Biedrība “Latvijas Lauku forums” izstrādājusi divus aptaujās balstītus pētījumus par esošo atbalsta vidi NVO un sektora vajadzībām un iespējām.

Turpinot iepriekšējos gados aizsākto darbu ar pilsoniskās aktivitātes izzināšanu Latvijas reģionos, LLF 2019. gada vasarā apzināja aktuālo informāciju par pastāvošo vidi pilsonisko aktivitāšu un biedrību un nodibinājumu darbības stimulēšanai vai darbības ierobežošanai. Aicinājums sniegt informāciju tika izsūtīts visām Latvijas pašvaldībām, kā arī telefoniski apzinot 28 pašvaldību pārstāvjus, saņemot atbildes no 96 pašvaldībām un 108 respondentiem, izzinot resursu pieejamību, sadarbību novados ar NVO un iedzīvotājiem, kā arī esošās prakses piemērus. Savukārt, 2019.gada rudenī, lai izzinātu vai esošā NVO atbalsta vide atbilst sektora vajadzībām, NVO pārstāvji un aktīvie iedzīvotāji tika aicināti sniegt informāciju par visbiežāk sastaptajiem izaicinājumiem, savām vajadzībām un esošajām atbalsta iespējām, kopā apzinot 132 respondentu viedokli no visiem Latvijas reģioniem.

Iegūtie viedokļi ir apkopoti divos dokumentos: “ Esošā vide pilsonisko aktivitāšu un NVO darbības stimulēšanai un atbalstam Latvijā” un “NVO un neformālo iedzīvotāju grupu vajadzības un iespējas” , kas pieejami Latvijas Lauku foruma (LLF) mājas lapā (llf.parnteribas.lv), un tiks izmantota tālākajā LLF darbā, sekmējot atbalsta instrumentu pastāvēšanu, kā arī izstrādājot rekomendācijas, kas tiks prezentēti politikas veidotājiem un citām iesaistītajām pusēm, un nodota iesaistīto pušu izmantošanai.

Iesākot darbu ar pilsoniskās aktivitātes izzināšanu Latvijas reģionos 2018. gadā LLF, sadarbībā ar vietējām rīcības grupām un reģionālajiem NVO resursu centriem, apzināja esošās aktīvās pilsoniskās iniciatīvas gandrīz visos Latvijas pagastos, fiksējot, vai pagastā kā administratīvā teritorijā pastāv vismaz viena formāli reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas aktīvi darbojas kā pilsoniskā iniciatīva teritorijas attīstības veicināšanai un iedzīvotāju aktivizēšanai, identificējot arī „baltos” pagastus, t.i. teritorijas, kurās neviena iniciatīva nepastāv vai nav identificējama. Informācijas apzināšana tika veikta gan lai identificētu dažādas pilsoniskās iniciatīvas, kas strādā kā savu teritoriju „dzinējspēki” pilsoniskās aktivitātes līmeņa paaugstināšanā, gan lai apzinātu situāciju par izskanējušo pasivitāti un zemo līdzdalību lauku teritorijās. Rezultātus LLF apkopoja kartogrāfiskā materiālā, kas pieejams te: https://ej.uz/LLF-NVO-pagastos.

This image has an empty alt attribute; its file name is Capture-de%CC%81cran-2019-09-26-16.08.03-1024x223.png