Latvijas un Moldovas sadarbībā tiek meklēti uz vajadzībām balstīti risinājumi lauku teritoriju attīstībai

LV-MOLD-kartes-kopā2016. gada 19. jūlijā biedrība “Latvijas Lauku forums” parakstīja līgumu ar Ārlietu ministriju par projekta “Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības veicināšanā, sekmējot vietējo partnerību un lauku tīkla izveidi strukturētai un efektīvai līdzdalībai un starpnozariskiem ekonomiskās un sociālās attīstības risinājumiem.” (proj. Nr. ĀM/GPK-22/2016) īstenošanu.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot vietējā līmeņa publisko privāto partnerību attīstībai. Projekta ietvaros tiks sniegts metodisks atbalsts partnerību izveidē, uz vajadzībām balstītu vietējās attīstības rīcības plānu izstrādē un lauku tīkla izveidē, veidojot priekšnosacījumus LEADER pieejas iedzīvināšanai Moldovā. Projekta ietvaros notiks pieredzes apmaiņa starp Moldovas Ziemeļu reģiona un Latvijas vietējā līmeņa NVO, uzņēmējiem (īpaši mājražotājiem), pašvaldībām un mazajām lauku skolām.

Projekta sadarbības partneris ir biedrība “Pro Cooperare Regionala” (ProCoRe) Moldovā (www.procore.md).

Sekojot Moldovas Reģionālās attīstības stratēģijai 2012.-2020.gadam, kā arī gūstot reģionālās plānošanas pieredzi Latvijā, Ziemeļu reģiona attīstības padome ar Ziemeļu reģiona attīstības aģentūras speciālistu atbalstu, 2012 potenzmittel viagra.gadā izstrādāja Ziemeļu reģiona attīstības stratēģiju. To īstenojot, nepieciešamas mērķtiecīgas darbības, kas var uzlabot Ziemeļu plānošanas reģiona ierobežotās iespējas piesaistīt adekvātus resursus.

 Latvijas pieredze, kas kopš 2008.gada attīstīta lauku teritorijas, veidojot vietējās publiskās-privātās partnerības jeb vietējās rīcības grupas (VRG), un izmantojot LEADER pieeju, var kalpot par iedvesmojošu piemēru Moldovas Ziemeļu plānošanas reģionam, efektīvi īstenojot reģiona attīstības stratēģiju, kā arī identificējot tajā nepieciešamos pilnveidojumus.

 Uzsāktās un attīstītās iniciatīvas var tikt nostiprinātas starptautiskās sadarbības projektu veidā, ko potenciāli var finansēt Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (LEADER pieeja) un kas radīs potenciālu ekonomisko un sociālo saišu stiprināšanai starp kopienām, uzņēmējiem, pašvaldībām Moldovā un Latvijā.

Projekta ietvaros iesaistītie sadarbības partneri, balstoties uz mērķa grupu identificētajām vajadzībām Moldovas Ziemeļu attīstības reģionā, kā arī apkopojot Latvijas attīstības pieredzi darbā ar vietējā līmeņa partnerību izveidi un attīstību, turpinās iesākto darbu un pievērsīsies pieredžu apguvei un iniciatīvu attīstībai sekojošajos virzienos: (1) reģionālā/nacionālā lauku tīkla izveide Moldovā; (2) vietējā līmeņa partnerību izveide un rīcības plānu izstrāde; (3) vietējā līmeņa mērķa grupu kapacitātes stiprināšana; (4) politikas veidotāju un sabiedrības izpratnes par LEADER pieeju un vietējo rīcības grupu nozīmi reģionālajā attīstībā veidošana.

Projekta aktivitātēs tiks iesaistīti un izglītoti vismaz 150 Ziemeļu reģiona vietējā līmeņa NVO, uzņēmēji un pašvaldības, kā arī nacionāla un reģionāla līmeņa organizāciju pārstāvji, kuri iesaistīti Moldovas Ziemeļu reģionālās attīstības stratēģijas īstenošanā. Līdztekus tiks iesaistīti vismaz 2 atsevišķi pārstāvji no citiem Moldovas reģioniem un nacionāla līmeņa organizācijām, uzsākot Moldovas nacionāla darbības mēroga lauku tīkla izveides procesu.

 Īstenotās starpvalstu sadarbības aktivitātes veicina Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķu sasniegšanu, stiprinot Latvijas kā divpusējā donora lomu, veicinot sabiedrības izpratni un atbalstu attīstības sadarbībai, ka arī sekmējot Latvijas darbu starptautisko attīstības mērķu sasniegšanā un starptautisko saistību izpildē. Attīstības sadarbība ir palīdzības sniegšana trūcīgām un mazāk attīstītām valstīm, veicinot šo valstu un to sabiedrību ilgtermiņa sociālo un ekonomisko attīstību, samazinot nabadzību un nodrošinot mieru un drošību pasaulē. Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā 2004. gadā Latvija no palīdzības saņēmējas ir kļuvusi par donorvalsti, pildot uzņemtās starptautiskās saistības globālās attīstības veicināšanā un atbalsta sniegšanā attīstības valstīm. Vienlaikus attīstības sadarbība nav vienvirziena – Latvija nav tikai devēja, bet arī ieguvēja, sadarbības procesā iegūstot ne tikai pieredzi un zināšanas, bet arī jaunas kvalitātes attīstības turpmākai veicināšanai

Projekta kopējais finansējums – 25 407,00 EUR

No Ārlietu ministrijas saņemtais finansējums – 22 484, 00 EUR