EvaluationWORKS!

Eiropas Lauku attīstības novērtēšanas tīkla palīdzības dienests (European Evaluation Helpdesk) aicināja piedalīties “EvaluationWORKS!” – ikgadējā kapacitātes stiprināšanas pasākumā, kas tiek organizēts katrā ES dalībvalstī lai atbalstītu un stiprinātu novērtēšanas kapacitāti lauku attīstības novērtēšanā iesaistītām personām.

2015. gada tēma tika pielāgota dalībvalstu vajadzībām saistībā ar Lauku attīstības programmas novērtēšanu un Latvijas gadījumā izvēlētā tēma bija:

LEADER pieejas novērtēšana

Konteksts saistībā ar LEADER pieejas novērtēšanu:
jaunajā plānošanas periodā ir daži jauninājumi. Atšķirībā no iepriekšējā plānošanas perioda, kopējā uzraudzības un novērtēšanas sistēmā (Common Monitoring and Evaluation System – CMES) tagad arī vietējām rīcības grupām (VRG) par pienākumu tiek noteikta nepieciešamība veikt uzraudzības un novērtēšanas darbības, un tās aprakstīt vietējās attīstības stratēģijā (VAS). Savukārt šīm darbībāmir jāiekļajas LAP novērtēšanā.

Vadošajai iestādei ir metodiski jāatbalsta VRG uzraudzības un novērtēšanas uzdevumu izpildē, un jāatbalsta to īstenošanā. VLT ir jānodrošina mācības VRG par šiem jautājumiem. Tāpēc ir svarīgi, ka novērtēšanā ieinteresētās un iesaistītās personas veido kopēju izpratni par novērtēšanas procesu un identificē kopējos saskares un sadarbības punktus.

Atbilstoši minētajam kontekstam kapacitātes stiprināšanas pasākuma mērķis bija, lai dalībnieki:

  • Iepazīstas ar jaunajām ES prasībām attiecībā uz LEADER pieejas novērtēšanu;
  • Iepazīst LEADER pieejas novērtēšanas specifiku VRG līmenī;
  • Izprot vadošās iestādes, VLT un VRG lomu novērtēšanas procesā;
  • Uzlabo prasmes, lai plānotu LEADER pieejas novērtēšanu.

“EvaluationWORKS!” 2015 mērķa grupa: VRG, VLT, LAD, ZM, novērtētāji.

Darba kārtība  šeit: Darba kārtība – 2015.12.14. Evaluation works

Prezentācija šeit: Evaluation WORKS – prezentācija (20151214)