Tartu deklarācija

2016. gada 22. un 23. novembrī Tartu, Igaunijā, notika Eiropas LEADER asociācija (ELARD) konference „LEADER/SVVA pieejas atjaunošana pēc 2020. gada; LEADER pieejas 25 gadu svinēšana Eiropā”. Konferencē piedalījās 140 dalībnieki no 25 Eiropas valstīm, pārstāvot apmēram 2000 LEADER vietējās rīcības grupas, lauku tīklu, vadošās iestādes un Eiropas Komisiju. Dalībnieki kopīgi izstrādāja Tartu deklarācijā aprakstīto vīziju par LEADER/SVVA pieejas un vietējo rīcības grupu lomu 2027. gadā.  Pamatojoties uz rezolūciju, kuras izstrādē piedalījušies konferences dalībnieki un vairāki VRG tīkli, ir pieņemta Tartu deklarācija, kuras mērķauditorija ir Eiropas institūcijas un dalībvalstis.

LEADER/SVVA VĪZIJA 2027. GADAM

LEADER 2027. gadā ir neatkarīga, uzticama, radoša, labi zināma, uz risinājumu orientēta kustība, kurā piedalās gudras, dinamiskas lauku kopienas, kas darbojās savu biedru interesēs. LEADER 2027. gadā ir daudz atpazīstamāks un darbojas no cilvēka cilvēkam. Vietējās rīcības grupas (VRG) ir kļuvušas par  pamatu reģionālajai attīstībai, izmantojot LEADER pieeju, tās ir elastīgas, ieguvušas atbalstu, cieņu un uzticību reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenī. Pateicoties kopīgai izpratnei par LEADER principiem, tiek savstarpēji savienoti visi līmeņi un to dalībnieki. Vietējās attīstības stratēģiju pamatā ir lauku cilvēku reālās vajadzības un šīs stratēģijas tiek īstenotas ar patiešām autonomām VRG. Starp iesaistītajām pusēm pastāv spēcīga uzticība visos LEADER īstenošanas posmos. VRG spēj iesaistīt arī pasīvos savas teritorijas iedzīvotājus un novērtēt paveiktā darba vērtību gan ar kvantitatīvo, gan kvalitatīvo indikatoru palīdzību. Dalībvalstis/reģioni ir spējīgi izstrādāt vienotu SVVA finansējuma avotu, kas apkopo dažādus Eiropas struktūrfondus un ieguldījumu fondus. ES līmenī šis finansējuma avots pakļauts vienotam, unikālam noteikumu kopumam un to koordinē viena Vadošā iestāde. VRG  īstenoto multifondu pieeju, attiecībā uz starpvalstu sadarbību Eiropā un arī ar trešajām valstīm, ir efektīvs instruments lauku attīstības veicināšanai.

Ar visu Tartu deklarācijas saturu (LV) varat iepazīties šeit: Tartu_dekleracija_post2020_LV


Tartu deklarācija tulkota un izplatīta projekta „Visai Latvijai jādzīvo! – Lauku nākotnes ceļa izstrāde” ietvaros. Aktivitāti finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta līguma Nr.2017.LV/NVOF/DAP/MAC/029/01