Biedrība “Ritineitis”

Biedrība tika dibināta 2009. gadā ar mērķi-sadarboties reģionālās attīstības koncepcijas pilnveidošanā, tādējādi piedaloties LR politikas veidošanā.
Biedrības misija:
Sekmēt Balvos un tās apkārtnē dzīvojošo bērnu un jauniešu izglītošanos. Aktivizēt vecāku un vecvecāku ieinteresētību savu bērnu audzināšanā. Organizēt pasākumus, nometnes un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas veicinātu skolēnu un jauniešu zināšanu un dzīves prasmju pilnveidošanu, kā arī pašapziņas celšanu.
Organizēt aktivitātes dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma sakārtošanā un saglabāšanā.

Biedrības biedri ir organizējuši vietēja, reģionāla, mēroga pasākumus, t.sk. apmācības, seminārus un mācību nometnes, izstrādā preojektus un tos realizē. Biedrība sadarbojusies ar Latvijas bērnu fonu, organizējot vasaras nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām, ir organizētas arī valodas attīstības nometnes. Biedrībai ir izveidojusies aktīva sadarbība ar pašvaldību un citām biedrībam-Balvu teātri, pensionāru biedrību neredzīgo biedrību u.c., kā arī pašvaldību-kopējo projektu ieviešanā un realizēšanā.

Vairāk par biedrības „Ritineitis” darbību un aktuālajām norisēm:
 http://balvi.lv/index.php?option=com_content&view=category&id=175&Itemid=449&lang=lv

Kontakti: azote@balvi.lv

 

Šis materiāls ir sagatavots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par saturu atbild Latvijas Lauku forums. Aktivitāte veikta projekta „Līdzdalīgas demokrātijas kultūras iedzīvināšana Latvijas lauku telpā Lauku Kopienu parlamenta darbības formātā” (Nr. 2012.EEZ/DAP.MAC/098/1/NAC/012)

Biedrība “Ritineitis”