Latvijas Lauku foruma misija – Veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības.Latvijas Lauku forums ir visas Latvijas lauku attīstības speciālistu un entuziastu komandas darbs kopīgu mērķu sasniegšanai.  Biedrība sadarbojas   ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām Latvijā un ir biedrs vairākos lielākajos Eiropas lauku organizāciju apvienību sadarbības tīklos, kā arī Latvijas Platformā attīstības sadarbībai (LAPAS), Latvijas Pilsoniskajā aliansē (eLPA), Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomē (LOSP) un Eiropas Kustība Latvijā (EKL).


Latvijas Lauku forums (LLF) ir dibināts 2004.gada 22. decembrī un reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005. gada 27. aprīlī. LLF apvieno Latvijas lauku nevalstiskās organizācijas, lai:

 • veicinātu Latvijas lauku (vietējo) teritoriju ilgtspējīgu attīstību;
 • stiprinātu pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas laukos, sekmējot vietējās iniciatīvas attīstību un sadarbību;
 • pārstāvētu Latvijas lauku iedzīvotāju intereses nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās;
 • sadarbotos ar valsts un pašvaldību iestādēm, NVO, uzņēmumiem un citām institūcijām;
 • uzturētu Lauku kopienu parlamenta kustību Latvijā;
 • paplašinātu mūžizglītības piedāvājumu laukos;
 • veicinātu teritoriju ilgtspējīgas attīstības pētniecības procesus.

2016. gadā Latvijas Lauku forumā darbojas 69 organizācijas – kā biedri – 36 NVO un kā asociētie biedri – 33 Latvijas lauku nevalstiskās organizācijas.

Latvijas Lauku foruma trīs galvenie darbības virzieni ir sekojoši:

 • LLF ir Latvijas lauku kopienu balss un biedru un asociēto biedru interešu aizstāvis Latvijā, Eiropā un pasaulē;
 • LLF veicina pārmaiņas lauku kopienu ilgtspējīgai attīstībai
 • LLF pilnveido biedru sadarbības platformu izvirzīto mērķu sasniegšanai.

LLF ir pārstāvēts:

 • MK un NVO memoranda sadarbības īstenošanas padomē;
 • Valsts Lauku tīkla (VLT) sadarbības padomē,
 • ZM starpinstitūciju darba grupā,
 • Lauku attīstības programmas 2014-2020 uzraudzības komitejā,
 • Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda komitejā,
 • IZM konsultatīvajā padomē „Izglītība visiem”,
 • NVO līdzdalības konsorcijā,
 • Valsts Kancelejas veidotajā Birokrātijas mazināšanas padomē,
 • Rīcības programmas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2014.-2020.gadam (ZRP) Uzraudzības komitejā;
 • Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē;
 • VRG stratēģiju vērtēšanas komisijā;
 • NVO fonda izstrādes darba grupā;
 • „Lielais loms” vērtēšanas komisijā;
 • Kultūras zīmes „Latviskais mantojums” komisijā.