LAUKU TŪRISMA UZŅĒMĒJDARBĪBAS APTAUJAS REZULTĀTI 2015

Lai apzinātu lauku tūrisma uzņēmējdarbības tendences, klientūras izmaiņas, piedāvājumu/pieprasījumu, t.sk. plānus investīcijās tuvākā nākotne ar pašu vai ES fondu palīdzību, uzņēmēju informētības līmeni par sadarbības iespējām vietējā kopienā (pašvaldība, skolas, NVO u.c.), tika veiktas uzņēmēju un pašvaldību aptaujas – elektroniski un telefoniski, kopumā iegūstot 153 respondentu atbildes.

Kopumā vērtējot lauku tūrisma uzņēmējdarbības attīstības tendences, respondentu vērtējums par 2015. gadu ir pozitīvs: 52% uzņēmēji uzskata, ka klientu skaits pret iepriekšējo gadu ir pieaudzis, 28% uzskata, ka tas ir saglabājies nemainīgs un tikai 16% atbildējuši, kas klientu skaits ir sarucis. Izdalot klientus pa grupām, vietējo klientu skaits ir pieaudzis pēc 52% respondentu domām un saglabājies nemainīgs – 30%, savukārt ārvalstu klientūra ir palielinājusies pēc 36% domām un saglabājusies nemainīga – 35%. Kā biežāk uzņemtie ārvalstu tirgi tiek minēti Vācija (16%), Krievija (16%), Lietuva (15%) un Igaunija (13%).

Kopumā gan vietējo, gan ārvalstu klientu skaita pieaugumu pēc respondentu domām pozitīvi ietekmējušas pašu lauku tūrisma uzņēmēju veiktās mārketinga aktivitātes (80%) un piedāvājuma izmaiņas (51%), savukārt negatīvi ietekmējuši tādi faktori, kā ekonomiskā situācija (46%) un laika apstākļi (37%).
Pēc respondentu domām, vislie-lākais pieaugums šajā gadā pret iepriekšējo gadu bijis klientu grupā – Latvijas ģimenes. Pieaudzis arī aktīvo tūristu un pasākumu klientu skaits. Savukārt Latvijas pensionāru un ārvalstu latviešu klientūrā vērojama nemainīgas tendences pret iepriekšējo gadu.
Taujāti, ar ko uzņēmēji sadarbojas vietējā teritorijā, 87% no respondentiem minēja Tūrisma informācijas centrus, 63% pašvaldības, 29% skolas un 29% VRG .

Pilni aptaujas rezultāti: