Sociālā uzņēmējdarbība Baltijas reģionā

Biedrība “Sociālās inovācijas centrs” (SIC) 2017.gada septembrī sadarbībā ar sociālās uzņemējdarbības jomu atbalstošām organizācijām no Krievijas (Kaļiņingradas), Polijas un Dānijas uzsāka projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā” īstenošanu. Projekts tiek īstenots ar Ziemeļu ministru padomes (Nordic Council of Ministers) līdzfinansējumu un ilgs vienu gadu.

Projekta vispārējie mērķi ir veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Baltijas jūras reģionā, nodrošinot izglītības, sadarbības tīklu un labākās prakses apmaiņas iespējas Baltijas jūras reģiona apgabalos. Paredzams, ka šāda pieeja sniegs ilgtermiņa ilgtspējīgu ietekmi un paaugstinās iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti Latvijā, Polijā un Krievijā (Kaļiņingradas apgabalā), izmantojot zināšanu nodošanu no Dānijas, tiešsaistes e-kursa un sociālās uzņēmējdarbības platformas Baltijas jūras reģionam www.socialenterprisebsr.net

 Projektā tiek paredzēts sasniegt šādus rezultātus:
– uzlabota sociālās uzņēmējdarbības izglītības pieejamība Latvijā, Polijā, Krievijā un Dānijā;
– potenciālo un esošo sociālo uzņēmēju (tostarp jauniešu un bezdarbnieku) individuālo spēju palielināšana;
– uzlabota sociālo uzņēmumu tīkla pieejamība reģionā, izmantojot platformu www.socialenterprisebsr.net;
– pieredzes apmaiņa starp projekta partneriem;
– paaugstināta sabiedrības izpratne par sociālo uzņēmējdarbību;
– veicināta sadarbība sociālās uzņemējdarbības izglītošanā akadēmiskajā vidē;
– ieinteresēto personu iesaistīšana platformas un sociālās uzņēmējdarbības popularizēšanā kopumā.

Līdz ar sociālās uzņēmējdarbības vērtības, redzējuma un misijas izpratni viennozīmīgi pieaugs sociālo uzņēmēju skaits projekta valstīs un Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā kopumā. Galvenā projekta ideja ir stimulēt svarīgu individuālo zināšanu un spēju stimulēšana ar jaunām un inovatīvām mācību metodēm, izglītības kultūru un pieeju, izmantojot Baltijas jūras reģionā pieejamās zināšanas.

 
Projekta mērķu sasniegšanai partnerība īstenos sekojošas aktivitātes:
– plaša izglītības moduļa sociālo uzņēmēju prasmju attīstīšanai izstrāde. Moduļa apraksta izstrāde tiks īstenota līdz 2018.gada janvāra beigām.
– vietējo apmācību organizēšana Latvijā, Polijā un Krievijā ar mērķi aprobēt izstrādāto apmācību moduli, apmācot sociālos uzņēmējus un jaunuzsācējus. Apmācības arī kalpos par platformu e-kursa materiālu sagatavošanai. 2 dienu apmācībās 2018.gada martā/aprīlī piedalīsies 25 sociālie uzņēmēji, jaunuzsācēji un potenciālie sociālie uzņēmēji. Apmācību programma tiks publicēta un pieteikšanās izsludināta februāra otrajā pusē.
– balstoties uz apmācībām, tiks izstrādāts tiešsaistes e-kurss, kas tiks pielāgots katrai partnervalsts specifikai un papildināts ar saistošām intervijām un pieredzes stāstiem.
– 2018.gada vasarā tiks organizēti divi mācību braucieni pie partnerorganizācijām uz Krieviju un Dāniju, uz katrām apmācībām aizvedot 5 jomas pārstāvjus, gan no pašvaldībām, gan augstskolām, gan sociālos uzņēmējus.
– visa projekta laikā tiek popularizēta atvērtā izglītības un tīklošanas platforma www.socialenterprisebsr.net

 

Projekti partneri:
Social innovation centre (SIC) (Latvija), projekta vadošais partneris, http://socialinnovation.lv/en/
Sociale Entreprenører i Danmark (Dānija) http://sociale-entreprenører.dk/english.html
Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych (BISER) (Polija) http://biser.org.pl/
Autonomous non-commercial organization Competence Building Centre (COBUCE) (Krievija) http://www.krauslab.ru/

 

Kontaktinformācija:
Anita Stirāne, projekta vadītāja
span>anita.stirane@socialinnovation.lv
www.socialinnovation.lv

 

 

Šī publikācija ir daļa no projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā”, ko līdzfinansē Ziemeļvalstu Ministru padomes programma, projekta identifikācijas numurs 17055.

Par publikācijas saturu atbild tikai un vienīgi projekta autori; tā neatspoguļo Ziemeļu Ministru padomes un visu saistīto finanšu iestāžu viedokļus. Šīs institūcijas nav atbildīgas par materiālā norādīto informāciju.