Atbalsts Modovas Glodani rajonam

No 25.-29.augusta Moldovā norisinājās Latvijas Lauku foruma ekspertu vizīte, kuras ietvaros tika organizētas trīs fokusa grupu tikšanās ar mērķi izstrādāt Glodeni rajona attīstības stratēģiju.

Svētdien, 26. augustā uz fokusa grupas nodarbību pulcējās vietējie uzņēmēji, kuri tika aicināti strādāt ar rajona ekonomisko vajadzību apzināšanu un prioritāšu noteikšanu. Savukārt, nākamās dienas fokusa grupa pulcēja vietējo nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kuri tika vedināti apzināt sociālās nepieciešamības Glodeni rajonā. Šo projekta aktivitāti noslēdza deviņu Glodeni rajona municipalitāšu oficiālo pārstāvju un mēru sanākšana ar mērķi apzināt viņu iespējas un vajadzības.

Glodeni rajonā ir izveidojusies aktīva vietējās rīcības grupa, kurai ar nākamo gadu būs iespēja piesaistīt Eiropas Savienības fondus LEADER pieejas īstenošanai. Līdz ar to teritorijai ir nepieciešama attīstības stratēģijas izstrāde, lai veicinātu kvalitatīvu LEADER pieejas īstenošanu un ilgtspējīgu projektu izstrādi.

Šī aktivitāte norosinājās sadarbībā ar biedrība “Pro Cooperare Regionala” (ProCoRe) Moldovā, projekta «Atbalsts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei, sekmējot iedzīvotāju līdzdalību un stiprinot, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņa attīstības plānošanas un īstenošanas kapacitāti» ietvaros. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un ir saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2018. gadā no attīstības sadarbības budžeta.