Nepieciešama SVVA reforma – norāda ECOLISE

ECOLISE (Eiropas tīkls kopienu virzītām klimata pārmaiņu un ilgtspējas iniciatīvām)Eiropas Komisijai un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai norāda, ka galvenais Eiropas Savienības instruments finansiālajam atbalstam augšupejošai vietējai attīstībai ir jāmaina, lai to padarītu pieejamāku dažādām iedzīvotāju iniciatīvām.

Sabiedrības virzīta vietējā attīstība (SVVA, angļu val. – CLLD) ir ES galvenais finanšu instruments, kas atbalstīta augšupejošu vietējo attīstību. Tas ir ideāli piemērots, lai atbalstītu kopienas rīcības saistībā ar klimata pārmaiņām un ilgtspējas veidošanu, nodrošinot dotācijas un atbalstu, kas pielāgots vietējiem apstākļiem.

Tomēr nepieciešams pārvarēt vairākus šķēršļus un jāievieš konkrētas izmaiņas, lai padarītu SVVA pieejamāku vietējām iniciatīvām.

Pārvaramie šķēršļi
Daži no šķēršļiem, kurus identificējuši ECOLISE tīkla dalībnieki, ir šādi:

 • SVVA atbalsts nav pieejams visām Eiropas kopienām, jo ​​tā pašlaik ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, tāpēc daudzas valstis nav ieviesušas SVVA, piemēram, pilsētu teritorijās.
 • Daudzās SVVA programmās galvenā uzmanība ir pievērsta īstermiņa ekonomiskās attīstības pasākumiem (nodarbinātības sekmēšanai un jaunu uzņēmumu izveidei), bet netiek nodrošināta pietiekama elastība, lai atbalstītu ilgtermiņa izmaiņas veidojošus procesus, kuru īstenošanai nepieciešama kopienas iesaistīšana un kapacitātes spēcināšana, tehniskais atbalsts, publiskās infrastruktūras attīstību un pakalpojumu izveidi, lai atbalstītu jaunas saimnieciskās darbības un jaunu nozaru veidošanos.
 • Atsevišķiem potenciālajiem saņēmējiem ir sarežģīti saņemt SVVA atbalstu. Vietējās iedzīvotāju iniciatīvas klimata pārmaiņu un ilgtspējas jomā lielā mērā ir balstītas brīvprātīgajā darbā, bieži tiek atdalītas no galvenajiem politikas virzieniem un vietējās attīstības procesiem, un tāpēc tiem bieži vien trūkst zināšanu, spēju un izpratnes par kopējo kontekstu, lai saņemtu atbalstu SVVA ietvaros.

Potenciālie risinājumi
Lai efektīvi atbalstītu sabiedrības virzītas rīcības klimata pārmaiņu un ilgtspējības jomā, ECOLISE aicina nākamā plānošanas perioda SVVA šādus risinājumus:

 • Sabiedrības virzīta vietājā attīstība (SVVA) tiek īstenota visās kopienās (gan pilsētās, gan lauku teritorijās) visā Eiropas Savienībā. Šādā kontekstā ECOLISE rekomendē SVVA kā obligātu visu Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu sastāvdaļu.
 • Plaša uzmanība jāpievērš pārejai uz zema oglekļa emisijas ekonomiku un sabiedrību; pārsniedzot vienvirziena uzmanību īstermiņa ekonomiskajai attīstībai, tā vietā atbalstot sociālo kapitāla veidošanos un veidotu konkrētas nozareas, kas nepieciešamas ilgtermiņa pastāvībai un ilgtspējībai.
 • Ietvert programmā prioritāru tēmu – ilgtspējīgas kopienas, kuras mērķis būtu atbalstīt augšupejošas iniciatīvas vietējās rīcības grupas (VRG) darbības teritorijā atbilstoši SVVA stratēģijām, kuras virzītu vietējie iedzīvotāji un koncentrētos uz rīcībām klimata jomā un ilgtspējības veidošanu.
 • Pārliecināties, ka šīs sabiedrības virzītās iniciatīvas, ietverot aktivitātes klimata un ilgtspējas jomā, tiek pārstāvētas vietējā pašvaldībā un lēmumu pieņemšanas procesos (t.s. arī VRG / SVVA  padomēs) un vietējās attīstības stratēģijās.
 • Nepieciešama procesu virzība pēc ES līmenī noteiktiem rezultatīvajiem rādītājiem, kam jāietver nepieciešamība atbalstīt pārmaiņu procesus vietējā līmenī, kas ne vienmēr rada īslaicīgu tiešu darba vietu radīšanu, bet rada apstākļus ilgtermiņa ekonomiskajai un sociālajai izaugsmei un  sabiedrības transformācijai.
 • Atbalstīt un spēcināt kopienas rīcības, kas bija LEADER programmas iepriekšējo posmu galvenais elements. Šis atbalsts ir būtisks, lai ļautu vietējām rīcības grupām sadarboties ar kopienās esošajām organizācijām (formālām vai brīvprātīgo grupām) vai citām riskam pakļautajām grupām (imigrantiem utt.), un lai nodrošinātu to iekļaušanu vietējās attīstības procesos un piekļuvi SVVA atbalstam. Bieži vien SVVA patiesā pievienotā vērtība ir spēja sasniegt un iesaistīt kopienas. ECOLISE spēcīgi rekomendē, ka kopienu spēcināšanai jākļūst par visu SVVA neatņemu sastāvdaļu un budžeta pozīciju.
 • Nodrošināt augstāku līdzfinansējuma līmeni projektiem, kurus atbalsta vietējās organizācijas, un, ja ir vajadzīgs līdzfinansējums, to ļaut ieguldīt kā brīvprātīgo darbu.
 • jāievieš ievērojami vienkāršākas pieteikšanās un atskaišu ziņošanas procedūras, un jāsniedz atbalsts pieteikumu un atskaišu sagatavošanā.