Pozīcija LEADER/SVVA 2021.-2027.g.

Eiropas LEADER asociācijas lauku attīstībai pozīcijaLEADER/SVVA 2021.-2027. gada plānošanas periodam

Pozīcija apstiprināta 2017. gada 23. novembrī ELARD kopsapulcē un veidots mērķtiecīgām sarunām ar Eiropas institūcijām un dalībvalstīm.

„Eiropas LEADER asociācija lauku attīstībai”, atbilstoši Tartu Deklarācijai par LEADER/SVVA ieviešanu 2021.-2027. gada plānošanas periodā un atzinumam par SVVA 2021.-2027. gadam, ko izstrādāja Eiropas Ekonomisko un Sciālo lietu komiteja, 2021.-2027. gada plānošanas periodam piedāvā šādu LEADER/SVVA īstenošanas modeli: 

BŪTISKĀKIE PUNKTI:

  1. SVVA multi-fondu īstenošanai ir jābūt obligātai visās dalībvalstīs un visās to teritorijās: laukos, pilsētās un piekrastēs.
  2. Lai panāktu labāku kohēziju starp teritorijām un dažādiem fondiem, mēs aicinām Eiropas Komisiju padziļināti izpētīt un izanalizēt iespējas izveidot SVVA Rezerves fondu ES līmenī. Neatkarīgi no šī Eiropas Komisijai ir jānodrošina, ka visām dalībvalstīm ir nacionālais SVVA fonds, kurā ietverti visi 4 ESI fondi (ELFLA, ERAF, ESF un EJZF).
  3. SVVA kā spēcināta LEADER metode dod unikālu iespēju dalībvalstīm attīstīt savas teritorijas daudz iekļaujošākā, ilgtspējīgākā un integrētākā veidā. Lai radītu lielāku ietekmi, SVVA laika posmā no 2021. līdz 2027. gadam ir jāparedz pietiekami finanšu līdzekļi. Lai to izdarītu, mēs mudinām Eiropas Komisiju noteikt prasību dalībvalstīm piešķirt SVVA fondam vismaz 15% no katra ESI fonda budžeta, kas jāatbalsta ar pietiekamiem valsts resursiem. CLLD ieviešana pilsētās nekādā veidā nedrīkst kaitēt vai samazināt CLLD ieviešanu un budžetu lauku un piekrastes teritorijās.
  4. Lai sasniegtu ievērojamu vienkāršošanu, SVVA regulējumam ES mērogā jābūt izstrādātiem vienotiem noteikumiem. Īstenošanai nacionālā līmenī jānotiek nacionālās SVVA darbības programmas ietvaros, kuru koordinē viena vadošā iestāde.
  5. Vietējās attīstības strateģijas ietveros īstenotajiem pasākumiem jābūt noteiktiem vietējās rīcības grupās vietējā līmenī.
Piedāvātajā LEADER/SVVA īstenošanas modelī ņemta vērā arī:

Korka 2.0 Deklarācija un tās rīcības plans, Eiropas Lauku kustības (European Countryside Movement) Lauku programma, Eiropas Lauku Manifests un Venhorstas deklarācija, anketu analīze un apzinātie LEADER/SVVA piemēri, ko veikusi Eiropas LEADER asociācija lauku attīstībai (ELARD) un Eiropas Tīkls lauku attīstībai (ENRD) 2016. un 2017. gadā.

Pozīcija lejuplādējama te: LEADER,SVVA pozīcijas dokuments 2021-2027