Projekts: “Lauku mājražotāju uzņēmējdarbību kavējošo un veicinošo faktoru izpēte un veicinošo aktivitāšu apzināšana un ierosināšana”

Projekts tiek realizēts sadarbojoties ar Latvijas Lauku sieviešu apvienību un Lietuvas kopienu asociāciju.

Projekta finansētājs: Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēma: “ĪSTERMIŅA EKSPERTU FONDS”

Projekta mērķis ir izpētīt Latvijas lauku mājražotāju uzņēmējdarbību veicinošos un kavējošos faktorus, salīdzināt ar Lietuvas pieredzi un veicināt Latvijas lauku mājražotāju uzņēmējdarbības attīstību.

Projekta realizēšanas vieta ir Latvija.
Projekta mērķauditorija ir Latvijas lauku iedzīvotāji, kas jau nodarbojas ar mājražošanu un kas būtu ieinteresēti ar to nodarboties, ja vien nebūtu tādi grūti pārvarami sķēršļi, kā nacionālā līmeņa atbildīgo iestāžu noraidoša attieksme, grūti pārvaramās birokrātiskās barjeras ražošanas procesa nodrošināšanā, produkcijas realizēšanā, darbības attīstībā un citos līdzīgos jautājumos, kā arī Eiropas Savienības normatīvā regulējuma atšķirīgā interpretācija Latvijā.
Projekta aktivitātes ir :
 1. Informēšanas un publicitātes pasākumi;
 2. Pētījums par Latvijas lauku mājražotāju uzņēmējdarbību regulējošajiem nacionālajiem un ES normatīvajiem dokumentiem un to interpretāciju, kas sekmē vai apgrūtina lauku mājražotāju uzņēmējdarbību Latvijas laukos ;
3.    Situācijas par mājražotāju nozari apzināšana Latvijas laukos.
4. Pētījums par Lietuvas lauku mājražotāju uzņēmējdarbību regulējošajiem nacionālajiem un ES normatīvajiem dokumentiem un to interpretāciju, kas sekmē vai apgrūtina lauku mājražotāju uzņēmējdarbību Lietuvas laukos.
5. Pieredzes brauciens uz Lietuvas laukiem un labās prakses iepazīšana. Aktivitāte tiks organizēta un veikta sadarbībā ar Lietuvas partneri un braucienā ņems dalību 10 Latvijas mērķgrupas pārstāvji;
6. Trīs darba grupas ar visu 4 pētījumu rezultātiem ;
7. Metodiskā materiāla izveide un pavairošana ;
8. Likumdošanas izmaiņu, ieteikumu dokumenta izstrāde un iesniegšana atbildīgajā ministrijā.
9. Semināri Latvijas novados par projekta laikā izveidotajiem pētījumiem un labo praksi ;
10. Rezultātu apkopojums, secinājumi un novērtējums.
Aktivitāšu rezultātā :
1)    Pētījums par reglamentējošo likumdošanu Latvijā;
2)    Pētījums par reglamentējošo likumdošanu Lietuvā;
3)    Situācijas apraksts par lauku mājražotāju darbību Latvijā;
4)    Latvijas pārstāvju vizīte Lietuvā;
5)    Situācijas apraksts par lauku mājražotāju darbību Lietuvā;
6)    Notikušas 3 darba grupas;
7)    Izgatavots un iespiests metodiskais materiāls- 1000 eksemplāros;
8)    Tiks izveidota prezentācija, kas tiks rādīta notiekošajos semināros, kā arī būs atrodama e-vidē- www.lllf.partneribas.lv, kā arī www.llsa.lv ;
9)    Noorganizēti 4 reģionālie semināri, kuru kopējais apmeklētāju skaits līdz 200;
10)    Dokuments, kurā aprakstīti projekta rezultāti un plānotās aktivitātes pēc projekta;

Projektam beidzoties, un apzinot visus viedokļus, praksi un situāciju kopumā, radīsies iespējas iniciatīvai izmaiņām likumdošanā, savukārt tas sekmēs jaunu mikro uzņēmumu rašanos/ attīstību un uzlabos jau esošo lauku mājražotāju darbību vietējā tirgū. Un tas tiešā mērā sasaucās ar LLF mērķiem un vīziju par Latvijas nākotni, proti: veicināt Latvijas lauku (vietējo) teritoriju ilgtspējīgu attīstību; sekmēt vietējās iniciatīvas attīstību un sadarbību Latvijas laukos un pārstāvētu Latvijas lauku iedzīvotāju intereses nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās.

Projekta budžets: 51055,49