir realizēti vairāki projekti: “Ģimenes skola” pirmsskolas bērniem un viņu ģimenēm, “Satiec savu …

Biedrība “Attīstībai”

Biedrība savu aktīvo darbību ir uzsākusi 2011. gada 15. martā un darbojas Krāslavas novada, Izvaltas pagastā. No visiem izaugsmes ceļiem vissvarīgākais ir ieguldīšana cilvēkos. Mūsu priekšnoteikums ir vienkāršs – attīstot organizāciju, pilnveidot savu kopienu, izglītojot sabiedrību, paaugstinot tās labklājību un veicinot teritorijas ilgtspējīgu attīstību novadā. Biedrības moto  – Dalīšanās.No visiem izaugsmes ceļiem vissvarīgākais ir ieguldīšana cilvēkos. Mūsu priekšnoteikums ir vienkāršs …

Biedrība “Kurmenes viļņi”

Biedrība dibināta 2010. gadā un aktīvi darbojas Kurmenē, Vecumnieku novadā.„Kurmenes viļņi” mērķis ir veicināt un attīstīt Kurmenes pagasta iedzīvotāju pašiniciatīvu, veidojot pagasta kultūras un sociālo vidi, kā arī meklējot jaunus risinājumus uzņēmējdarbības attīstībai – jaunu darba vietu radīšanai, individuālai darbībai. Biedrības mērķi: •    caur mūžizglītību veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos;•    veicināt neformālās izglītības, brīvprātīgaā darba un bērnu un jauniešu …

Biedrība “Ritineitis”

Biedrība tika dibināta 2009. gadā ar mērķi-sadarboties reģionālās attīstības koncepcijas pilnveidošanā, tādējādi piedaloties LR politikas veidošanā.Biedrības misija: Sekmēt Balvos un tās apkārtnē dzīvojošo bērnu un jauniešu izglītošanos. Aktivizēt vecāku un vecvecāku ieinteresētību savu bērnu audzināšanā. Organizēt pasākumus, nometnes un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas veicinātu skolēnu un jauniešu zināšanu un dzīves prasmju pilnveidošanu, kā arī pašapziņas celšanu.Organizēt aktivitātes dabas …

Biedrība “Meirānieši”

BIEDRĪBA „MEIRĀNIEŠI” dibināta 2009.gada vasarā un tā darbojas Lubānas novada Meirānos. Biedrības mērķi ir novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana; visu paaudžu sadarbības veicināšana Meirānu Kalpaka pamatskolā; daudzveidīgas izglītības, kas orientēta uz pieaugušajiem un nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū cilvēka mūža garumā, nodrošināšana; cilvēku ar īpašām vajadzībām, sociālā riska grupu sociālās atstumtības mazināšana un integrācijas sabiedrībā sekmēšana; Meirānu …

Biedrība “Paritāte”

Biedrība savu aktīvo darbību ir uzsākusi 2013. gada decembrī. Biedrība aktīvi sadarbojas ar Brocēnu novada kultūras un izglītības centru un ģimeņu biedrību „Ligzda”. Biedrības mērķis ir laika gaitā kļūt par Brocēnu novada biedrību koordinatori, kas palīdzētu ar informāciju pārējām novada biedrībām. „Paritāte” organizē dažādus izglītojošus pasākumus, piemēram, tikšanās ar astrologiem, īsteno projektus ar mērķi veicināt Brocēnu NVO līdzdalību novada pilsoniskajās …

Biedrība “Viduslatgales pārnovadu fonds”

Viduslatgales pārnovadu fonds ir pirmais kopienas fonds Latgalē, kas darbojas Aglonas, Vārkavas, Riebiņu, Līvānu un Preiļu novados. Fonda mērķis ir sekmēt un attīstīt vietējās kopienas izaugsmi, mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas un kopienu filantropiju Latgalē. Fonds ir dibināts 2013. gada maijā, to dibināja 25 vietējie ļaudis – uzņēmēji, pašvaldību darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, izglītības darbinieki u.c. Ar fonda nozīmīgajām aktivitātēm var iepazīties …