Moldovas nacionālās lauku un reģionālās attīstības platormas darbības stratēģija

Izstrādātais dokuments ir vadlīnijas biedrības “Latvijas Lauku forums” un VARAM kopprojekta „Atbalsts nacionāla līmeņa sadarbības platformas izveidei un pasākumu īstenošanai Moldovas lauku un reģionu izaugsmei” (granta līgums LV-27) izvirzītā mērķa “Veicināt Moldovas reģionu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, sekmējot Moldovas nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu reģionālās attīstības jomā īstenošanu un pārņemot Eiropas Savienības valstu reģionālās politikas labo pieredzi Moldovas eirointegrācijas procesa veiksmīgai norisei” un tā apakšmērķu “Sniegt atbalstu Moldovas NVO, pašvaldību un uzņēmēju sadarbības nacionālās platformas izveidei” un “Stiprināt visu Moldovas reģionu un to pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti” sasniegšanai.

Dokuments izstrādāts latviešu valodā un paredzēts Moldovas nacionālās reģionālās un lauku attīstības platformas Latvijas sadarbības partneriem, kas ieinteresēti platformas mērķu sasniegšanai vai papildinātībai. Dokumentā ir ietverts projekta laikā 2017. gadā izveidotā “Moldovas Lauku foruma” (Nacionāls NVO sadarbības tīkls lauku un reģionu tīkls) darbības rīcības plāns, kas ir saistošs Moldovas Lauku forumam un šajā sadarbības tīklā iesaistītajām pusēm. Rīcības plāns rumāņu valodā ir projekta sadarbības partnera “ProCoperare” rīcībā un ir prezentēts konferencē “Support from Latvia for the Integration of Moldova into the European Union:  short term and long term perspectives for the Latvia – Molodva cooperation” (Latvijas atbalsts Moldovas Eirointegrācijai: Īstermiņa un ilgtermiņa perspektīvas Latvijas un Moldovas sadarbībai) 2017. gada 14. novembrī Rīgā.

Moldovas nacionālās reģionālās un lauku attīstības platformas plānošanas dokuments izstrādāts balstoties uz:

  • biedrības “Latvijas Lauku forums” daļēji strukturētajām intervijām ar “ProCoRe” pārstāvjiem un topošās VRG pārstāvjiem Bahrinešti par Moldovas Lauku foruma darbību un uzdevumiem (14.09.2017., Moldova, Bahrinešti);,
  • tikšanās ar Moldovas Lauksaimniecības, reģionālās attīstības un vides ministrijas Lauku attīstības departamenta redzējumu par Moldovas Lauku foruma lomu politikas plānošanā (14.09.2017., Kišņeva);
  • topošo Moldovas LEADER grupu darba grupu, kas tika organizētas Latvijā (03.08.2017.), 1. Moldovas Lauku foruma konferencē Kišņevā (15.09.2017.), rezultātiem;
  • VARAM organizētās konferences Kišņevā (06.10.2017.) un biedrības “Latvijas Lauku forums” un “ProCore” stratēģijas izstrādes semināra Belcos (07.10.2017.) rezultātiem;
  • Regulāru on-line tikšanos ar sadarbības partneri „ProCoRe” rezultātiem.

Dokuments pieejams te: Stratēģija Moldovas Lauku foruma attīstībai