Biedrība “Paritāte”

Biedrība savu aktīvo darbību ir uzsākusi 2013. gada decembrī. Biedrība aktīvi sadarbojas ar Brocēnu novada kultūras un izglītības centru un ģimeņu biedrību „Ligzda”. Biedrības mērķis ir laika gaitā kļūt par Brocēnu novada biedrību koordinatori, kas palīdzētu ar informāciju pārējām novada biedrībām. „Paritāte” organizē dažādus izglītojošus pasākumus, piemēram, tikšanās ar astrologiem, īsteno projektus ar mērķi veicināt Brocēnu NVO līdzdalību novada pilsoniskajās aktivitātēs, uzlabot NVOkompetences un citas darbības.

Vairāk par biedrības „Paritātes” darbību Brocēnu novada, Kurzemes NVo atbalsta centra mājas lapās un citviet.

Biedrības darbības mērķi:
Sekmēt demokrātiskas, progresīvas sabiedrības veidošanos;
veicināt sabiedrības etnisko un sociālo integrāciju sociālās vides uzlabošanai;
veicināt kultūras, izglītības un sociālekonomisko attīstību, vides apziņas veidošanos un starptautisko sadarbību; demokrātiskas, pilsoniskas un izglītotas sabiedrības un reģionālās attīstības veicināšana reģionālā, novadu, valsts un ES mērogā;
pilsoniskas sabiedrības un demokrātijas principu attīstības veicināšana, kas balstīta uz daudzpartiju sistēmu, cilvēktiesībām, likumu ievērošanu, cittautiešu integrāciju un brīvu saimniecisko darbību;
kultūras sakaru, sporta un tūrisma iespēju pilnveidošana dzīves kvalitātes uzlabošanai Saldus rajonā;
rajona kultūras tradīciju saglabāšana un popularizēšana;
kultūras un izglītības iestāžu radošās iniciatīvas, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšana;
vietējās ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veicināšana, sociālās atstumtības riska mazināšana;
sadarbība ar vietējiem un ārvalstu partneriem ES struktūrfondu un citu finansējuma piesaistē, apgūšanā un kopīgu iniciatīvu realizācijai;
radīt iespējas gūt informāciju un veicināt regulāru un sistēmisku tās apriti;
veicināt apzinātus lēmumu pieņemšanas procesus, sekmējot prasmi uzņemties atbildību;
piedāvāt dažādas iespējas veselīga dzīvesveida veicināšanai;
organizēt un iesaistīt labdarības pasākumos, iesaistīt brīvprātīgos sociālās palīdzības sniegšanā.

Kontakti:
lienazom@inbox.lv

Biedrība “Paritāte”