Informācija par projektu “Lauku tūrisma produktu veidošana un mārketinga kampaņa, iesaistot skolu jaunatni un veidojot ciešāku vietējo rīcības grupu un lauku tūrisma uzņēmēju sadarbību”.

Konkurss tiek īstenots projekta “Lauku tūrisma produktu veidošana un mārketinga kampaņa, iesaistot skolu jaunatni un veidojot ciešāku vietējo rīcības grupu un lauku tūrisma uzņēmēju sadarbību” ietvaros. 


Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp lauku tūrisma uzņēmējiem un vietējām rīcības grupām, veidojot un popularizējot lauku tūrisma produktus, kas balstīti uz lauku resursiem, vietējiem ražotājiem, tradicionālajām vērtībām, iesaistot un rosinot skolu jaunatnei interesi par dzīvi un ģimenēm draudzīgu atpūtu laukos. 

Projekta pamatojums:

Lauku tūrisms ir viens no efektīvākajiem veidiem, caur ko iespējams demonstrēt lauku dzīvi, līdz ar to raisot sabiedrības, tai skaitā, skolu jauniešu pozitīvu interesi par laukiem. Lai veidotu radošus, atraktīvus un sabiedrībai un ģimenēm saistošus lauku tūrisma produktus, balstoties uz lauku resursiem, vietējiem ražotājiem un tradicionālajām vērtībām, ir nepieciešama sadarbība lauku tūrisma uzņēmēju vidū, iesaistīšanās vietējās rīcības grupās, sadarbība ar pašvaldībām, citu nozaru uzņēmējiem. Šāda pieeja palīdz gan veidot daudzveidīgāku lauku tūrisma produktu, gan stiprināt vietējo kopienu, gan veiksmīgāk piesaistīt ES fondu finansējumu, veidojot partnerības.

Projekta pasākumi:

1. Organizēt skolu programmu Latvijas skolās 2015. gada septembrī un oktobrī, popularizējot lauku dzīvi, laukos ražotus produktus, laukos organizētas aktivitātes, lauku profesijas, Latvisko mantojumu un lauku tūrismu. Aktivitātes ietvaros tiek organizēti konkurss skolēniem sadarbībā ar lauku uzņēmējiem, pašvaldībām, vietējām rīcības grupām, skolu vadībām un portālu e-skola. Konkursa balvu fondā ir 4 skolu ekskursijas pa lauku ražojošām saimniecībām, kas vienlaicīgi būs ieguldījums lauku dzīves popularizēšanā.

Tiek organizēts diskusiju vienas dienas forums VRG un tūrisma uzņēmējiem. Tiek veikta VRG un lauku tūrisma uzņēmēju aptauja, kā arī organizēta latviskā mantojuma ekspertu un VRG tikšanās reģionos pie uzņēmējiem, kas saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, demonstrējot to tūrismā.

2. Iniciēta sadarbību starp Latvijas VRG un Latvijas lauku tūrisma uzņēmējiem ar mērķi veicināt lauku tūrisma uzņēmēju iniciatīvu dialogam ar VRG, t.sk. veiksmīgai ES finansējuma apguvei, jaunu produktu un pakalpojumu veidošanai.

3. Organizēt iespieddarbu – tūrisma materiālu izstrādi. Tiek izveidoti sekojoši iespieddarbi: Latvijas pārgājienu karte, Latvijas ceļojumu brošūra, projekta avīze VRG un lauku tūrisma uzņēmējiem, Lauku tūrisma uzņēmēju kalendārs 2016. gadam ar visu Latvijas VRG kontaktiem, Latviskā mantojuma objektu karte, karte “LEADER pieeja Latvijas lauku tūrismam” – pakalpojumi, izveidotie un atjaunotie objekti. VRG karte ietver ~ 100 objektus, kā arī tiek izveidota šīs kartes digitāla versija. 

 

Finansiāli atbalsta Latvijas Republikas Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Informatīvi atbalsta asociācija Lauku ceļotājs viagra preis