Latvijas, Moldovas un Gruzijas partnerības stiprināšana un pieredzes apmaiņa stratēģiju izstrādei ilgtspējīgai teritoriju attīstībai.

Ir uzsākta biedrības “Latvijas Lauku forums” projekta «Atbalsts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei, sekmējot iedzīvotāju līdzdalību un stiprinot, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņa attīstības plānošanas un īstenošanas kapacitāti» īstenošana, kas tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, vietējām rīcības grupām, pašvaldībām un plānošanas reģioniem Latvijā. Projekta sadarbības partneri ir biedrība “Pro Cooperare Regionala” (ProCoRe) Moldovā, Moldovas reģionālās attīstības, vides aizsardzības un lauksaimniecības ministrija un Adžārijas Lauksaimniecības ministrija Gruzijā.

Projekta mērķis ir veicināt Moldovas un Gruzijas reģionu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, sekmējot kvalitatīvu nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu īstenošanu reģionālās un lauku attīstības jomā un sasaisti ar vietēja līmeņa praksēm, pārņemot Eiropas Savienības valstu labo pieredzi eirointegrācijas procesa veiksmīgai norisei. Īpaša uzmanība tiks veltīta publiskās pārvaldes attīstībai un spēju stiprināšanai un demokrātiskās līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā.

Projekta ietvaros notiks divas Latvijas ekspertu vizītes Moldovā. Pirmās vizītes mērķis ir apsekot Moldovas pilotteritorijas un organizēt sabiedrības līdzdalības aktivitātes, diskutējot par iespējamiem attīstības virzieniem un nepieciešamajām rīcībām, lai sadarbībā starp Latvijas un Moldovas ekspertiem izstrādātu ilgstpējīgas pilotteritoriju attīstības stratēģijas, kuras tiks apstiprinātas un papildinātas Latvijas ekspertu otrās vizītes laikā Moldovā. Latvijas eksperti dosies arī vizītē uz Gruziju, lai novērtētu situāciju mazo un vidējo uzņēmēju atbalsta sistēmai, ko nodrošina Adžārijas Lauksaimniecības ministrija un Biznesa inkubators, kā arī sniegt kapacitātes spēcināšanas un metodisku atbalstu uzņēmējiem un atbalsta nodrošinātājiem. Ir paredzēts uzņemt Latvijā Moldovas un Gruzijas pārstāvjus pieredzes apmaiņas veicināšanai.

2014.gadā aizsāktā Latvijas – Moldovas partnerība Moldovas Ziemeļu reģionu attīstībai ir veicinājusi kvalitatīvu pieredzes apmaiņu starp dažāda līmeņa organizācijām gan valstiskajā, gan nevalstiskajā sektorā. Šī projekta īstenošana ietekmēs iepriekšējo LLF un VARAM īstenoto projektu pēctecību Moldovā, turpinot veicināt Moldovas reģionu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, koordinējot un spēcinot jau esošās sadarbības. Kā arī tiks padziļināta līdzšinējā sadarbība ar Gruziju, strādājot pie piekrastes mazo un vidējo uzņēmēju atbalstošas vides veidošanas, nodrošinot metodisku atbalstu.

Viens no projekts stūrakmeņiem ir LEADER pieejas kvalitatīvas īstenošanas uzsākšana Moldovā un Gruzijā unkapacitātes spēcināšana un izpratnes padziļināšana visu līmeņu pārstāvjiem par integrēto un iekļaujošo attīstības plānošanu un īstenošanu izvēlētājās pilotteritojās.

Latvijas pieredze jau vairāki kā 10 gadus strādājot pie lauku teritoriju attīstības, veidojot vietējās publiskās-privātās partnerības jeb vietējā rīcības grupas (VRG), un izmantojot LEADER pieeju, var kalpot par iedvesmojošu piemēru Moldovas un Gruzijas reģioniem, efektīvi īstenojot reģionu attīstības stratēģiju, kā arī identificējot tajā nepieciešamos pilnveidojumus. Tāpat Latvijā pastāvošā reģionālās attīstības plānošanas prakse, normatīie akti un metodika, kas ļauj veidot ilgtspējīgu teritorijas attīstību, efektīvi izmantojot esošos resursus un piesaistot investīcijas, Moldovā ļaus pārņemt labo praksi attīstības efektīvai attīstībai. Latvija kā Eiropas Savienības dalībvalsts var dalīties ar vērtīgu pieredzi eirointegrācijas procesos.

Īstenotās starpvalstu sadarbības aktivitātes veicina Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķu sasniegšanu, stiprinot Latvijas kā divpusējā donora lomu, veicinot sabiedrības izpratni un atbalstu attīstības sadarbībai, ka arī sekmējot Latvijas darbu starptautisko attīstības mērķu sasniegšanā un starptautisko saistību izpildē. Attīstības sadarbība ir palīdzības sniegšana trūcīgām un mazāk attīstītām valstīm, veicinot šo valstu un to sabiedrību ilgtermiņa sociālo un ekonomisko attīstību, samazinot nabadzību un nodrošinot mieru un drošību pasaulē. Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā 2004. gadā Latvija no palīdzības saņēmējas ir kļuvusi par donorvalsti, pildot uzņemtās starptautiskās saistības globālās attīstības veicināšanā un atbalsta sniegšanā attīstības valstīm. Vienlaikus attīstības sadarbība nav vienvirziena – Latvija nav tikai devēja, bet arī ieguvēja, sadarbības procesā iegūstot ne tikai pieredzi un zināšanas, bet arī jaunas kvalitātes attīstības turpmākai veicināšanai.

 

Aktivitātes tiek īstenotas projekta „ Atbalsts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei, sekmējot iedzīvotāju līdzdalību un stiprinot, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņa attīstības plānošanas un īstenošanas kapacitāti” (projekta Nr. ĀM/GPK-16/2018) ietvaros. Projektu līdzfinansē LR Ārlietu ministrija.