ALTER projekts

eu

The project “ALTER Active Local Territories for Economic development of Rural Areas” is funded by the European Union

 

ALTER projekts – aktīvas vietējās teritorijas ekonomiskajai attīstībai lauku teritorijās

Projekta Partneri

ALTER īsteno 9 projektu apvienība – Rietumbalkānu valstis un Turcija, ka arī tiek atbalstīta un iedrošināta no Eiropas Lauku Asociācijas PREPARE, kuru projektā pārstāv Latvijas Lauku forums. Partneri:

Īstenošanas periods: 2016 – 2019

ALTER mērķis ir veicināt pilsoniskajai sabiedrībai labvēlīgu tiesisko un finanšu vidi, kā arī stiprināt pilsonisko sabiedrību, lai tā kļūtu par efektīviem un atbildīgiem neatkarīgajiem partneriem un lai uzlabotu tās spēju dialoga veidošanā ar politikas veidotājiem un iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā lauku kopienu ilgtspējīgai attīstībai, vienlaikus spēcinot pilsoniskās sabiedrības atbildību par savu rīcību pret iedzīvotājiem un sabiedrību kopumā.

Konkrētie mērķi ir šādi:

  • Stiprināt pilsoniskās sabiedrības organizāciju un to tīklu kapacitāti, lai sekmētu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību lauku teritorijās Rietumbalkānos un Turcijā, aktīvā līdzdalībā politikas plānošanā un īstenošanā, un veidotu spēcīgu pilsonisko sabiedrību lauku teritorijās, kā arī veicināt reģionālo attīstību caur tīklošanos un sadarbību;
  • Izveidot partnerību starp pilsoniskās sabiedrības organizācijām un to tīkliem un valsts iestādēm, veicinot iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā un pārvaldības procesos par  lauku kopienu labklājību šajās valstīs.

Latvijas Lauku foruma, kā PREPARE pārstāvja, uzdevums projektā ir dalīties savā pieredzē un konsultēt Balkānu nacionālos tīklus, kā arī organizēt divas starptautiskas konferences vismaz 60 dalībniekiem ar mērķi, veicināt pieredžu un zināšanu apmaiņu starp ALTER projekta dalībvalstīm un Eiropas Savienības valstīm. Pirmā konference notiks no 13. līdz 16. septembrim Voskopje, Kor če reģionā Albānijā, pulcējot vairāk kā 80 dalībniekus.

IMG_0270

Projekta partneru tikšanās Skopje, Maķedonijā 2016. gada maijā.