Latvijas Lauku Jaunatnes forums ir sadarbības platforma lauku jauniešu līdzdalībai teritoriju attīstībai

Latvijas Lauku jaunatnes forums ir Latvijas Lauku foruma biedru iniciēta sadarbības platforma, kas iestājas par jauniešu līdzdalību vietējo teritoriju ilgtspējīgā attīstībā ar mērķi:
“Veicināt Latvijas lauku teritorijās dzīvojošo jauniešu līdzdalību un dzīves kvalitāti”

Veicināt lauku jauniešu aktīvu līdzdalību savas kopienas, Latvijas un Eiropas Savienības nākotnes veidošanā.
Veicināt lauku jauniešu Eiropas pilsonības apziņu un starpkultūru izglītību, toleranci un iecietību
Veicināt lauku jauniešu nodarbinātību un darba tirgum nepieciešamās kompetences (zināšanas, prasmes, attieksmes).
Veicināt dzīves kvalitāti laukos, kā arī lauku apdzīvotību ar izglītotiem, aktīviem, atbildīgiem, radošiem un konkurētspējīgiem iedzīvotājiem;
Veicināt lauku jauniešu spējas pilnvērtīgi attīstīti savus talantus un personīgās iemaņas;
Veidot jauniešu kompetenci formālās un neformālās mācīšanās ceļā, lai vecinātu jauniešu aktīvu iesaistīšanos sabiedrībā;
Mazināt visa veida (objektīvas un subjektīvas) barjeras starp lauku un pilsētu jauniešiem;
Veicināt sadarbību starp Latvijas lauku jauniešiem, to organizācijām, kā arī jauniešu organizācijām Latvijas pilsētās un citās Eiropas valstīs.
Veicināt jaunatnes dimensijas integrēšanu lauku attīstībā, kā arī sekmēt starpsektoriālu pieeju jaunatnes jautājumu risināšanā;

Pielikumā informācija par svarīgākajām aktivitātēm!

 

Latvijas Lauku Jaunatnes forums