Glokalizācija pieaugušo izglītībā

2016. gada septembrī tika apstiprināts ERASMUS+ projekts, kurā kā partneris iesaistījusies biedrība “Latvijas Lauku forums”.

Projekts “Glokalizācija pieaugušo izglītībā” apvieno 4 partnerus: Latvijas Lauku forumsu, VRG Dolina Raby un Fundacja Dziela Kopliga no Polijas un Slokaia Kolping Society no Slovākijas.

Projekta mērķis ir veicināt risinājumus globalizācijas izaicinājumiem pieaugušo izglītībā  partnerībā starp 4 partneriem no 3 valstīm, veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu strateģiskajā partnerībā.

Mērķagrupa – projekta administrācija, pieaugušo izglītības projektu koordinatori, brīvprātīgie pieaugušo izglītībā un aktivitātēs, treneri, padomes locekļi pieaugušo izglītībā, NVO pārstāvji, platformu pārstāvji, kas pārstāv Poliju, Slovākiju, Latviju.

Plānotās projekta aktivitātes ietver inovācijas un komplementāras aktivitātes. Plānotas 5 starptautiskās partneru tikšanās.

Starptautisko tikšanos tēmas:
• Polijā (LGD Dolina Raby) – glokalizācija kopienas vietējā dzīvē un izglītībā – sabiedrības virzīta vietējā attīstība (SVVA), vietējā līdzdalība un konsultācijas, pieaugušo izglītības metodes – labās prakses prezentācijas, metodes, projekti, pamatprincipi pieaugušo izglītībai caur glokalizāciju;

• Slovākijā (The Kolping Society in Slovakia) – glokalizācija izglītībā vietējā līmenī, vietējā kultūra, vietējā identitāte, personiskā attīstība, vietējā sadarbība – labās prakses prezentācijas, metodes, projekti, pamatprincipi pieaugušo izglītībai caur glokalizāciju;

• Polijā (FDK) – glokalizācija globālajā izglītībā, globālā neatkarība, globālā atbildība, globālo norišu un seku skaidrojums, skaidrojums par individu ietekmi uz globālajiem procesoiem un globālo procesu ietekme uz individiem, sociālie stereotipi un to “apgāšana”, Globālo Dienvidu un idejas par Vienu Pasauli prezentācijas, kritiskās domāšanas attīstība un cilvēku viedokļu maiņas, online globālās izglītības rīki – labās prakses prezentācijas, metodes, projekti, pamatprincipi pieaugušo izglītībai caur glokalizāciju;

• Latvijā (LRF) – starpkultūru izglītība glokalizācijā, dažādu kultūru atšķirīgā izpratne, multi – kultūras, starptautiskā sadarbība – labās prakses prezentācijas, metodes, projekti, pamatprincipi pieaugušo izglītībai caur glokalizāciju;

• Poland (LGD Dolina Raby)- b) Glocalization- key to sustainable development and sustainable adult education- summarising TPM collecting all best practices and preparing recommendation list for the implementation of the idea of glocalization in adult education programs on local and international level

Plānots, ka katrā tikšanās reizē piedalīsies trīs līdz pieci pārstāvji no katra partnera, t.i. aptuveni 16 cilvēki. Aptuveni 40 braucieni un netiešā mērķagrupa – 500 cilvēki.
_________________________

The project “Glocalization in adult education” collects 4 partners in strategic partnership: LGD Dolina Raby, Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce, The Slovakia Kolping Society, Latvian Rural Forum.
The main aim of the project: development of adult education solutions in glocalization challenges by cooperation between 4 organizations from 3 countries, exchange experience and best practices in strategic partnership.
Main target group of the project– partners staff, adult education project coordinators, voluntaries of adult education projects and actions, coaches, trainers, members of boards responsible for adult education, representatives of NGO, net members, all person coming from project partners countries: Poland, Slovakia, Latvia.
Planned project activities combine innovation and complementary activities. There will be 5 transnational partners meetings, in project partners countries.
Topic of international meetings:
• Poland (LGD Dolina Raby)- Glocalization in community local life and education – community-led local development, local participation and consultation, adult education tools- presentation of good practices, methods, tools, projects, general principles of local adult education through glocalization
• Slovakia (The Kolping Society in Slovakia)- Glocalization in local education, local culture patterns, local identity, personal development, local cooperation – presentation of good practices, methods, tools, projects, the general principles of adult personnel education through glocalization
• Poland (FDK)- Glocalization in global education, global interdependence, global responsibility, explanation of global causes and consequences, explanation of individuals impact to the global processes and the impact of the global processes on individual people, breaking down existing social stereotypes and prejudices, presenting the perspective of the Global South and idea of “One World”, developing critical thinking and changing people attitudes, on-line global education tools – presentation of good practices, methods, tools, projects, general principles of global adults education
• Latvia (LRF)- Multicultual education through glocalization, cultural differences understanding, multiculturalism, international cooperation – presentation of good practices, methods, on-line tools, projects, general principles of multicultural adults education
• Poland (LGD Dolina Raby)- b) Glocalization- key to sustainable development and sustainable adult education- summarising TPM collecting all best practices and preparing recommendation list for the implementation of the idea of glocalization in adult education programs on local and international level.
It is assumed that in every meeting will be attended by three-five people from each Partner i.e. about 16 people will participate in a meeting. Around 40 mobilities and indirectly beneficiaries 500.

 

Projekts līdzfinansēts no Eiropas Savienības Erasmus programmas, projekta nr.  2016-1-PL01-KA204-026403