Biedrība “Meirānieši”

BIEDRĪBA „MEIRĀNIEŠI” dibināta 2009.gada vasarā un tā darbojas Lubānas novada Meirānos.

Biedrības mērķi ir novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana; visu paaudžu sadarbības veicināšana Meirānu Kalpaka pamatskolā; daudzveidīgas izglītības, kas orientēta uz pieaugušajiem un nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū cilvēka mūža garumā, nodrošināšana; cilvēku ar īpašām vajadzībām, sociālā riska grupu sociālās atstumtības mazināšana un integrācijas sabiedrībā sekmēšana; Meirānu Kalpaka pamatskola – aktīvās atpūtas, brīvā laika un veselīga dzīvesveida centrs novadā; skolas un novada jauniešu iesaistīšana sabiedriskajā līdzdalībā.

Biedrībai “Meirānieši” piešķirts sabiedriskā labuma statuss sekojošās darbības jomās:
pilsoniskas sabiedrības attīstība, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana, kultūras veicināšana.

Vairāk par biedrību:
 http://www.lubana.lv/lv/sabiedriskso/meiraniesi

E-pasts: meiraniesi@inbox.lv

     

Biedrība “Meirānieši”